Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 76: IJerusalema Liyatjhatjalaliswa

INdaba 76: IJerusalema Liyatjhatjalaliswa

SEKUNGAPHEZU kweemnyaka eyi-10 solokhu iKosi uNebukadinezari yathatha ama-Israyeli afundileko yawasa eBhabhiloni. Qala kwanjesi bonyana kwenzekani! IJerusalema liyatjhiswa. Ama-Israyeli angakhenge abulawe athathwa njengeembotjhwa asiwa eBhabhiloni.

Khumbula bonyana ngilokho umphorofidi kaJehova ayelelisa bonyana kuzokwenzeka nengabe abantu abatjhuguluki emikghweni yabo emimbi. Kodwana ama-Israyeli akhenge amlalele umphorofidi. Aragela phambili akhulekela abozimu bamanga kunoJehova. Ngalokho-ke abantu bebafanelwe sibetho. Siyakwazi lokhu ngombana umphorofidi kaZimu u-Ezekiyeli wasitjela ngezinto ezimbi ama-Israyeli egade azenza.

Uyazi bonyana ngubani u-Ezekiyeli? Bekungelinye isokana iKosi uNebukadinezari alithathako walisa eBhabhiloni eemnyakeni engaphezu kweyi-10 ngaphambi kokobana iJerusalema litjhatjalaliswe. UDanyela nabangani bakhe abathathu, uShedireki, uMishaka, no-Abhed’niko, nabo basiwa eBhabhiloni ngesikhathi esifanako.

Lokha u-Ezekiyeli aseseBhabhiloni, uJehova wamtjengisa izinto ezimbi egade zenzeka etempelini eJerusalema. Lokhu uJehova wakwenza ngesimangaliso. U-Ezekiyeli gade aseseBhabhiloni, kodwana uJehova wenza bonyana abone yoke into eyenzekako etempelini. Lokho u-Ezekiyeli akubonako gade kunyenyisa!

UJehova watjela u-Ezekiyeli wathi: ‘Qala izinto ezinyenyisako abantwaba abazenzako etempelini. Qala amaboda agubuzeswe ziinthombe zeenyoka nezinye iimbandana. Qala ama-Israyeli ayazikhulekela!’ U-Ezekiyeli wazibona iintwezi, wakutlola phasi okwenzekako.

Iimbotjhwa ziyaphuma eJerusalema

UJehova wabuza u-Ezekiyeli wathi: ‘Uyabona bonyana abadosiphambili bakwa-Israyeli benzani ngerhorhomejeni?’ Iye, bekakubona okwenzekako. Bekumadoda ayi-70, woke bekakhulekela abosingazimu. Bekathi: ‘UJehova akasiboni. Uyitjhiyile inarha.’

Ngemva kwalokho uJehova watjengisa u-Ezekiyeli abafazi abaseyegeni yetlhagwini yetempeli. Gade bahlezi lapho bakhulekela uzimu wamala uTamuzi. Qala amadoda asemnyango wetempeli lakaJehova! Bekumadoda apheze abeyi-25. U-Ezekiyeli wawabona. Gade akhothamele ngepumalanga akhulekela ilanga!

UJehova wathi: ‘Abantwaba abangihloniphi. Abenzi izinto ezimbi kwaphela, kodwana bazenzela etempelini lami!’ Ngalokho uJehova wathembisa: ‘Bazolibona ilaka lami. Angeze ngibarhawukele nebatjhatjalaliswako.’

Bekupheze kube mnyaka eemthathu kwaphela ngemva kokobana uJehova atjengise u-Ezekiyeli iintwezi lokha ama-Israyeli ahlubuka eKosini uNebukadinezari. Ngalokho wayokulwa nawo. Ngemva komnyaka nesiquntu abantu beBhabhiloni bagiriza amaboda weJerusalema umuzi bawutjhisa thorho. Abantu abanengi babulawa namtjhana bathathwa basiwa eBhabhiloni njengeembotjhwa.

Kubayini uJehova avumela ukutjhatjalaliswa okubuhlungu kangaka bona kwenzeke kuma-Israyeli? Iye, kungombana akhenge balalele uJehova babulunge neemthetho yakhe. Lokhu kutjengisa bonyana ukwenza lokho uZimu akutjhoko ngaso soke isikhathi kuqakathekile kithi.

Ekuthomeni abantu abalilutjhwana bavunyelwa ukuhlala enarheni yakwa-Israyeli. IKosi uNebukadinezari wabeka umJuda ibizo lakhe okunguGedaliya bonyana atlhogomele abantwaba. Kodwana amanye ama-Israyeli abulala uGedaliya. Kwanje abantu babethwa livalo lokobana abantu beBhabhiloni bazokuza babatjhabalalise boke ngombana kwenzeke intwembi le. Ngalokho bakatelela uJeremiya bonyana akhambe nabo babalekele eGibhide.

Lokhu kwatjhiya inarha yakwa-Israyeli inganabantu. Iimnyaka eyi-70 kungekho noyedwa ohlala enarheni yakwa-Israyeli. Yasala inganalitho. Kodwana uJehova wathembisa bonyana uzokubuyisela abantu bakhe enarheni ngemva kweemnyaka eyi-70. Yini ebeyenzeka ebantwini bakaZimu enarheni yeBhabhiloni abasiwa kiyo ngesikhatheso? Akhe sibone.

2 Amakhosi 25:1-26; Jeremiya 29:10; Ezekiyeli 1:1-3; 8:1-18.Iimbuzo

 • Kwenzekani ngeJerusalema nangama-Israyeli esithombenesi?
 • Ngubani uHezekiya, begodu ngiziphi izinto ezithusako uJehova amtjengisa zona?
 • Njengombana ama-Israyeli gade angamhloniphi uJehova, khuyini ayithembisako?
 • Yenzani iKosi uNebukadinezari ngemva kokobana ama-Israyeli ahlubuke?
 • Kubayini uJehova avumela into ebuhlungu le bona yenzeke kuma-Israyeli?
 • Inarha yakwa-Israyeli yatjhiywa njani inganabantu, begodu isikhathi esingangani?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 2 Amakhosi 25:1-26.

  Bekangubani uZedekiya, kwenzekani kuye, begodu lokhu kwasizalisa njani isiphorofido seBhayibhili? (2 Amakh. 25:5-7; Ezek. 12:13-15)

  Ngubani uJehova ambeka icala ngebanga lokungathembeki kwama-Israyeli? (2 Amakh. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Imila. 36:14, 17)

 • Funda u-Ezekeli 8:1-18.

  IKolo izilingise njani iinhlubuki zama-Israyeli ebezikhulekela ilanga? (Ezek. 8:16; Isa. 5:20, 21; Jwanisi 3:19-21; 2 Thim. 4:3)