Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 69: Umntazanyana Urhelebha Induna

INdaba 69: Umntazanyana Urhelebha Induna

UYAZI bonyana umntazanyana lo bekathini la? Gade atjela umfazi lo ngomphorofidi kaJehova uElitjha, amtjela nangezinto ezihle uJehova arhelebha u-Elitjha bona azenze. Umfazi lo, gade angazi ngoJehova ngombana bekangasuye umfazi wom-Israyeli. Akhe sizwe bona kubayini umntazanyana lo gade angendlini yomfazi lo.

Umfazi lo bekamfazi wom-mSiriya. Indodakhe gade kunguNahamani, induna yebutho le-Siriya. Ama-Siriya gade athumbe umntazanyana lo wom-Israyeli, amletha kumkaNahamani bona abe incekukazakhe.

Umfazi kaNahamani encekukazi yakhe

UNahamani bekanobulwelwe besilepheru. Ubulwelwobu gade bungenza nenyama yomuntu iruthuke. Nakhu umntazanyana lo akutjela umkaNahamani: ‘Ngikhanuka kwanga ikosami ingaya kumphorofidi kaJehova kwa-Israyeli. Uzomelapha ebulwelweni bakhe bobulepheru.’ Ngokukhamba kwesikhathi indaba le bayitjela indoda yomfazi lo.

UNahamani gade akufuna khulu ukuphola; ngalokho wenza isiqunto sokuya kwa-Israyeli. Lokha nekafikako, waya endlini ka-Elitjha. U-Elitjha wathumela inceku yakhe bona iyokutjela uNahamani bonyana ayokuhlamba eMlanjeni iJordani iinkhathi ezilikhomba. Lokho kwamsilinga khulu uNahamani, wathi: ‘Iimlambo yekhethu ibhedere khulu kunale yakwa-Israyeli!’ Ngemva kokutjho lokhu, uNahamani wakhamba.

Kodwana omunye weenceku zakhe wathi kuye: ‘Mnumzana, nangabe u-Elitjha bekakutjele bona wenze into ebudisi gade uzoyenza. Kwanjesi kubayini ungakhambi uyokuhlamba njengombana u-Elitjha atjhwile?’ UNahamani walalela inceku yakhe, wakhamba wayokuhlamba eMlanjeni iJordani iinkhathi ezilikhomba. Lokha nekasenza njalo, inyama yakhe yaqina yaphila!

UNahamani kwamthabisa khulu lokhu. Wabuyela ku-Elitjha wathi kuye: ‘Nje, sele ngazi, ngiyaqiniseka bonyana uZimu wakwa-Israyeli nguye kwaphela uZimu wamambala kilo loke iphasi. Ngalokho ngibawa uthathe nasi isipho.’ Kodwana u-Elitjha waphendula: ‘Awa, ngeze ngasithatha.’ U-Elitjha bekazi bona gade kungakalungi ukuthatha isipho ngombana bekunguJehova opholise uNahamani. Kodwana inceku ka-Elitjha uGehazi gade isifuna isiphwesi.

Ngalokho naku okwenziwa nguGehazi. Ngemva kokobana uNahamani akhambe, uGehazi wamgijimela. UGehazi wathi: ‘U-Elitjha ungithume bona ngikutjele bonyana angasithabela isipho asinikele abangani abaqeda ukufika bazokukweriya.’ Lokho kwamambala bekumamala. Kodwana uNahamani bekangazi bona mamala la; ngalokho wanikela uGehazi ezinye zezinto.

Lokha uGehazi abuyela ekhaya, u-Elitjha besele azi bona uGehazi wenzeni. UJehova wamtjela. Ngalokho wathi kuye: ‘Ngombana wenze intwembi le, ubulwelwe bakaNahamani besilepheru buzokuba kuwe.’ Bamngena ngaso sona isikhatheso!

Yini esingayifunda kikho koke lokhu? Kokuthoma, kufuneka sifane nomntazanyana sikhulume ngoJehova. Lokho kungaletha umphumela omuhle. Kwesibili, akufuneki sizikhukhumeze khulu njengombana uNahamani enza ekuthomeni, kodwana kufuneka silalele iinceku zakaZimu. Kwesithathu, akufuneki sikhulume amala njengombana uGehazi enza. Ucabanga bonyana ngeze safunda okunengi ngokufunda iBhayibhili?

2 Amakhosi 5:1-27.Iimbuzo

 • Esithombenesi, khuyini umntazanyana lo ayitjela umfazi lo?
 • Ngubani umfazi osesithombenesi, begodu umntazanyana lo wenzani emzini womfazi lo?
 • U-Elitjha walayela incekwakhe bona imtjeleni uNahamani, begodu uNahamani wasilingwa yini?
 • Kwenzekani lokha uNahamani nekalalela incwekwakhe?
 • Kubayini u-Elitjha abhala ukuthatha isipho saka Nahamani, kodwana uGehazi wenzani?
 • Kwenzekani kuGehazi, begodu khuyini esingayifunda kilokhu?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 2 Amakhosi 5:1-27.

  Isibonelo esabekwa mntazanyana wakwa-Israyeli silikhuthaza bunjani ulutjha namhlanjesi? (2 Amakh.5:3; AmaRh. 8:2; 148:12, 13)

  Kubayini kukuhle ukukhumbula isibonelo sakaNahamani nesifumana isiyeleliso seeMtlolo? (2 Amakh. 5:15; Heb. 12:5, 6; Jak. 4:6)

  Ngisiphi isifundo esingasifunda ngokumadanisa isibonelo saka-Elitjha nesakaGehazi? (2 Amakh. 5:9, 10, 14-16, 20; Mt. 10:8; IZenzo 5:1-5; 2 Kor. 2:17)