Ingilozi uGabriyeli yathunyelwa emfazini osesemutjha olungileko ibizo lakhe elinguMariya. Wamtjela bonyana uzokuba nomntwana ozokubusa njengekosi ngokungapheliko. Umntwana loyo, uJesu, wabelethelwa esitalini lapho abalusi bamvakatjhela khona. Ngokukhamba kwesikhathi ikwekwezi yanqophisa amadoda avela ePumalanga aya emntwaneni omncani loyo. Siyafunda bonyana ngubani owawabangela bona abone ikwekwezi le, nokobanyana uJesu waphulukiswa bunjani kilabo egade balinga ukumbulala.

Ngokulandelako sifumana uJesu akhuluma nabafundisi etempeleni, gade aneemnyaka eyi-12 ubukhulu. Eemnyakeni eyitjhumi nobunane ngemva kwalokho uJesu wabhabhadiswa, begodu wathomisa umberego wokutjhumayela ngoMbuso nokufundisa ngalokho uZimu amthumela bona akwenze ephasini. Ukwenzela ukumrhelebha ngomberego lo, uJesu wakhetha amadoda ayi-12 wawenza abapostoli bakhe.

UJesu godu wenza iimangaliso ezinengi. Wasuthisa abantu abayikulungwana ngeemfesi ezincani kwaphela namalofu woburotho amancancani. Waphulukisa abagulako wavusa ngitjho nabahlongakeleko. Emaswapheleni, sifunda ngezinto ezinengi ezenzeka kuJesu hlangana namalangakhe wamaswaphela wokuphila, nendlela abulawa ngayo. UJesu watjhumayela iimnyaka eemthathu nesiquntu, ngalokho INGCENYE 6 ihlanganisa isikhatjhana esingaphezu kweemnyaka eyi-34.

Ukufundisa kwakaJesu