Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 100: UJesu Usesimini Yegetsemani

INdaba 100: UJesu Usesimini Yegetsemani

NGEMVA kokuphuma ekamerweni eliphezulu, uJesu nabapostoli bakhe baya esimini yeGetsemani. Sele beze kanengi la. UJesu nje ubatjela bona bahlale baphaphamile bathandaze. Ngemva kwalokho wabatjhiya ibanganyana, wafika waguqa wathandaza.

Ngokukhamba kwesikhathi uJesu wabuyela kubapostoli bakhe. Ucabanga bona gade benzani? Gade balele! UJesu bekabatjele iinkhathi eentathu bona mdele bahlale baphaphamile, kodwana qobe nakabuyelako bekabafumana balele. Nekabuyela kibo kwamaswaphela, uJesu wathi kibo: ‘Nilala njani esikhathini esifana nalesi? Isikhathi sesifikile sokobana nginikelwe emanabenami.’

Ngaso sona isikhatheso kwazwakala itjhada lesiqubuthu sabantu. Qala! Abantu beza neensabula neembhuku! Bebaphethe neentotjhi bona zibakhanyisele. Lokha nebatjhidelako, omunye hlangana nesiqubuthu waya kuJesu. Wammanga njengombana ubona la. Indoda le bekunguJudasi Isikariyodi! Kubayini uJudasi amanga uJesu?

UJudasi uthengisa uJesu

UJesu wambuza wathi: ‘Judasi, ungithengisa ngokungimanga?’ Iye, ukummanga bekulitshwayo lokumthengisa. Kwenza amadoda anoJudasi la azi bona lo nguJesu, indoda egade ayifuna. Ngalokho amanaba kaJesu atjhidela phambili ambamba. Kodwana uPitrosi bengekhe abavumele bona bathathe uJesu ngaphandle kwepi. Wadosa isabula eze nayo wasahlela indoda ehlanu kwakhe. Isabula yakhutha ihloko yendoda le yayisika indlebe engakwesokudla. Kodwana uJesu wakghwatha indlebe yendoda le wayipholisa.

UJesu watjela uPitrosi wathi: ‘Buyisela isabulakho endawenayo. Ucabanga bona ngingabhalelwa ukubawa iinkulungwana zeengilozi kuBaba bona zingisindise?’ Iye, ubaba angangithumelela! Kodwana uJesu akhenge ambawe uZimu bona amthumelele iingilozi, ngombana bekazi bonyana isikhathi sele sifikile bonyana amanabakhe amthathe. Ngalokho wabalisa bona bamthathe. Akhe sibone bona kwenzekani kuJesu nje.

Matewu 26:36-56; Luka 22:39-53; Jwanisi 18:1-12.Iimbuzo

 • Ngemva kokukhamba ekamerweni eliphezulu uJesu nabafundi bakhe baya kuphi, begodu wabatjela bona benzeni?
 • Khuyini uJesu ayifumanako nekabuyela lapho abapostoli egade bakhona, begodu lokhu kwenzeka kangaki?
 • Bobani abangena engadini, begodu khuyini uJudasi Isikariyodi akwenzako njengombana kutjengiswe esithombenesi?
 • Kubayini uJudasi amanga uJesu, begodu yini uPitrosi ayenzako?
 • UJesu wathini kuPitrosi, begodu kubayini uJesu angakhenge abawe uZimu bona amthumelele iingilozi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uMatewu 26:36-56.

  Indlela uJesu ayelelisa ngayo abalandeli bakhe ibabekela siphi isibonelo abadala abamaKrestu namhlanjesi? (Mt. 20:25-28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Ef. 4:29, 31, 32)

  UJesu wakuqala njani ukuberegisa iinkhali zenyama ngokujamelene nabanye abantu? (Mt. 26:52; Luka 6:27, 28; Jwanisi 18:36)

 • Funda uLuka 22:39-53.

  Lokha ingilozi ibonakala kuJesu entabeni yeGetsemani ukuzomqinisa, lokhu bekutjengisa bona uJesu unekholo elibogabogako na? Hlathulula. (Luka 22:41-43; Isa. 49:8; Mt. 4:10, 11; Heb. 5:7)

 • Funda uJwanisi 18:1-12.

  UJesu wabavikela njani abafundi bakhe kubaphikisi, begodu singafundani esibonelwenesi? (Jwanisi 10:11, 12; 18:1, 6-9; Heb. 13:6; Jak. 2:25)