Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 67: UJehoshafati Uthembela KuJehova

INdaba 67: UJehoshafati Uthembela KuJehova

UYAZI bonyana amadoda la bobani begodu enzani? Aya epini, begodu amadoda aphambili la ayabhina. Kodwana ungabuza: ‘Kubayini abavumaba banganazo iinsabula nemikhonto yokulwa?’ Akhe sibone.

Ama-Israyeli amatjhela ukuya epini

UJehoshafati bekayikosi yombuso weentjhaba eembili zakwa-Israyeli. Bekaphila ngesikhathi esifanako neKosi u-Ahazi noJezebheli beentjhaba eziyi-10 zombuso wetlhagwini. Kodwana uJehoshafati bekayikosi elungileko, noyise u-Asa bekayikosi elungileko. Ngalokho iimnyaka eminengi abantu bombuso weentjhaba eembili zesewula bebaphila kamnandi.

Kodwana kwanjesi kwenzeka into eyenza abantu basaba. Iinthunywa zabikela uJehoshafati zathi: ‘Ibutho elikhulu lepi elibuya enarheni yakwaMowabi, kwa-Amoni neNtabeni iSeyiri liyeza ukuzokulwa nathi.’ Ama-Israyeli amanengi ahlangana eJerusalema ukuzokufuna irhelebho lakaJehova. Aya etempeleni, lapho uJehoshafati athandaza khona wathi: ‘Jehova Zimethu, asazi bonyana senze njani. Akunanto esingayenza ebuthweni elikhulweli. Sithembele kuwe bona usirhelebhe.’

UJehova walalela, wathuma enye yeenceku zakhe bonyana iyokutjela abantu bona: ‘Ipi akusiyo yenu kodwana ngeyakaZimu. Akuzokutlhogeka bonyana nilwe. Kwenu kuqala nje nibone bonyana uJehova uzonisindisa bunjani.’

Ngalokho ekuseni uJehoshafati watjela abantu: ‘Thembelani kuJehova!’ Wabeka abavumi ngaphambi kwamajoni wakhe, njengombana bamatjha bavuma iingoma zokudumisa uJehova. Uyazi bonyana kwenzekani nebatjhidela epini? UJehova wabangela bonyana amajoni amanaba alwe wodwa. Ama-Israyeli nekafikako, woke amajoni amanaba gade ahlongakele!

Bekungasikho ukuhlakanipha na ngoJehoshafati bona athembele kuJehova? Sizabe sihlakaniphile nathi nasithembela kuJehova.

1 Amakhosi 22:41-53; 2 Imilando 20:1-30.


Iimbuzo

 • Ngubani uJehoshafati begodu waphila ngasiphi isikhathi?
 • Khuyini eyabangela ama-Israyeli bonyana asabe, begodu amanengi wawo enzani?
 • UJehova wawuphendula njani umthandazo kaJehoshafati?
 • Khuyini uJehova ayibangela bona yenzeke ngaphambi kokuthoma kwepi?
 • Ngisiphi isifundo esingasifunda kuJehoshafati?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 2 Imilando 20:1-30.

  UJehoshafati watjengisa njani bonyana yini okufuneka yenziwe ziinceku zakaZimu lokha neziqalene nobujamo obuyingozi? (2 Imila. 20:12; AmaRh. 25:15; 62:1)

  Njengombana uJehova bekalokhu aberegisa indlela ethileko yokukhulumisana nabantu bakhe, ngayiphi indlela ayiberegisako namhlanjesi? (2 Imila. 20:14, 15; Mt. 24:45-47; Jwan 15:15)

  Lokha uZimu nekathomisa “ipi eyodwa mhlana wesuku elikhulu lakaZimu uMninimandla woke,” ubujamo bethu buzokufana njani nalobo besikhathi sakaJehoshafati? (2 Imila. 20:15, 17; 32:8; ISamb. 16:14, 16)

  Alingisa amaLefi, amaphayona neenthunywa zevangeli enza muphi umnikelo emsebenzini wokutjhumayela wephasi loke namhlanjesi? (2 Imila. 20:19; Rom. 10:13-15; 2 Thim. 4:2)