Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Ingcenye 5: Ukusuka Ekuthunjweni EBhabhiloni Ukuya Ekwakhiweni Butjha Kwamaboda WeJerusalema

Ingcenye 5: Ukusuka Ekuthunjweni EBhabhiloni Ukuya Ekwakhiweni Butjha Kwamaboda WeJerusalema

Lokha asekuthunjweni eBhabhiloni, ama-Israyeli aqalana neenlingo ezinengi zekholo lawo. UMishaka, uShedireki no-Abed_niko baphoswa emlilweni otjhisa bhe, kodwana uZimu wabakhupha baphila. Ngokukhamba kwesikhathi, ngemva kokobana iBhabhiloni lihlulwe maMede namaPheresiya, uDanyela waphoselwa ngemgodini wamabhubezi, kodwana nalapho uZimu wamvikela ngokuvala iimlomo yamabhubezi.

Emaswapheleni, ikosi yePheresiya uKoresi watjhaphulula ama-Israyeli. Babuyela enarheni yekhabo ngemva nje kweemnyaka eyi-70 bayiswa ekuthunjweni eBhabhiloni. Into yokuthoma abayenzako nebabuyela eJerusalema, bekukuthoma ukwakha itempeli lakaJehova. Namtjhana kunjalo, msinyana amanaba awujamisa umberegwabo. Ngalokho bekupheze kube minyaka eyi-22 ngemva kokubuyela eJerusalema lapho emaswapheleni baqeda ukwakhiwa kwetempeli.

Ngokulandelako sizokufunda ngekhambo laka-Ezra lokubuyela eJerusalema ukuyokulungisa itempeli. Lokhu kwenzeka eemnyakeni eyi-47 ngemva kokobana itempeli liqediwe. Iimnyaka eyi-13 ngemva kwekhambo laka-Ezra, uNehemiya warhelebha ekwakheni butjha amaboda weJerusalema awileko. INGCENYE YESIHLANU ihlanganisa umlando weemnyaka eyi 152 bekube namhlanjesi.

U-Ezra nabantu abathandazako