Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 65: UMbuso Wakwa-Israyeli Uhlukana Phakathi

INdaba 65: UMbuso Wakwa-Israyeli Uhlukana Phakathi

UYAZI bonyana kubayini indoda le yadabula imbajayo yaba ziinquntwana? UJehova wayitjela bonyana yenze njalo. Indoda le mphorofidi kaZimu u-Ahija. Uyazi bona yini umphorofidi? Mumuntu uZimu amtjela kusesengamphambili izinto ezizokwenzeka.

U-Ahija noJerobhowami

La, u-Ahija bekakhuluma noJerobhowami. UJerobhowami bekayindoda uSolomoni ayibeka bonyana itlhogomele umsebenzi wokwakha. U-Ahija nahlangana noJerobhowami endleleni wenza into erarako. Wathatha imbaji etja ayembetheko wayirathula yaba ziinquntwana eziyi-12. Watjela uJerobhowami: ‘Zithathele iinquntwana eziyi-10.’ Uyazi bonyana kubayini u-Ahija anikela uJerobhowami iinquntwana eziyi-10?

U-Ahija wahlathulula bona uJehova uzokumuka uSolomoni umbuso. Wathi uJehova uzokunikela uJerobhowami iintjhaba eziyi-10. Lokhu kutjho bonyana ziintjhaba eembili kwaphela azozitjhiyela indodana kaSolomoni uRehobhowami bona izibuse.

USolomoni nakezwa ngolokho u-Ahija akutjela uJerobhowami, kwamsilinga khulu lokho. Walinga ukubulala uJerobhowami. Kodwana uJerobhowami wabalekela eGibhide. Ngemva kwesikhatjhana uSolomoni wahlongakala. Waba yikosi iimnyaka eyi-40, kodwana kwanjesi indodanakhe uRehobhowami uba yikosi. AseGibhide uJerobhowami wezwa ngokuhlongakala kwakaSolomoni, ngalokho wabuyela kwa-Israyeli.

URehobhowami bekangasiyo ikosi ehle. Gade anehliziyo embi ebantwini ngaphezu kwakayise uSolomoni. UJerobhowami namanye amadoda aqakathekileko baya eKosini uRehobhowami bambawa bonyana aphathe abantu kuhle. Kodwana uRehobhowami akhenge alalele. Kunalokho waba nehliziywembi ukudlula ngaphambili. Ngalokho abantu benza uJerobhowami ikosi yeentjhaba eziyi-10, kodwana iintjhaba eembili, sakwaBhenjamini nesakwaJuda zabulunga uRehobhowami njengekosazo.

UJerobhowami gade angafuni bona abantu baye eJerusalema bayokukhulekela uJehova etempelini lakhe. Wenza amakonyana amabili wegolide wathi abantu bombuso weentjhaba eziyi-10 bakhuleke kiwo. Msinyana inarha yazala ubulelesi nenturhu.

Kwaba nomraro godu eentjhabeni zombuso eembili. Ngaphasi kweemnyaka emihlanu ngemva kobana uRehobhowami abe yikosi, ikosi yeGibhide yeza yazokulwa nabantu beJerusalema. Yathatha izinto ezinengi eziligugu etempelini lakaJehova. Ngalokho kwaba sikhathi esincani kwaphela bonyana itempeli lihlale linjengombana gade linjalo kusukela ekwakhiweni kwalo.

1 Amakhosi 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.Iimbuzo

 • Bobani amabizo wamadoda amabili asesithombenesi?
 • U-Ahija wenzani ngengubo egade ayembethe, begodu isenzweso besitjho ukuthini?
 • Khuyini uSolomoni alinga ukuyenza kuJerobhowami?
 • Kubayini abantu benza uJerobhowami ikosi yeentjhaba ezilitjhumi?
 • Kubayini uJerobhowami enza amathole amabili werhawuda, kodwana kwenzekani enarheni ngemva kwalokho?
 • Kwenzekani ngeentjhaba eembili netempeli lakaJehova eJerusalema?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 1 Amakhosi 11:26-43.

  UJerobhowami gade amumuntu onjani, begodu yini uJehova amthembisa yona nekabulunga iimthetho yakhe? (1 Amakh. 11:28, 38)

 • Funda 1 Amakh 12:1-33.

  Esibonelweni sakaRehobhowami esimbi, khuyini ababelethi nabadala abangayifunda malungana nokuberegisa kumbi igunya? (1 Amakh. 12:13; Umtjh. 7:7; 1 Pit. 5:2, 3)

  Lokha nelenza iinqunto eziqakathekileko ekuphileni, bobani ulutjha elingaya kibo ukufumana isiyeleliso elingasithemba namhlanjesi? (1 Amakh. 12:6, 7; Iziy. 1:8, 9; 2 Thim. 3:16, 17; Heb. 13:7)

  Yini eyabangela uJerobhowami bona enze iindawo eembili zokukhulekela ikonyana, begodu lokhu kwakutjengisa njani ukutlhoga ikholo kuJehova? (1 Amakh. 11:37; 12:26-28)

  Ngubani owabangela abantu bombuso weentjhaba ezilitjhumi bona bahlubuke ekukhulekeleni kweqiniso? (1 Amakh. 12:32, 33)