Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 59: Okwenza UDavidi Abaleke

INdaba 59: Okwenza UDavidi Abaleke

NGEMVA kokobana uDavidi abulele uGoliyadi, u-Abhineri induna yebutho lama-Israyeli wamletha ku-Sawula. USawula wamthabela khulu uDavidi. Wamenza induna yebutho lakhe wamthatha bona ayokuhlala emzini wekosi.

Ngokukhamba kwesikhathi, lokha ibutho nelibuya ukuyokulwa namaFilisti, abafazi bebabhina bathi: ‘USawula ubulele iinkulungwana, kodwana uDavidi ubulele amatjhumi weenkulungwana.’ Lokhu kwamenza waba nomona uSawula, ngombana uDavidi wathola idumo elikhulu kunaye. Kodwana indodana kaSawula uJonathani gade inganawo umona. Gade amthanda khulu uDavidi, noDavidi gade amthanda uJonathani. Ngalokho ababilaba benza isithembiso komunye nomunye bona bazokuhlala babangani.

IKosi uSawula ijikijela umkhonto

UDavidi bekakwazi ukusidlala kuhle isidonodono, begodu uSawula gade awuthanda umbhino awudlalako. Kodwana langelinye umona kuSawula wamenza bona enze into embi. Lokha uDavidi nakadlala isidonodono, uSawula wathatha umkhontwakhe wawuphosa wathi: ‘Ngizomhlanganisa neboda uDavidi!’ Kodwana uDavidi wawuphepha, umkhonto wamkhutha. Ngokukhamba kwesikhathi uSawula wamkhutha ngomkhontwakhe godu uDavidi. Ngalokho uDavidi gade sele azi bona kufuneka ahlale aqalile.

Uyasikhumbula isithembiso esenziwa nguSawula? Wathi bekazokunikela indodakazakhe bona ibe mfazi womuntu ozokubulala uGoliyadi. Emaswapheleni uSawula watjela uDavidi bona uzomnikela indodakazakhe uMikhali, kodwana kokuthoma kufuneka abulale amanaba ayi-100 wamaFilisti. Akhe ucabanga ngalokho! USawula bekafuna bona amaFilisti abulale uDavidi. Kodwana ahluleka begodu uSawula wanikela indodakazakhe kuDavidi bona ibe mkakhe.

Langelinye uSawula watjela uJonathani nazo zoke iinsebenzi zakhe bona ufuna ukubulala uDavidi. Kodwana uJonathani wathi kuyise: ‘Ungamlimazi uDavidi. Khenge enze intwembi kuwe. Koke akwenzileko kube lirhelebho kuwe. Wafaka ukuphila kwakhe engozini lokha nekabulala uGoliyadi, begodu lokha ukubona lokho, kwakuthabisa.’

UDavidi uvika umkhonto

USawula wayilalela indodanakhe, wathembisa nokungamlimazi uDavidi. UDavidi wabuyiswa, waberegela uSawula endlinakhe njengekuthomeni. Kodwana langelinye, lokha uDavidi nekadlala umbhino, uSawula waphosa uDavidi ngomkhontwakhe godu. UDavidi wawuphepha umkhonto wahlaba ebodeni. Gade kusisenzakalo sesithathu lesi! Kwanjesi uDavidi gade selazi bona kufuneka abaleke!

Ebusukwinobo uDavidi waya emzinakhe. Kodwana uSawula wathumela amadoda bona ayombulala. UMikhali gade azi bona uyise uhlele ukwenza njalo. Ngalokho watjela indodakhe wathi: ‘Newungabalekiko namhlanjesi, kusasa uzabe ufile.’ Ebusukwinobo uMikhali warhelebha uDavidi bona aphume ngefesidere abaleke. Kwafuneka bona uDavidi azifihle eendaweni ezihlukahlukeneko pheze iimnyaka elikhomba kwenzele bona uSawula angamfumani.

1 Samuweli 18:1-30; 19:1-18.Iimbuzo

 • Kubayini uSawula gade amonakela uDavidi, kodwanaindodana kaSawula uJonathani beyihluke njani kuyise?
 • Kwenzekani langelinye lokha uDavidi nekadlalela uSawula isidonodono?
 • USawula wathi khuyini uDavidi ekufuneka ayenze nekazakuthatha uMikhali indodakazi kuSawula bona ibe mkakhe, begodu kubayini uSawula atjho lokhu?
 • Lokha uDavidi nekadlalela uSawula isidonodono, khuyini eyenzeka kwesithathu njengombana isithombesi sitjengisa?
 • UMikhali warhelebha bunjani ekusindiseni ukuphila kwakaDavidi begodu yini okwafuneka bona uDavidi ayenze iimnyaka elikhomba?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 1 Samuweli 18:1-30.

  Ithando eliqinileko lakaJonathani noDavidi lalifanekisela bunjani ithando egade lizokuba hlangana “nezinye izimvu” “nomhlanjana omncani”? 1 Sam. 18:1; Jwan 10:16; Luka 12:32; Zak. 8:23)

  Ngebanga lokubana uJonathani bekufanele abe yindlalifa kaSawula, yoku-1 Samuweli 18:4 itjengisa bunjani ukuzithoba kwakaJonathani okusibonelo kiloyo egade sele akhethiwe bona abe yikosi?

  Isibonelo sakaSawula sitjengisa bunjani bona umona ungadosela esonweni esimbi, begodu ngisiphi isiyeleliso esisifumana kilokhu? (1 Sam. 18:7-9, 25; Jak. 3:14-16)

 • Funda 1 Samuweli 19:1-17.

  UJonathani wakubeka njani ukuphila kwakhe engozini lokha nekakhuluma amezwi atlolwe ku-1 Samuweli 19:4, 5? (1 Sam. 19:1, 6)