Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 71: UZimu Uthembisa IPharadeyisi

INdaba 71: UZimu Uthembisa IPharadeyisi

LESI sithombe sepharadeyisi esifana naleso okungenzeka uZimu wasitjengisa umphorofidi wakhe u-Isaya. U-Isaya waphila ngemva kokuhlongakala kwakaJona.

eParadeyisi

Ibizo elithi ipharadeyisi litjho “ingadi” namtjhana “iphaga.” Isithombesi asikukhumbuzi ngokhunye esikubone encwadini le? Sifana nengadi ehle leyo uJehova ayenzela u-Adamu no-Efa, akusinjalo? Kodwana kuzokwenzeka bona iphasi loke libe yipharadeyisi na?

UJehova watjela umphorofidakhe u-Isaya bona atlole ngepharadeyisi elitjha elizako labantu bakaZimu. Watlola wathi: ‘Ipisi nelamjana kuyokuhlala ndawonye. Ikonyana nomntwana webhubezi zizokudla ndawonye, nomntwana omncani uzozitjheja. Ngitjho nomntwana ngeze alimala nakadlala hlanu kwenyoka enetjhefu.’

Abanengi bangathi: ‘Ngeze kwenzeka lokho. Iphasi solo linemiraro, begodu lizokuhlala linemiraro.’ Kodwana akhe ucabange ngalokhu: Likhaya elinjani uZimu alenzela u-Adamu no-Efa?

UZimu wabeka u-Adamu no-Efa epharadeyisini. Balahlekelwa likhaya labo elihle ngombana akhenge balalele uZimu, baluphala bebafa. UZimu uthembisa bona uzokunikela abantu abamthandako izinto ezalahlwa ngu-Adamu no-Efa.

Epharadeyisini elitjha elizako akukho okuzokulimaza namtjhana kumorose. Kuyokuba nokuthula kwamambala. Boke abantu bayokuba nepilo ehle bathabe. Kuzokuba njengombana uZimu gade afuna kube njalo ekuthomeni. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi, sizokufunda bona uZimu uzokwenza njani lokhu.

Isaya 11:6-9; ISambulo 21:3, 4.Iimbuzo

 • Gade angubani u-Isaya, waphila ngasiphi isikhathi, begodu uJehova wamtjengisani?
 • Litjho ukuthini ibizo elithi “ipharadeyisi,” begodu likukhumbuzani?
 • Khuyini uJehova athi u-Isaya ayitlole ngePharadeyisi elitjha?
 • Kubayini u-Adamu no-Efa balahlekelwa likhaya labo elihle?
 • UJehova ubathembisani labo abamthandako?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda u-Isaya 11:6-9.

  ILizwi lakaZimu litjengisa njani ukuthula okuzokuba khona hlangana nabantu neembandana ephasini elitjha? (AmaRh. 148:10, 13; Isa. 65:25; Ez. 34:25)

  Ngikuphi ukuzaliseka okungokomoya kwamezwi ka-Isaya okwenzeka hlangana nabantu bakaJehova namhlanjesi? (Rom. 12:2; Ef. 4:23, 24)

  Ngubani okufanelwe adunyiswe ngetjhuguluko labantu kokubili namhlanjesi nephasini elitjha? (Isa. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)

 • Funda ISambulo 21:3, 4.

  IiMtlolo itjengisa bunjani bona ukuhlala kwakaZimu nesintu kutjho bonyana ukhona ngokomfanekiso, ingasi ngenyama ephasini? (Lef. 26:11, 12; 2 Imila. 6:18; Isa. 66:1; ISamb. 21:2, 3, 22-24)

  Ngiziphi iinyembezi nobuhlungu okuzokuqedwa? (Luka 8:49-52; Rom. 8:21, 22; ISamb. 21:4)