Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 72: UZimu Urhelebha IKosi UHezekiya

INdaba 72: UZimu Urhelebha IKosi UHezekiya

UYAZI bona kubayini indoda le ithandaza kuJehova? Kubayini abeka iincwadezi phambi kwe-aldari lakaJehova? Indoda le, nguHezekiya. Uyikosi yeentjhaba eembili zesewula zakwa-Israyeli. Uqalene nomraro omkhulu. Kubayini?

IKosi uHezekiya

Ngombana amabutho we-Asiriya gade sele atjhabalalise iintjhaba eziyi-10 zetlhagwini. UJehova wakuvumela lokho bona kwenzeke ngombana abantwabo bebangakalungi, nje-ke amabutho we-Asiriya gade sele eze ukuzokulwa nombuso wentjhaba eembili.

Ikosi ye-Asiriya iqeda ukuthumela iincwadi eKosini uHezekiya. Iincwadezo ngizo lezo uHezekiya azibeka phambi kwakaJehova. Iincwadezo bezihlekisa ngoJehova, zitjela noHezekiya bona azinikele. Kungalokho uHezekiya wathandaza wathi: ‘Maye Jehova, sisindisa ekosini ye-Asiriya. Ngalokho zoke iintjhaba zizokwazi bona unguZimu wena wedwa.’ UJehova bekazomlalela uHezekiya na?

UHezekiya gade ayikosi elungileko. Bekangafani namakhosi angakalungi wombuso wentjhaba eziyi-10 zakwa-Israyeli, namtjhana angafani noyise ongakalungi iKosi u-Ahazi. UHezekiya waqiniseka bona uyibulunga yoke iimthetho kaJehova. Ngalokho, ngemva kokobana uHezekiya aqede ukuthandaza, umphorofidi u-Isaya wathumela umlayezo ovela kuJehova kuye wathi: ‘Ikosi ye-Asiriya ngeze ize eJerusalema. Awekho ngitjho namajonayo azokutjhidela nokutjhidela hlanu kwalo. Awukho nomsubela owodwa abazowusubela ngemzini.’

Qala isithombe esisekhasineli. Uyazi bona abobani woke amajoni afileko la? Ma-Asiriya. UJehova wathumela ingilozakhe, ngobusuku obubodwa yabulala amajoni we-Asiriya ayi-185 000. Ngalokho ikosi ye-Asiriya yahlehla yabuyela emva ekhaya.

Amasotja ahlongakeleko wama-Israyeli

Umbuso weentjhaba eembili wasindiswa, abantu baba nokuthula isikhatjhana. Kodwana ngemva kokufa kwakaHezekiya indodanakhe uManase yaba yikosi. UManase nendodanakhe u-Amoni eyabusa ngemva kwakhe, bobabili gade bamakhosi angakalungi. Godu inarha yazala ubulelesi nenturhu. Lokha iKosi u-Amoni ibulawa ziinsebenzi zayo, uJosiya indodanakhe waba yikosi yombuso weentjhaba eembili.

2 Amakhosi 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Iimbuzo

 • Ngubani indoda esesithombeni le, begodu kubayini isemrarweni omkhulu?
 • Ziincwadi zani uHezekiya azibeka phambi kwakaZimu, begodu yini ayithandazelako?
 • UHezekiya gade ayikosi enjani, begodu yini uJehova ayithumela kuye ngomphorofidi u-Isaya?
 • Khuyini ingilozi kaJehova eyakwenza kuma-Asiriya njengombana kutjengiswe esithombenesi?
 • Namtjhana iintjhaba eembili zombuso zaba nokuthula okwesikhatjhana, kwenzekani ngemva kokuhlongakala kwakaHezekiya?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 2 Amakh 18:1-36.

  Umkhulumeli wama-Asiriya uRabishake wafuna njani ukubogabogisa ikholo lama-Israyeli? (2 Amakh.18:19, 21; Eks. 5:2; AmaRh. 64:3)

  Lokha nebaberegisana nabaphikisi babo, aboFakazi bakaJehova bangasilandela njani isibonelo sakaHezekeli? (2 Amakh. 18:36; AmaRh. 39:1; Iziy. 26:4; 2 Thim. 2:24)

 • Funda 2 Amakhosi 19:1-37.

  Iinceku zakaJehova namhlanjesi zingamlingisa njani uHezekeli ngeenkhathi zokugandeleleka? (2 Amakh. 19:1, 2; Iziy. 3:5, 6; Heb. 10:24, 25; Jak. 5:14, 15)

  Ngikuphi ukuthumba okukathathu okwenziwa yiKosi uSenakheribhi, begodu gade ajamele bani ngokwesiphorofido? (2 Amakh. 19:32, 35, 37; ISamb. 20:2, 3)

 • Funda 2 Amakh 21:1-6, 16.

  Kubayini kungathiwa uManase waba ngenye yamakhosi amambi kunawo woke akhe abusa eJerusalema? (2 Imila. 33:4-6, 9)