Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 61: UDavidi Uba YiKosi

INdaba 61: UDavidi Uba YiKosi

USAWULA ulinga ukubamba uDavidi godu. Wathatha amasotjakhe awathembileko ayi-3 000 wakhamba ukuyomfuna. UDavidi nakalemuka ngalokhu, wathumela iinhloli bonyana ziyokuqala bona uSawula namadodakhe bakuphi ngobusukobo. Ngalokho uDavidi wabuza amadodakhe amabili wathi: ‘Ngubani hlangana nani ozokuya ekampeni kaSawula nami?’

UDavidi ubiza iKosi uSawula

U-Abhishayi waphendula wathi, ‘ngizakukhamba nawe.’ U-Abhishayi yindodana kadadwabo lakaDavidi uZeraya. USawula namadoda agade anawo gade basalele, uDavidi no-Abhishayi bananabela ekampeni. Bathatha umkhonto kaSawula nejegakhe yamanzi, egade iseqadi kwehloko kaSawula. Akekho noyedwa owabezwako ngombana boke gade balele.

Uyambona uDavidi no-Abhishayi? Bakhambile, begodu bafike esiqongolweni sentaba babulungekile. UDavidi warhuwelela induna yebutho lama-Israyeli wathi: ‘Abhineri, kubayini ungakhenge uvikele ikosakho? Qala! Uphi umkhontwakho nejegakho yamanzi?’

USawula wavuka. Walemuka ilizwi lakaDavidi wabuza wathi: ‘Nguwe Davidi?’ Uyababona uSawula no-Abhineri enzasi?

UDavidi waphendula wathi: ‘Iye kosami.’ UDavidi wabuza: ‘Kubayini ulinga ukungibamba? Ngiyiphi intwembi engikwenze yona? Kosami, naku umkhontwakho. Thumela enye yamadodakho izowuthatha.’

IKosi uSawula no-Abhineri

USawula wavuma: ‘Ngenze intwembi. Ngenze ubudlhayela.’ Khonokho uDavidi wathatha indlelakhe, noSawula wabuyela ekhaya. UDavidi wakhuluma yedwa wathi: ‘Langelinye uSawula uzongibulala. Kufuneka ngibalekele enarheni yamaFilisti.’ Ngilokho akwenzako. UDavidi wakwazi ukukhohlisa amaFilisti wawenza akholelwa bona usehlangothini lawo.

Ngokukhamba kwesikhathi amaFilisti akhuphuka ayokulwa no-Israyeli. Epini leyo uSawula noJonathani babulawa. Lokhu kwenza ihliziyo kaDavidi yaba buhlungu khulu, watlola ingoma emnandi, ayivuma ethi: ‘Ngitlhuwile ngawe mnakwethu Jonathani. Gade ngikuthanda kangangani!’

Ngemva kwalokho uDavidi wabuyela kwa-Israyeli edorobheni leHibhroni. Kwaba nepi hlangana namadoda akhetha u-Ashibhosheti bona abe yikosi namadoda egade afuna bona kube nguDavidi ikosi. Kodwana emaswapheleni amadoda kaDavidi athumba. UDavidi waba yikosi aneemnyaka eyi-30. Wabusa eHibhroni iimnyaka elikhomba nesiquntu. Amanye wamadodanakhe ngu-Amnoni, u-Absalomu no-Adoniya.

Kwafika isikhathi lapho uDavidi namadodakhe banyuka bayokuthumba idorobho elihle elibizwa bona yiJerusalema. UJowabi enye yamadodana kadadwabo lakaDavidi uZeraya waba mdosiphambili epini. Ngalokho uDavidi watlomelisa uJowabi ngokumenza induna yebutho lakhe lepi. UDavidi wathoma ukubusa eJerusalema.

1 Samuweli 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samuweli 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Imilando 11:1-9.Iimbuzo

 • Yini eyenziwa nguDavidi no-Abhishayi lokha uSawula asalele ekampenakhe?
 • Ngimiphi iimbuzo uDavidi ayibuza uSawula?
 • Ngemva kokuhlukana noSawula uDavidi waya kuphi?
 • Khuyini eyadanisa uDavidi, eyabangela bona abhale ingoma ehle?
 • Bekaneemnyaka emingaki uDavidi lokha nekaba yikosi eHibroni, bobani amabizo wamanye wamadodanakhe?
 • UDavidi wabusa kuphi ngokukhamba kwesikhathi njengekosi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 1 Samuweli 26:1-25.

  Amezwi kaDavidi atlolwe ku-1 Samuweli 26:11 aveza muphi umbono malungana nendlela uZimu ahlophisa ngayo izinto? (AmaRh. 37:7; Rom. 13:2)

  Lokha nesenza umzamo wokutjengisa umusa kodwana abantu bangatjengisi ukuthokoza, amezwi kaDavidi aku-1 Samuweli 26:23 angasirhelebha bunjani bona sihlale senza okuhle? (1 Amakh. 8:32; AmaRh. 18:20)

 • Funda 2 Samuweli 1:26.

  AmaKrestu namhlanjesi angalakha bunjani ‘ithando elikhulu ngomunye nomunye’ njengoDavidi noJonathani? (1 Pit. 4:8; Khol. 3:14; 1 Jwan 4:12)

 • Funda 2 Samuweli 5:1-10.

  Mingaki iimnyaka uDavidi ayibusa njengekosi, begodu isikhathesi sahlukaniswa bunjani? (2 Sam. 5:4, 5)

  Khuyini eyabangela uDavidi bona aphumelele, begodu ngisiphi isifundo esisifumako namhlanjesi? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Kor. 1:31; Fil. 4:13)

Funda Okungeziweko

FUNDISA ABANTWANA BAKHO

UDavida Bekangasabi

Funda indaba yeBhayibheli ethabisako le wazi lokho okwenza uDavida wabanesibindi.