Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 75: Abasana Abane Ebhabhiloni

INdaba 75: Abasana Abane Ebhabhiloni

IKOSI uNebukadinezari yathatha woke ama-Israyeli afunde khulu yawasa eBhabhiloni. Ngemva kwalokho ikosi yakhetha amasokana ahlakaniphileko nakarisa kunawo woke. Amane wawo basana obabona laphaba. Omunye nguDanyela, abanyaba abathathu abantu beBhabhiloni bababiza bona nguShedireki, uMishaka no-Abhed’niko.

UNebukadinezari walungiselela ukubandula amasokana la bona akhonze esigodlweni sakhe. Ngemva kwebandulo leemnyaka eemthathu bekazokukhetha abahlakaniphe khulu bonyana bazomrhelebha ukurarulula imiraro. Ikosi gade ifuna abasanaba babe namandla nepilo nebabandulwako. Ngalokho yalayela inceku yayo bonyana ibaphe ukudla neenselo zekhethelo ezidliwa ngiyo nomndenayo.

UDanyela, uShedireki, uMishaka no-Abhed’niko bahlathulula iinkolelo zabo

Qala uDanyela osesemutjha. Uyazi bonyana uthini enduneni ekulu kaNebukadinezari u-Ashiphenezi? UDanyela wamtjela bona akafuni ukudla kwekhethelo etafuleni yekosi. Kodwana u-Ashiphenezi watshwenyeka. U-Ashiphenezi wathi kuye: ‘Ikosi ikhethile bona nizokudlani begodu nizokuselani. Neningabonakali ninepilo njengamanye amasokana, izongibulala.’

Ngalokho uDanyela waya emntwini u-Ashiphenezi ambeke bona abe mtlhogomeli wakhe nabangani bakhe abathathu. Wathi kuye: ‘Siyakubawa sivivinya amalanga ayi-10. Sipha iimrorho namanzi kwaphela. Ngemva kwalokho usimadanise namanye amasokana egade adla ukudla kwekosi ubone bona bobani ababonakala babhedere.’

Umtlhogomeli wakuvuma lokho. Kuthe amalanga ayi-10 nekaphelako, uDanyela nabangani bakhe abathathu gade babonakala banepilo ukudlula amanye amasokana. Ngalokho umtlhogomeli wabavumela bona badle iimrorho ingasi ukudla abakuphiwa yikosi.

Ekupheleni kweemnyaka eemthathu woke amasokana athathwa ayiswa kuNebukadinezari. Ngemva kokukhuluma nabo boke, ikosi yafumana bona uDanyela nabangani bakhe abathathu bahlakaniphe ukubadlula boke. Ngalokho yababulunga bona bayimrhelebhe esigodlweni sayo. Nofana kunini lokha ikosi neyibuza uDanyela, uShedireki, uMishaka, no-Abhed’niko iimbuzo, namtjhana inomraro omkhulu, gade bazi ngokuphindwe kayi-10 kunabapristi namadoda ahlakaniphileko.

Danyela 1:1-21.Iimbuzo

 • Bobani abasana abanaba abasesithombeni, begodu kubayini baseBhabhiloni?
 • UNebukadinezari gade azokwenzani ngabasana abanaba, begodu walayela iinceku zakhe bona zenzeni?
 • Khuyini uDanyela azibawela yona nabangani bakhe abathathu malungana nokudla neenselo?
 • Ngemva kokudla iimrorho amalanga ayi-10, uDanyela nabangani bakhe abathathu bebabonakala banjani nebamadaniswa namanye amasokana?
 • UDanyela nabangani bakhe abathathu baba yini esigodlweni sekosi, begodu ngiyiphi indlela egade babhedere ngayo kubapristi namadoda ahlakaniphileko?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uDanyela 1:1-21.

  Ngimuphi umzamo otlhogekako nesifuna ukubalekela iinlingo nobuthakathaka? (Dan. 1:8; Gen. 39:7, 10; Gal. 6:9)

  Ngiziphi iindlela ulutjha namhlanjesi elingalingeka ngazo bona liwele kilokho abanye abakubiza bona, “zimmenyemenye” (Dan. 1:8; Iziy. 20:1; 2 Kor. 6:17-7:1)

  Umlando weBhayibhili wamasokana wamaHebheru amane usirhelebha njani bona sibone ukuqakatheka kwefundo elingeneko? (Dan. 1:20; Isa. 54:13; 1 Kor. 3:18-20)