Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 57: UZimu Ukhetha UDavidi Bona Abe YiKosi

INdaba 57: UZimu Ukhetha UDavidi Bona Abe YiKosi
UDavidi usindisa ilamjana

UYABONA bonyana kwenzekeni? Umsana usindise ilamjana ekulunyweni yibhere. Ibhere le ifike yathatha ilamjana, gade iyolidla. Kodwana umsana uligijimisile, wasindisa ilamjana emlonyeni webhere. Kuthe lokha ibhere nalimhlaselako, umsana walibamba walibetha lafa! Ngesinye isikhathi wasindisa imvu ekudliweni yibhubesi. Qala bonyana unesibindi esingangani umsana lo! Uyazi bonyana ngubani?

Umsanyana lo, nguDavidi. Bekahlala edorobheni leBetlihema. Ubamkhulwakhe gade kungu-Obede, indodana kaRuthe noBhowazi. Uyabakhumbula? Uyise lakaDavidi bekunguJese. UDavidi bekatjheja izimvu zakayise. UDavidi wabelethwa ngemva kweemnyaka eyi 10, ngemva kokobana uJehova abeke uSawula abe yikosi.

Kwafika isikhathi lokha uJehova athi kuSamuweli: ‘Thatha amafutha akhethekileko uye emzini kaJese eBhetlihema. Ngikhethe omunye wamadodanakhe bona abe yikosi.’ Kuthe lokha uSamuweli nakabona indodana kaJese u-Eliyabe, wathi ngehliziywenakhe: ‘Lo, kwamambala nguye uJehova amkhethileko.’ Kodwana uJehova wathi kuye: ‘Ungaqali bonyana mude kangangani nokobana uqaleka kangangani. Akusuye engimkhethe bona abe yikosi.’

Ngalokho-ke uJese wabiza indodanakhe u-Abhinadaba wamletha kuSamuweli. Kodwana uSamuweli wathi: ‘Awa, uJehova akakamkhethi nalo.’ Ngokulandelako uJese waletha indodanakhe uShama. USamuweli nalapho wathi: ‘Awa, naye lo uJehova akakamkhethi.’ UJese waletha amadodanakhe alikhomba kuSamuweli, kodwana uJehova khenge akhethe namunye wawo. USamuweli wabuza wathi: ‘Ngibo laba kwaphela abesana bakho?’

UJese wathi: ‘Ukhona omunye omncancani. Kodwana usayokutjheja izimvu.’ Kuthe lokha nakaletha uDavidi, uSamuweli wabona bonyana bekamsanyana oqalekako. UJehova wathi kuye: ‘Lo, nguye engimkhethileko. Mzese ngamafutha.’ Ngilokho uSamuweli akwenzako. Isikhathi besizokufika lapho uDavidi azokuba yikosi yakwa-Israyeli khona.

1 Samuweli 17:34, 35; 16:1-13.Iimbuzo

 • Ngubani ibizo lomsana lo osesithombenesi, begodu sazi njani bona gade anesibindi?
 • UDavidi gade ahlala kuphi, begodu ngubani ibizo lakayise nelakayisemkhulu?
 • Kubayini uJehova atjela uSamuweli bona aye emzini kaJese eBetlehema?
 • Kwenzekani lokha uJese nekaletha amadodanakhe alikhomba kuSamuweli?
 • Lokha nekulethwa uDavidi, uJehova wathini kuSamuweli?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 1 Samuweli 17:34, 35.

  Izehlakalwezi zasitjengisa njani isibindi sakaDavidi nokuthembeka kuJehova? (1 Sam. 17:37)

 • Funda 1 Samuweli 16:1-14.

  Amezwi kaJehova akweyoku-1 Samuweli 16:7 asirhelebha njani bona singakhethi nokobana sibalekele ukubandlululwa ngokuqaleka kwethu kwangaphandle? (IZenzo 10:34, 35; 1 Thim. 2:4)

  Isibonelo sakaSawula sitjengisa bunjani bona lokha uJehova nekasusa umoyakhe ongcwengileko, isikhali sawo singazaliswa mumoya omumbi, namtjhana okuthileko okungaphakathi kwakho bona wenze okungakalungi? (1 Sam. 16:14; Mt. 12:43-45; Gal. 5:16)