Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 56: USawula Uba YiKosi Yokuthoma Kwa-Israyeli

INdaba 56: USawula Uba YiKosi Yokuthoma Kwa-Israyeli
USamuweli uzesa uSawula bona abe yikosi

QALA uSamuweli uthela amafutha ehloko yendoda le. Ngilokho egade bakwenza nebatjengisa bonyana umuntu ukhethwe bona abe yikosi. UJehova watjela uSamuweli bona athele amafutha ehloko kaSawula. Bekuyi-oli ekhethekileko enuka kamnandi.

USawula gade acabanga bonyana akafaneleki ukuba yikosi. Watjela uSamuweli wathi: ‘Ngingowesitjhaba sakwaBhenjamini, okusitjhaba esincani kwa-Israyeli. Utjho njani bonyana ngizokuba yikosi?’ UJehova wamthanda uSawula ngombana akhange azenze umuntu omkhulu noqakathekileko. Kungalokho Amkhetha bonyana abe yikosi.

Kodwana uSawula bekangasiyo indoda eqhakileko namtjhana encani. Bekabuya emndenini oregileko, bekakarisa ayindoda ede. Amude kunabo boke abantu bakwa-Israyeli! USawula gade anebelo, ayindoda enamandla khulu. Abantu bathaba bona uJehova ukhethe uSawula abe yikosi. Boke bathoma ukurhuwelela: ‘Ikosi ayiphile isikhathi eside!’

Amanaba wama-Israyeli gade alokhu anamandla. Gade asabangela u-Israyeli imiraro eminengi. Msinyana ngemva kokubekwa kwakaSawula bona abe yikosi, abantu bakwa-Amoni balwa nabo. USawula wabuthelela ibutho elikhulu lepi begodu wathumba bakwa-Amoni. Lokhu kwabathabisa abantu bona uSawula yikosi.

Ngokukhamba kweemnyaka, uSawula wawarhelebha kanengi ama-Israyeli bona athumbe amanabawo. USawula gade anendodana enesibindi uJonathani. Naye uJonathani warhelebha ama-Israyeli bonyana athumbe izipi ezinengi. AmaFilisti gade alokhu amanaba amakhulu wama-Israyeli. Langelinye iinkulungwana zeenkulungwana zamaFilisti zayokulwa nama-Israyeli.

USamuweli watjela uSawula bona alinde abe afike azokwenza isihlabelo kuJehova. Kodwana uSamuweli wariyada. Njengombana uSawula gade asaba bona amaFilisti azokuthoma ukulwa, wasenza ngokwakhe isihlabelo. Nekafikako uSamuweli watjela uSawula bona akhenge athembeke. USamuweli wathi: ‘UJehova uzokukhetha omunye umuntu bona abe yikosi yakwa-Israyeli.’

Ngokukhamba kwesikhathi uSawula akhenge athembeke godu. USamuweli wathi kuye: ‘Kubhedere ukulalela uJehova kunokwenza isihlabelo semvu ekhethekileko. Njengombana ungakhange ulalele uJehova, uJehova uyokususa ungasabi yikosi yakwa-Israyeli.’

Lokhu kusifundisa isifundo esihle. Kusitjengisa bonyana kuqakatheke khulu ukulalela uJehova ngaso soke isikhathi. Kutjengisa nokobanyana umuntu ogade alungile njengoSawula angatjhuguluka abe mumuntu ongakalungi. Asifuni ukubanjalo angithi?

1 Samuweli izahluko 9 ukuya ku-11; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Samuweli 1:23.Iimbuzo

 • Khuyini eyenziwa nguSamuweli esithombenesi, kubayini enza lokho?
 • Kubayini uJehova athanda uSawula begodu, uSawula gade ayindoda enjani?
 • Ngubani ibizo lendodana kaSawula, begodu khuyini eyenziwa yindodana leyo?
 • Kubayini uSawula enza isihlabelo kunokobanya alindele uSamuweli bona kube nguye osenzako?
 • Ngiziphi iimfundo esingazifunda emlandweni kaSawula?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda 1 Samuweli 9:15-21 no-10:17-27.

  Ukuzithoba kwakaSawula kwamrhelebha bunjani bona angarhabi ukwenza iinqunto lokha amanye amadoda nakhuluma kumbi ngaye? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Izey. 17:27)

 • Funda 1 Samuweli 13:5-14.

  Ngisiphi isono esenziwa nguSawula eGiligali? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 • Funda 1 Samuweli 15:1-35.

  Ngisiphi isono esikhulu uSawula asenzako malungana no-Agagi ikosi yama-Amaleki? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  USawula walinga bunjani ukuvala imikghwakhe emimbi bona akwazi ukuvala isono sakhe? (1 Sam. 15:24)

  Yini thina okufanele siyiyelele namhlanjesi nesinikelwa isilayo? (1 Sam. 15:19-21; AmaRha. 141:5;Iziy. 9:8, 9; 11:2)