Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 68: Abasana Ababili Abavuswako

INdaba 68: Abasana Ababili Abavuswako

NEWUNGAHLONGAKALA, ucabanga bona ummakho angazizwa njani newungavuswa? Angathaba khulu angithi! Kodwana umuntu ohlongakeleko angaphila godu? Kwakhe kwenzeka lokho?

Qala indoda, nomfazi nomsanyana abalapha. Indoda le, mphorofidi u-Elija. Umfazi lo yena mhlolokazi wedorobheni leZerefati, umsana lo yindodanakhe. Langelinye umsana lo wagula. Ubulwelwe bazipha amandla begodu emaswapheleni bewahlongakala. U-Elija watjela umfazi lo wathi: ‘Mlethe la umsana loyo.’

U-Elija nomhlolokazi kunye nomntwanakhe ovusiweko

U-Elija wanyukela nomsana lo ekamerweni eliphezulu wamlalisa embhedeni. Wathandaza wathi: ‘Maye Jehova, yenza umsanyana lo aphile.’ Umsana wathoma ukuphefumula! U-Elija wabuyela naye phasi wathi emfazini lo: ‘Qala, indodanakho iyaphila!’ Ngikho ubona unina athabe kangaka.

Omunye umphorofidi kaJehova oqakathekileko ngu-Elitjha. Gade akhonza njengomsizi ka-Elija. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi uJehova waberegisa u-Elitjha bonyana enze iimangaliso. Langelinye u-Elitjha waya edorobheni leShunemi, lapho bekunomfazi owaba nomusa kuye. Ngokukhamba kwesikhathi umfazi lo waba nomntwana womsana.

Langelinye ekuseni, lokha umsanyana lo selakhulakhulile, wakhamba wayokuberega noyise emasimini. Khona lapho umsana lo walila wathi: ‘Ihlokwami ib’hlungu!’ Ngemva kobana uyise amyise ekhaya, umsana lo wafa. Unina watlhuwa kangangani! Khonokho wakhamba wayokubiza u-Elitjha.

U-Elitjha nekafikako, waya ngekamerweni nesidumbu somntwana. Wathandaza kuJehova, begodu walala phezu kwesidumbu. Msinyana umzimba womsana lo wafuthumala, wathimula kakhomba. Wathaba kangangani unina nekafikako afumana umsanakhe aphila!

Banengi abantu abahlongakalako. Lokhu kwenza imindenabo nabangani batlhuwa khulu. Asinawo amandla wokuvusa abahlongakeleko. Kodwana uJehova unawo. Ngokukhamba kwesikhathi sizokufunda bona uzozivusa njani iingidi zabantu abahlongakeleko.

1 Amakhosi17:8-24; 2 Amakhosi 4:8-37.


Iimbuzo

 • Bobani abantu abathathwaba abasesithombenesi, begodu kwenzekeni emsanyaneni lo?
 • Khuyini u-Elija ayithandazelako malungana nomsanyana lo, bese kwenzekani ngokulandelako?
 • Ngubani ibizo lomrhelebhi ka-Elija?
 • Kubayini u-Elitjha abizelwa emzini womfazi weShunemi?
 • Wenzani u-Elitjha, begodu khuyini eyenzeka emntwaneni ohlongakeleko?
 • Ngimaphi amandla uJehova anawo atjengiswa ngo-Elija no-Elitjha?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 1 Amakhosi 17:8-24.

  Ikholo nokuthembeka kwaka-Elija kwavivinywa bunjani? (1 Amakh. 17:9; 19:1-4, 10)

  Kubayini ikholo lomhlolokazi weZerefati livelele? (1 Amakh. 17:12-16; Luka 4:25, 26)

  Lokho okwenzeka kumhlolokazi weZerefati kutjengisa njani ukuba liqiniso kwamezwi kaJesu atlolwe kuMatewu 10:41, 42? (1 Amakh. 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Funda 2 Amakhosi 4:8-37.

  Umfazi weShunemi usifundisani ngokumukela imvakatjhi? (2 Amakh. 4:8; Luka 6:38; Rom. 12:13; 1 Jwan 3:17)

  Singaba njani nomusa eencekwini zakaZimu namhlanjesi? (IZenzo 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Heb. 6:10)