Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 79: UDanyela Ngemgodini Wamabhubezi

INdaba 79: UDanyela Ngemgodini Wamabhubezi

BABAKE, Babake! Kubonakala ngasuthi uDanyela usemrarweni omkhulu. Kodwana amabhubezi akamlimazi! Uyazi bonyana kubayini? Ngubani ofake uDanyela endaweni le namabhubezi? Akhe sizwe.

Ikosi yeBhabhiloni nje yindoda ebizwa bona nguDayirasi. Bekamthanda khulu uDanyela ngombana uDanyela bekanomusa begodu ahlakaniphile. UDariyasi wakhetha uDanyela bona abe yinduna embusi embusweni wakhe. Lokhu kwenza amadoda amanengi embusweni aba nomona ngoDanyela, ngalokho ngilokhu abakwenzako.

UDariyasi

Amadoda la aya kuDariyasi athi: ‘Sivumelene kosi bonyana kufuneka kubekwe umthetho othi, akunamuntu okufuneka athandaze nanyana ngimuphi uzimu nanyana ngimuphi omunye umuntu ngaphandle kwakho kosi bekube malanga ayi-30. Nekungenzeka kube nomuntu ongalaleliko, mdele aphoswe emgodini wamabhubezi.’ UDariyasi bekangazi bonyana kubayini amadoda la afuna kubekwe umthetho lo. Kodwana wacabanga bona mbono omuhle loyo, ngalokho wawutlola phasi umthetho lo. Nje, umthetho lo bengeze usatjhuguluka.

Lokha uDanyela nezwa ngomthetho, waya ngendlini wayokuthandaza njengombana agade enza. Amadoda angakalungi laya gade azi bona uDanyela ngekhe alise ukuthandaza kuJehova. Gade athabile, ngombana bekubonakala ngasuthi iqhinga lawo lokususa uDanyela beliberega.

Lokha iKosi uDariyasi izwa bonyana amadoda la bekawufunelani umthetho lo, yadana khulu. Kodwana bengekhe itjhugulule umthetho loyo, ngalokho wakateleleka bona akhiphe umlayo wokobana uDanyela aphoselwe ngemgodini wamabhubezi. Kodwana ikosi yatjela uDanyela: ‘Ngithemba bonyana uZimakho loyo omkhonzako, uzokusindisa.’

UDariyasi bekadanekhulu abhalelwa nakulala. Ngelanga elilandelako wagijimela emgodini wamabhubezi. Uyambona phezulwapha. Uyarhuwelela uthi: ‘Danyela, nceku kaZimu ophilako! UZimu omkhulekelako ukgonile ukukusindisa emabhubezini?’

UDanyela ngemgodini wamabhubezi

UDanyela waphendula: ‘UZimu uthumele ingilozakhe, begodu wavala iimlomo yamabhubezi bona ingangilimazi.’

Ikosi yathaba khulu. Yakhipha umlayo wokobana uDanyela akhutjhwe emgodini wamabhubezi. Ngemva kwalokho yenza bona amadoda angakalungi laya alinga ukususa uDanyela aphoselwe emgodini wamabhubezi. Ngitjho nangaphambi kobana bafike phasi ngemgodini, amabhubezi ababamba abaphula woke amathambabo.

Ngemva kwalokho iKosi uDariyasi yatlolela boke abantu bembuswenakhe: ‘Ngikhipha umlayo wokobana woke umuntu kufuneka ahloniphe uZimu kaDanyela. Wenza immangaliso ezikulu. Wasindisa uDanyela ekulunyweni mabhubezi.’

Danyela 6:1-28.Iimbuzo

 • Ngubani uDariyasi, begodu gade amqala njani uDanyela?
 • Khuyini amanye amadoda anomona abangela uDariyasi bonyana ayenze?
 • Wenzani uDanyela nekezwa ngomthetho omutjha?
 • Kubayini uDariyasi gade adane kangaka abhalelwa nakulala, begodu wenzani ekuseni ngelanga elilandelako?
 • UDanyela wamphendula njani uDariyasi?
 • Kwenzekani emadodeni amambi egade alinga ukubulala uDanyela, begodu khuyini uDariyasi ayitlolela boke abantu embuswenakhe?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uDanyela 6:1-28.

  Amano wokuketula uDanyela atjengisa bunjani lokho okwenziwa baphikisi ukulinga ukuvimbela umsebenzi owenziwa boFakazi bakaJehova namhlanjesi? (Dan. 6:7; Amakh. 94:20; Isa. 10:1; Rom. 8:31)

  Iinceku zakaZimu namhlanjesi zingamlingisa bunjani uDanyela ekuthobeleni “umbuso”? (Dan. 6:5, 10; Rom. 13:1; IZenzo 5:29)

  Singasilingisa bunjani isibonelo sakaDanyela ekukhonzeni uJehova “ngokungatjhuguluki”? (Dan. 6:16, 20; Fil. 3:16; ISamb. 7:15)