Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 58: UDavidi Ulwa NoGoliyadi

INdaba 58: UDavidi Ulwa NoGoliyadi

AMAFILISTI azokulwa nama-Israyeli godu. Abanakwabo lakaDavidi abathathu abakhulu nje sele basebuthweni lakaSawula. Langelinye uJese watjela uDavidi wathi: ‘Thatha ikoroyi namalofu woburotho uyokunikela abanakwenu. Ufumane bonyana baphila bunjani.’

UGoliyadi

Lokha uDavidi nekafika ekampeni lebutho, wagijimela lapho egade kuzokulwelwa khona ukuyokuqala abanakwabo. UmFilisti oyikakaramba enguGoliyadi wavela ukuzokuhlekisa ngama-Israyeli. Gade akwenza lokhu qobe ekuseni nantambama amalanga ayi-40. Warhuwelela wathi: ‘Khethani enye yamadoda wenu wepi ukuzokulwa nami. Nekangathumba angibulale sizokuba ziingqila zenu. Kodwana nengingathumba ngimbulale nizokuba ziingqila zethu. Khethani umuntu ozokulwa nami.’

UDavidi wabuza amajoni egade alapho wathi: ‘Khuyini ezokufunyanwa mumuntu ozokubulala umFilisti lo atjhaphulule ama-Israyeli ehlazweneli?’

Elinye lamajoni lathi: ‘USawula uzomnikela uburego obunengi, begodu uzomnikela nendodakazakhe bona ibe mkakhe.’

Kodwana woke ama-Israyeli gade amsaba uGoliyadi ngombana gade amkhulu tle. Bekapheze abe ngaphezu kwamamitha ayi-3 ubude, begodu anelinye lamajoni limbambela isiviko sakhe.

Amanye amajoni akhamba ayokutjela iKosi uSawula bonyana uDavidi ufuna ukulwa noGoliyadi. Kodwana uSawula watjela uDavidi wathi: ‘Ngekhe walwa nomFilisti lo. Usesemsanyana kanti yena ube lisotja ukuphila kwakhe koke.’ UDavidi waphendula: ‘Ngabulala ibhere nebhubezi ezathatha izimvu zakababa. UmFilisti lo uzokuba ngomunye wazo. UJehova uzongirhelebha.’ Ngalokho uSawula wathi: ‘Ungayokulwa naye, kwanga uJehova angaba nawe.’

UDavidi waya ngemlanjaneni wadobha amatje amahlanu wawafaka ngesikhwameni sakhe. Ngemva kwalokho wathatha isarayi sakhe bona aqalane nekakaramba. UGoliyadi nambonako, akhenge ayikholelwe into ayibonako. Gade acabanga bonyana kuzokuba bulula ukubulala uDavidi.

UDavidi ujikijela ilitje

UGoliyadi wathi: ‘Tjhidela kimi, ngizokunikela umzimbakho bona udliwe ziinyoni neembandana.’ Kodwana uDavidi wathi: ‘Uza kimi ngesabula nomkhonto, kodwana mina ngiza kuwe ngebizo lakaJehova. Namhlanjesi uJehova uzokunikela ezandleni zami begodu ngizokuhlula.’.

Khonokho uDavidi wagijimela kuGoliyadi. Wakhupha ilitje ngesikhwameni sakhe walifaka esarayini waliphosa ngamandlakhe woke. Ilitjelo labetha ihloko kaGoliyadi, wawela phasi wafa khonokho! Kuthe lokha amaFilisti nekabona ikutanabo bona iwele phasi, boke bajika babaleka. Ama-Israyeli abagijimisa begodu athumba.

1 Samuweli 17:1-54.Iimbuzo

 • Ngiyiphi iselele uGoliyadi ayibekela ibutho lama-Israyeli?
 • Bekamkhulu kangangani uGoliyadi, begodu khuyini iKosi uSawula eyayithembisa indoda ebeyizokubulala uGoliyadi?
 • UDavidi wathini lokha uSawula nakamtjela bona ngeze alwa noGoliyadi ngombana uDavidi usesemsanyana?
 • Ukuphendula uGoliyadi, uDavidi wakutjengisa bunjani ukuthembela kwakhe kuJehova?
 • Njengombana ubona esithombeni, yini uDavidi ayiberegisako ukubulala uGoliyadi, begodu kwenzekani kumaFilisti ngemva kwalokho?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 1 Samuweli 17:1-54.

  Ngiyiphi into ebeyenza uDavidi bona angasabi, begodu singasilingisa bunjani isibindi sakhe? (1 Sam. 17:37, 45; Ef. 6:10, 11)

  Kubayini kufuneka bonyana amaKrestu angabi nomoya wokuphalisana njengoGoliyadi lokha nabenza imidlalo? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Thim. 4:8)

  Amezwi kaDavidi atjengisa njani bona gade anekholo lokobana uZimu uzomsekela? (1 Sam. 17:45-47; 2 Imila. 20:15)

  Ngaphandle kokuhlathulula iphaliswano hlangana namabutho amabili kwaphela, isehlakalwesi sitjengisa bunjani bona ipi gade iphakathi kwabozimu bamala noZimu wamambala uJehova? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  Isali ezesiweko isilingisa bunjani isibonelo sakaDavidi sokuthembela kuJehova? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; ISamb. 12:17)