Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 74: Indoda Enesibindi

INdaba 74: Indoda Enesibindi

QALA abantu bahlekisa ngendoda eseseyitja le. Uyazi bonyana ngubani? NguJeremiya. Bekamphorofidi kaZimu oqakathekileko.

Abantu bahlekisa ngoJeremiya

Msinyana ngemva kokobana iKosi uJosaya itjhabalalise iinthombe enarheni, uJehova watjela uJeremiya bona abe mphorofidi Wakhe. Namtjhana kunjalo, uJeremiya wacabanga bona usesemncani bona angaba mphorofidi. Kodwana uJehova wamtjela bonyana Yena uzomrhelebha.

UJeremiya watjela ama-Israyeli bona alise ukwenza izinto ezimbi. Wathi: ‘Abozimu abakhulekelwa babantu beentjhaba ngebamala.’ Kodwana ama-Israyeli amanengi bekazokukhetha ukukhulekela iinthombe kunokukhulekela uJehova uZimu wamambala. Lokha uJeremiya nekatjela abantu bona uZimu bekazobanikela isibetho ngobumbi ababenzileko, bamhleka.

Kwadlula iimnyaka. UJosaya wahlongakala, begodu ngemva kweenyanga eentathu ngokukhamba kwesikhathi indodanakhe uJehoyakimi yaba yikosi. UJeremiya watjela abantu wathi: ‘IJerusalema lizokutjhatjalaliswa nengabe anitjhuguluki eendleleni zenu ezimbi.’ Abapristi babamba uJeremiya bamthuka bathi: ‘Mdele ubulawe ngokutjho kwakho iintwezi.’ Ngemva kwalokho batjela amakhosana wakwa-Israyeli: ‘UJeremiya mdele abulawe, ngombana ukhulume kumbi ngedorobha lethu.’

Khuyini uJeremiya azokwenza kwanjesi? Waba nesibindi! Wabatjela boke wathi: ‘UJehova ungithume bona ngizokukhuluma iintwezi kini. Neningatjhugulukiko eendleleni zenu ezingakalungi zokuphila, uJehova uzokutjhabalalisa iJerusalema. Kodwana qinisekani ngalokhu: Neningangibulala, nizabe nibulele indoda enganamlandu.’

Amakhosana amlisa uJeremiya waphila, kodwana ama-Israyeli khenge atjhugulule iindlela zawo ezimbi. Ngokukhamba kwesikhathi uNebukadinezari ikosi yeBhabhiloni, yeza yazokulwa nabantu beJerusalema. Emaswapheleni uNebukadinezari wenza ama-Israyeli aba ziinceku zakhe. Wathatha iinkulungwana ezinengi wazisa eBhabhiloni. Cabanga bonyana bekuzokuba njani bona abantu ongabaziko bakuthathe ekhenu bakuse enarheni ongayaziko!

Jeremiya 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Amakhosi 24:1-17.Iimbuzo

 • Ngubani indoda etja le, esesithombenesi?
 • UJeremiya wacabangani ngokuba mphorofidi, kodwana uJehova wamtjelani?
 • Ngimuphi umlayezo uJeremiya aragela phambili awutjela abantu?
 • Abapristi balinga bunjani ukujamisa uJeremiya ekutjhumayeleni, kodwana yena watjengisa bunjani bona akasabi?
 • Kwenzekani lokha ama-Israyeli nekangatjhintjhiko eendleleni zawo ezimbi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJeremiya 1:1-8.

  Njengombana isibonelo sakaJeremiya sitjengisa, khuyini eyenza umuntu afanelekele ikonzo kaJehova? (2 Kor. 3:5, 6)

  Ngisiphi isikhuthazo isibonelo sakaJeremiya esisibekela ulutjha lamaKrestu namhlanjesi? (Umtjh. 12:1; 1 Thim. 4:12)

 • Funda uJeremiya 10:1-5.

  Ngimuphi umfanekiso onamandla owaberegiswa nguJeremiya ukutjengisa ubudlhayela bokuthembela eenthombeni? (Jer. 10:5; Isa. 46:7; Hab. 2:19)

 • Funda uJeremiya 26:1-16.

  Ukuzwakalisa umlayezo wesiyeleliso namhlanjesi, isali ezesiweko itjengisa njani ukulalela amezwi kaJehova kuJeremiya athi, ‘ungasusi nelilodwa ilizwi’? (Jer. 26:2; Dut. 4:2; IZenzo 20:27)

  Ngisiphi isibonelo esihle uJeremiya asibekela aboFakazi bakaJehova namhlanjesi sokutjhumayela ngesiyeleliso sakaJehova eentjhabeni? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Thim. 4:1-5)

 • Funda u-2 Amakhosi 24:1-17.

  Ukungathembeki kwamaJuda kuJehova kwaba namiphi imiphumela ebuhlungu? (2 Amakh. 24:2-4, 14)