Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 80: Abantu BakaZimu Bayaphuma EBhabhiloni

INdaba 80: Abantu BakaZimu Bayaphuma EBhabhiloni

SEKUDLULE iimnyaka pheze eembili iBhabhiloni lathunjwa maMede namaPheresiya. Qala bona kwenzekani nje! Ama-Israyeli ayaphuma eBhabhiloni. Batjhaphuluke bunjani? Ngubani obalisile bona bakhambe?

NguKoresi ikosi yePherisiya, ngaphambi kokobana uKoresi abelethwe, uJehova wenza umphorofidakhe u-Isaya bona atlole ngaye, wathi: ‘Uzokwenza lokho engikufunako. Iinyege zizokutjhiywa zivuliwe kwenzele bona uwuthumbe umuzi.’ UKoresi wadosa phambili ekuthumbeni iBhabhiloni. AmaMede namaPherisiya bangena emzini lo ebusuku eenyegeni ezingakavalwa.

Kodwana umphorofidi kaJehova u-Isaya wabikezela nokobana uKoresi bekazokhupha umlayezo wokwakhiwa kabutjha kweJerusalema netempeli lalo godu. Wawukhupha na uKoresi umlayo loyo? Iye, wawukhupha. Ngilokhu uKoresi akutjela ama-Israyeli: ‘Buyelani eJerusalema niyokwakha itempeli lakaJehova uZimwenu.’ Ngilokhoke ama-Israyeli akhambela ukuyokwenza.

Ama-Israyeli ayaphuma eBhabhiloni

kodwana akusiwo woke ama-Israyeli aseBhabhiloni agade azokwazi ukuthatha ikhambo elide lokubuyela emva eJerusalema. Gade kulikhambo elide khulu pheze libe makhilomitha ayi-800, begodu abanengi bebaluphele namtjhana bagula bona bangakhamba ibanga elide kangaka. Kunamanye amabanga godu enza abanye abantu bangakhamba. Kodwana uKoresi wathi kulabo abangakhambiko: ‘Nikelani isiliva, irhawuda nezinye izipho ebantwini ababuyela emva ukuyokwakha iJerusalema netempeli lalo.’

Kwanikelwa izipho ezinengi ema-Israyelini abuyelemva eJerusalema. Godu uKoresi wabanikela izitja neenkomitji lezo iKosi uNebukhadinezari azithatha etempelini lakaJehova lokha nakatjhabalalisa iJerusalema. Abantu bebanezinto ezinengi ebekufuneka bona babuyele nazo emva.

Pheze ngemva kweenyanga ezine zekhambo, ama-Israyeli afika ngesikhathi esifaneleko eJerusalema. Gade sele kuminyaka eyi-70 selokhu umuzi watjhatjalaliswa, begodu inarha yasala inganabantu. Kodwana namtjhana ama-Israyeli gade sele abuyile enarhenabo bebazokuqalana nobudisi, njengombana sizokufunda ngalokho ngokulandelako.

Isaya 44:28; 45:1-4; Ezra 1:1-11.Iimbuzo

 • Njengombana kutjengiswe esithombeni, enzani ama-Israyeli?
 • UKoresi wasizalisa njani isiphorofido sakaJehova ngo-Isaya?
 • UKoresi wawatjelani ama-Israyeli egade angekhe akwazi ukubuyela eJerusalema?
 • Yini uKoresi ayinikela abantu bonyana babuyele nayo emva eJerusalema?
 • Kwawathatha isikhathi eside kangangani ama-Israyeli ukubuyela eJerusalema?
 • Kwadlula iimnyaka emingaki solokhu inarha itjhiywe inganabantu?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda u-Isaya 44:28 no-45:1-4.

  UJehova wakugandelela njani ukuqiniseka kokuzaliseka kwesiphorofido malungana noKoresi? (Isa. 55:10, 11; Rom. 4:17)

  Isiphorofido saka-Isaya malungana noKoresi siwatjengisa njani amandla kaJehova wokubikezela ngengomuso? (Isa. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Pit. 1:20)

 • Funda u-Ezra 1:1-11.

  Ukulandela isibonelo salabo abangazange bakwazi ukubuyela eJerusalema, ‘singabaqinisa’ njani labo abakwaziko ukuba sekonzweni yesikhathi esizeleko namhlanjesi? (Ezra 1:4, 6; Rom. 12:13; Khol. 4:12)