Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 62: Iimraro Emzini KaDavidi

INdaba 62: Iimraro Emzini KaDavidi

NGEMVA kokobana uDavidi athome ukubusa eJerusalema, uJehova wenza bona ibutho lakaDavidi lithumbe izipi ezinengi zamanababo. UJehova bekathembise ukunikela ama-Israyeli inarha yeKanana. Nje-ke, ngerhelebho lakaJehova, yoke inarha egade abathembise yona, emaswapheleni yaba ngeyama-Israyeli.

UDavidi bekambusi olungileko. Bekamthanda uJehova. Ngalokho enye yezinto zokuthoma azenzako ngemva kokuthumba iJerusalema kuletha umphongolo kaJehova wesivumelwano lapho. Bekafuna ukwakha itempeli lapho azokubeka khona umphongolo.

Nasele uDavidi akhulile, wenza isono esikhulu. UDavidi bekazi bona kumbi ukuthatha into yomunye umuntu. Kodwana ngobunye ubusuku, lokha angaphakathi kwendlwakhe ephakemeko, uDavidi waqala enzasi wabona umfazi omuhle khulu. Ibizo lakhe bekunguBhadisheba, indodakhe gade ingomunye wamasotja kaDavidi, ibizo layo bekungu-Uriya.

UDavidi bekafuna uBhadisheba khulu bewenza bona alethwe ngendlinakhe. Indodakhe gade isepini. Yeke-ke, uDavidi walala noBhadisheba ngokukhamba kwesikhathi wafumana bona uzokuba nomntwana. UDavidi watshwenyeka khulu ngalokhu begodu wathumela ilizwi kuJowabi ophethe ibutho lepi bonyana enze bona u-Uriya ajanyiswe ngaphambili epini lapho afela khona. Nasele u-Uriya ahlongakele, uDavidi watjhada noBhadisheba.

UJehova wamkwatela khulu uDavidi. Ngalokho wathumela inceku yakhe uNathani bonyana iyokutjela uDavidi ngezono zakhe. Uyambona enzasi uNathani akhuluma noDavidi. UDavidi wasivuma isono sakhe, ngalokho uJehova akhenge ambulale. Kodwana uJehova wathi: ‘Ngombana wenze iintwezimbezi, uzokuqalana nemiraro eminengi emzinakho.’ Ngilokho kwamambala uDavidi aqalana nakho!

UNathani weluleka uDavidi

Umraro wokuthoma, indodana kaBhadisheba yafa. Ngemva kwalokho, indodana kaDavidi yokuthoma u-Amnoni, yafumana udadwabo uTamari ayedwa, yakatelela ukulala naye. Indodana kaDavidi u-Absalomi wakwata khulu ngalokho wabulala u-Amnoni. Ngokukhamba kwesikhathi, u-Absalomi wazenza wathandwa babantu abanengi, begodu wazenza ikosi. Emaswapheleni, uDavidi wathumba ipi ayilwa no-Absalomi, owabulawako. Kwamambala, uDavidi waqalana nemiraro eminengi.

Phakathi nakho koke lokho, uBhadisheba wabeletha indodana wayibiza bona nguSolomoni. Nasele uDavidi aluphele begodu agula, indodanakhe u-Adoniya walinga ukuzenza ikosi. Ngesikhatheso uDavidi bekanompristi obizwa bona nguZadoki owazesa uSolomoni ngamafutha egade kutjengisa bona uSolomoni uzokuba yikosi. Msinyana ngemva kwalokho uDavidi wafa aneemnyaka eyi-70. UDavidi wabusa iimnyaka eyi-40, kodwana nje uSolomoni uyikosi yakwa-Israyeli.

2 Samuweli 11:1-27; 12:1-18; 1 Amakhosi 1:1-48.Iimbuzo

 • Ngerhelebho lakaJehova khuyini eyenzeka enarheni yeKanana emaswapheleni?
 • Khuyini eyenzeka ngobunye ubusuku lokha uDavidi nekajame phezu kwendlwakhe?
 • Kubayini uJehova amkwatela khulu uDavidi?
 • Esithombenesi, ngubani uJehova amthuma bona ayokutjela uDavidi ngezono zakhe, begodu indoda leyo yathi kuzokwenzekani kuDavidi?
 • Ngimuphi umraro uDavidi aqalana nawo?
 • Ngemva kwakaDavidi ngubani owaba yikosi kwa-Israyeli?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 2 Samuweli 11:1-27.

  Ukuba matasatasa ekonzweni kaJehova kungasivikela bunjani?

  Yini eyabangela uDavidi bona enze isono, begodu ngisiphi isiyeleliso esifumanwa ziinceku zakaJehova namhlanjesi? (2 Sam. 11:2; Mt. 5:27-29; 1 Kor. 10:12; Jak. 1:14, 15)

 • Funda 2 Samuweli 12:1-18.

  Ngisiphi isifundo abadala nababelethi abangasifunda endleleni uNathani anikela ngayo uDavidi isiyeleliso? (2 Sam. 12:1-4; Iziy. 12:18; Mt. 13:34)

  Kubayini uJehova aba nomusa kuDavidi? (2 Sam. 12:13; AmaRh. 32:5; 2 Kor. 7:9, 10)