Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 64: USolomoni Wakha Itempeli

INdaba 64: USolomoni Wakha Itempeli

NGAPHAMBI kobana uDavidi afe, wanikela uSolomoni iplani ebuya kuZimu yokwakhiwa kwetempeli lakaJehova. Emnyakeni wesine wokubusa kwakhe, uSolomoni wathoma ukwakha itempeli lathatha iimnyaka elikhomba nesiquntu ukwakhiwa kwalo. Kwaberega amatjhumi weenkulungwana wamadoda etempeleni, begodu ukwakhiwa kwalo kwabiza imali enengi kwamambala. Lokhu kungebanga lokobana kwaberegiswa irhawuda nesiliva elinengi.

Itempeli belinamakamero amabili aqakathekileko, njengombana gade kunjalo etabarnakele. Kodwana amakamero la makhulu ngokuphindwe kabili kunewetabarnakele. USolomoni walayela bona umphongolo wesivumelwano ufakwe ngaphakathi kwetempeli, nezinye izinto egade zibulungwe etabarnakele zafakwa ngaphakathi.

Lokha nesele kuphelile ukwakhiwa kwalo, kwaba nomgidi omkhulu. USolomoni waguqa phambi kwetempeli wathandaza njengombana umbona la esithombeni. USolomoni wathi kuJehova: ‘Ngitjho nezulu ngokwalo alikwazi ukukuthwala, kangangani-ke ngetempeleli lona. Kodwana Zimami, ngibawa ulalele abantu bakho lokha nebathandaza baqale kiyo indawo le.’

IKosi uSolomoni iyathandaza

Lokha uSolomoni nekaqeda ukuthandaza, kwehla umlilo ezulwini. Watjhisa isihlabelo seenlwana esenziweko. Kwaba nomkhanyo obenyezelako ovela kuJehova owazalisa itempeli. Lokhu bekutjho bona uJehova gade alalele, begodu bekathabile ngetempeli nangomthandazo kaSolomoni. Nje-ke, itempeli kwaba yindawo lapho abantu bakhulekela khona kunokubanyana kube yitabarnakele.

USolomoni wabusa ngokuhlakanipha isikhathi eside, nabantu bebathabile. Kodwana uSolomoni watjhada abafazi abanengi bakwezinye iinarha abangakhulekeli uJehova. Uyambona omunye akhulekela isithombe? Emaswapheleni abafazi bakaSolomoni bamenza bona akhulekele abanye abozimu. Uyazi bona kwenzekani lokha uSolomoni nakenza lokhu? Khenge asabaphatha kuhle abantu. Waba nelunya, abantu baphelelwa lithabo.

IKosi uSolomoni

Lokhu kwenza uJehova wakwatela uSolomoni, wathi kuye: ‘Ngizowuthatha umbuso kuwe ngiwunikele omunye umuntu. Lokhu ngekhe ngikwenze esikhathini sokuphila kwakho, kodwana ngizokwenza ngesikhathi sokubusa kwendodanakho. Kodwana ngekhe ngithathe boke abantu bombuso wendodanakho.’ Akhe sibone bona lokhu kwenzeka bunjani.

1 Imilando 28:9-21; 29:1-9; 1 Amakhosi 5:1-18; 2 Imilando 6:12-42; 7:1-5; 1 Amakhosi 11:9-13.Iimbuzo

 • Kwamthatha isikhathi esingangani uSolomoni ukwakha itempeli lakaJehova, begodu kubayini labiza imali enengi kangaka?
 • Bekamangaki amakamero aqakathekileko etempeleni, begodu bekunani ngaphakathi kwawo?
 • USolomoni wathini nekathandazako lokha ukwakhiwa kwetempeli sele kuphelile?
 • UJehova watjengisa bunjani bona umthandazo kaSolomoni uyamthabisa?
 • Khuyini abafazi bakaSolomoni abamenzisa yona, begodu kwenzekani kuSolomoni?
 • Kubayini uJehova amkwatela uSolomoni, begodu uJehova wathini kuye?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 1 Imilando 28:9, 10.

  Nesiqala amezwi kaDavidi atlolwe ku-1 Imilando 28:9, 10, yini okumelwe silwele ukuyenza ekuphileni kwethu kwelanga nelanga? (AmaRh. 19:14; Fil. 4:8, 9)

 • Funda 2 Imilando 6:12-21, 32-42.

  USolomoni watjengisa njani bona akunamakhiwo owenziwe mumuntu ongakwazi ukuhlalisa uZimu Ophakeme kunabo boke? (2 Imila. 6:18; IZenzo 17:24, 25)

  Amezwi kaSolomoni aku-2 Imilando 6:32, 33, atjengisani ngoJehova? (IZenzo 10:34, 35; Gal. 2:6)

 • Funda 2 Imilando 7:1-5.

  Njengalokha abantwana bakwa-Israyeli badumisa uJehova ngokubona iphazimulo yakhe, lokho kufuneka kusithinte bunjani namhlanjesi nesicabanga ngeembusiso zakaJehova ebantwini bakhe? (2 Imil. 7:3; AmaRh. 22:22; 34:1; 96:2)

 • Funda 1 Amakhosi 11:9-13.

  Ukuphila kwakaSolomoni kwatjengisa bunjani ukuqakatheka kokuhlala uthembekile bekube sekupheleni? (1 Amakh. 11:4, 9; Mt. 10:22; ISamb. 2:10)