Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 70: UJona Nefesi Ekulu

INdaba 70: UJona Nefesi Ekulu

QALA indoda le engemanzini. Isemrarweni omkhulu, akusinjalo? Ifesi leya izoyiginya! Uyazi bona indoda le ngubani? Ibizo layo nguJona. Akhe sibone bona ungene njani emrarweni aqalene nawo lo.

UJona bekamphorofidi kaJehova. Bekungakadluli isikhathi eside ngemva nje kokufa komphorofidi u-Elitjha lokha uJehova atjela uJona wathi: ‘Khamba uye edorobheni elikhulu leNiniva. Ubumbi babantu lapho sele bubunengi khulu, begodu ngifuna wena uyokukhuluma nabo ngabo.’

UJona nefesi ekulu

Kodwana uJona bekangafuni ukukhamba. Wakhwela isikepe esitjhinga endaweni ephambeneko neNiniva. UJehova khenge athabe ngokubaleka kwakaJona. Ngalokho wabangela isiwuruwuru esikhulu. Gade sisikhulu kangangobana isikepe sathoma ukuqwila. Abathayi ngesikepe bebathukwe kwamambala, babawa abozimu babo bona babarhelebhe.

Emaswapheleni uJona wathi kibo: ‘Ngikhulekela uJehova, uZimu owenze izulu nephasi. Ngibalekele ukwenza lokho uJehova angithume bona ngikwenze.’ Ngalokho abathayi ngesikepe bambuza bathi: ‘Yini efuneka siyenze ngawe khona isiwuruwurwesi sizokuthula?’

UJona wathi kibo: ‘Ngiphoselani elwandle, ilwandle lizokuthula godu.’ Abathayi ngesikepe gade bangafuni ukukwenza lokho, kodwana isiwuruwuru sadlanga, emaswapheleni bamphosela ngemanzini uJona. Khonokho isiwuruwuru sathula, nelwandle lathula godu.

Njengombana uJona gade aqwila ngemanzini, waginywa yifesi ekulu. Kodwana khenge afe. Wahlala ngemathunjeni wefesi amalanga amathathu nobusuku obuthathu. UJona wazisola khulu ngombana khenge alalele uJehova aye eNiniva. Ngalokho uyazi bona wenzani?

UJona wabawa irhelebho kuJehova. UJehova wabangela bonyana ifesi iyokuhlanzela uJona endaweni eyomileko. Ngemva kwalokho uJona waya eNiniva. Isehlakalwesi asisifundisi nathi na bona kuqakatheke khulu ukwenza nanyana yini uJehova athi siyenze?

Incwadi yeBhayibhili kaJona.Iimbuzo

 • Gade angubani uJona, begodu uJehova wamtjela bonyana enzeni?
 • Njengombana gade angafuni ukuya lapho uJehova athe aye khona, yini eyenziwa nguJona?
 • Ukuphelisa isiwuruwuru, uJona wathi abathayi ngesikepe benzeni?
 • Njengombana ubona esithombenesi, kwenzekani kuJona lokha nekaqwila ngemanzini?
 • UJona wahlala isikhathi eside kangangani ngemathunjeni wefesi, begodu gade enzani lapho?
 • UJona wayaphi nekaphuma ngefesini ekulu, begodu lokhu kusifundisani?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJona 1:1-17.

  Ngokusepepeneneni, uJona wazizwa njani ngesabelo sakhe sokutjhumayeza abantu beNiniva? (Jona 1:2, 3; Iziy. 3:7; Umtjh. 8:12)

 • Funda uJona 2:1, 2, 10.

  Okwenzeka kuJona kusinikela njani isibindi sokobana uJehova uzoyiphendula imithandazo yethu? (AmaRh. 22:24; 34:6; 1 Jwan 5:14)

 • Funda uJona 3:1-10.

  Ngisiphi isikhuthazo esisifumana ngokwazi bona namtjhana uJona wathoma wabhalelwa ukuya esabelweni sakhe, uJehova waragela phambili amberegisa? (AmaRh. 103:14; 1 Pit. 5:10)

  Okwenzeka kuJona ngabantu beNiniva kusifundisani ngokuhlulela abantu esitjhumayela kibo? (Jona 3:6-9; Umtjh. 11:6; IZenzo 13:48)