Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 78: Umtlolo Wesandla Ebodeni

INdaba 78: Umtlolo Wesandla Ebodeni
Umtlolo wesandla ebodeni

KHUYINI eyenzeka lapha? Abantu banomgidi omkhulu. Ikosi yeBhabhiloni imeme iinkulungwana zabantu abaqakathekileko. Iberegisa iinkomitji zerhawuda nezesiliva nezitja ezithethwe etempeleni lakaJehova eJerusalema. Kodwana khonokho, kwavela imino yesandla somuntu emoyeni yathoma ukutlola ebodeni. Woke umuntu gade athukiwe.

UBhelishasari neenini zakhe

UBhelishasari, umzukulu kaNebukadinezari uyikosi nje. Walayela bona kubizwe amadodakhe aziinhlakaniphi. Ikosi yathi: ‘Nanyana ngubani ongafunda umtlolo lo, angitjele bona utjho ukuthini, uzokuphiwa izipho ezinengi bekenziwe umbusi wesithathu oqakathekileko embusweni.’ Kodwana akekho emadodeni ahlakaniphileko owakwaziko ukufunda umtlolo osebodeni nokutjho bona utjho ukuthini.

Unina lekosi wezwa itjhada weza ngendlini ekulu yokudlela. Watjela ikosi wathi: ‘Ngibawa ungasabi. Kunendoda embuswenakho eyazi abozimu abacwengekileko. Lokha ubamkhulwakho uNebukadinezari asese yikosi wamenza induna yawo woke amadoda ahlakaniphileko. Ibizo lakhe nguDanyela. Thumela bona ayokuthathwa uzokutjela bona koke lokhu kutjho ukuthini.’

UDanyela wayokuthathwa khonokho. Ngemva kokwala ukwamukela izipho, uDanyela wathoma ukutjho bona kubayini uJehova asusa ubamkhulu kaBhelishasari uNebukadinezari ekubeni yikosi. UDanyela wathi: ‘Bekazikhukhumeza khulu, uJehova wamnikela isibetho.’

UDanyela watjela uBhelishasari wathi: ‘Kodwana wena, bewazi ngakho koke okwenzeka kuye, kodwana nawe usazikhukhumeza njengoNebukadinezari. Uthethe iinkomitji nezitja zetempeleni lakaJehova begodu nisela ngazo. Udumise abozimu abenziwe ngesigodo nelitje, khenge uhloniphe uMbumbi wethu oMkhulu. Kungebangelo uZimu athumela isandleso bona sitlole amezwi la.’

UDanyela wathi: ‘Nakhu okutloliweko: ‘ME’NE, ME’NE, TE’KEL, UPAR’SIN.’

‘UME’NE utjho bona, uZimu uwabalile amalanga wombuso wakho wawaqeda. UTE’KEL utjho bona, ubekwe esikalini wafunyanwa ungakalungi. UPAR’SIN utjho bona, umbuso wakho unikelwe kumaMede namaPheresiya.’

Njengombana uDanyela asakhuluma, amaMede namaPheresiya gade sele athomile ukusahlela iBhabhiloni. Bathumba umuzi babulala uBhelishasari. Umtlolo osebodeni waba liqiniso khona mhlanokho! Kodwana kuzokwenzekani ngama-Israyeli kwanjesi? Sizokufumana msinyana, kodwana akhe sithome sibone bonyana kwenzekani kuDanyela.

Danyela 5:1-31.Iimbuzo

 • Kwenzekani lokha ikosi yeBhabhiloni inomnyanya omkhulu, begodu iberegisa iinkomitji nezitja ezithethe etempeleni lakaJehova eJerusalema?
 • UBhelishasari wathini emadodenakhe ahlakaniphileko, kodwana khuyini abhalelwa kuyenza?
 • Unina lekosi wayitjela bonyana yenzeni?
 • Ngokwalokho uDanyela akutjela ikosi, kubayini uZimu athumela isandla bona sibhale ebodeni?
 • UDanyela wawahlathulula njani amezwi asebodeni?
 • Kwenzekani lokha uDanyela nasakhulumako?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uDanyela 5:1-31.

  Ngimuphi umahluko okhona ekusabeni uZimu nokusaba uBhelishasari aba nakho lokha nekabona umtlolo wesandla ebodeni? (Dan. 5:6, 7; AmaRh. 19:9; Rom. 8:35-39)

  UDanyela wasitjengisa njani isibindi nekakhuluma noBhelishasari neenduna zakhe? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; IZenzo 4:29)

  Isahluko-5 sakaDanyela sitjengisa njani ukuqakatheka kokubusa kwakaJehova kwendawo yoke? (Dan. 4:17, 25; 5:21)