Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 60: U-Abhigayili Nodavidi

INdaba 60: U-Abhigayili Nodavidi

UYAMAZI umfazomuhle lo ozokuhlangabeza uDavidi? Ngu-Abhigayili. Unengqondo, uvimbela uDavidi bona angenzi into embi. Kodwana ngaphambi kobanyana sifunde ngalokho, akhe sibone bona khuyini egade ilokhu isenzeka kuDavidi.

Ngemva kobana uDavidi abalekele uSawula, wazifihla erholweni. Abanakwabo nomndenakhe woke bakhamba naye lapho. Amadoda apheze abe yi-400 selawoke aya kuDavidi, begodu waba mdosiphambili wawo. UDavidi waya ekosini yakwaMowabi wathi kiyo: ‘Ngibawa bona uvumele ubaba nomma bona bahlale nawe bekube kulapho ngibona bona kwenzekani ngami.’ Ngokukhamba kwesikhathi uDavidi namadodakhe bazifihla eembundwini.

Kungemva kwalokhu lapho uDavidi ahlangana khona no-Abhigayili. Indodakhe uNabali gade amnini wendawo oyinjinga. Bekanezimvu eziyi-3 000 neembuzi eziyi-1 000. UNabali bekayindoda edelelako. Kodwana umkakhe u-Abhigayili bekamuhle khulu. Bekakwazi ukwenza okulungileko. Langelinye wasindisa umndenakhe. Akhe sibone bona wakwenza bunjani lokho.

UDavidi namadodakhe gade banomusa kuNabali. Barhelebha ukuvikela izimvu zakhe. Ngalokho langelinye uDavidi wathumela amanye wamadodakhe bona ayokubawa irhelebho kuNabali. Amadoda kaDavidi afika kuNabali amfumana yena nabarhelebhi bakhe bakera uboya bezimvu. Bekulilanga lomnyanya, uNabali anokudla okunengi okumnandi. Ngalokho amadoda kaDavidi athi: ‘Sikutjengise umusa. Khenge sebe neyodwa yezimvu zakho, kodwana sarhelebha ukuziqala. Nje-ke sibawa usiphe ukudla.’

UNabali waphendula wathi: ‘Ngeze nganikela abantu abafana nani ukudla kwami.’ Wakhuluma nabo kumbi, watjho nezinto ezimbi ngoDavidi. Lokha amadoda nekabuyako atjela uDavidi ngokwenzekileko, uDavidi wasilingeka khulu. Watjela amadodakhe wathi: ‘Thathani iinsabula zenu!’ Bakhamba ukuyokubulala uNabali namadodakhe.

Enye yamadoda kaNabali, eyezwa uNabali akhuluma kumbi, yatjela u-Abhigayili ngalokho okwenzekileko. Khonokho u-Abhigayili walungisa ukudla. Wakulayitjha kubodumbana wakhamba. Lokha nahlangana noDavidi, wahlika kudumbana wakhothama wathi: ‘Ngiyakubawa mnumzana, ungayithatheli ehloko indodami uNabali. Sidlhayela, wenza izinto zobudlhadlha. Thatha nasi isipho. Ngibawa usithathe, usilibalele kulokhu okwenzekileko.’

U-Abhigayili ulethela uDavidi amalungiselelo

UDavidi waphendula wathi: ‘Umfazi ohlakaniphileko. Ungivimbile ekubulaleni uNabali ngimbuyiselele ngebanga lokudelela kwakhe. Buyela ekhaya ngokuthula.’ Ngokukhamba kwesikhathi lokha uNabali nakafako, u-Abhigayili waba ngomunye wabafazi bakaDavidi.

1 Samuweli 22:1-4; 25:1-43.Iimbuzo

 • Ngubani ibizo lomfazi ozokuhlangabeza uDavidi esithombenesi, begodu umumuntu onjani?
 • Ngubani uNabali?
 • Kubayini uDavidi athumela amanye wamadodakhe bona ayokubawa irhelebho kuNabali?
 • UNabali wathini emadodeni kaDavidi, begodu uDavidi wenzani?
 • U-Abhigayili watjengisa njani bona umfazi ohlakaniphileko?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 1 Samuweli 22:1-4.

  Umndeni kaDavidi usitjengisa njani isibonelo esihle sokusekelana njengamaKrestu? (Iziy. 17:17; 1 Tes. 5:14)

 • Funda 1 Samuweli 25:1-43.

  Kubayini uNabali ahlathululwa njengomuntu odelelako? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  Yini abafazi abamaKrestu namhlanjesi abangayifunda esibonelweni saka-Abhigayili? (1 Sam. 25:32, 33; Iziy. 31:26; Ef. 5:24)

  Ngiziphi izinto ezimbi eembili u-Abhigayili avimbela uDavidi ukuzenza? 1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Ef. 4:26)

  Indlela uDavidi enza ngayo ku-Abhigayili iwarhelebha bunjani amadoda namhlanjesi bona abe nombono kaJehova ngabafazi? (IZenzo 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Pit. 3:7)