Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 54: Indoda Enamandla Amakhulu

INdaba 54: Indoda Enamandla Amakhulu

UYALAZI ibizo lendoda enamandla amakhulu ekhe yaphila? Mumahluleli uSamsoni. NguJehova onikela uSamsoni amandla. Ngitjho nangaphambi kokubana uSamsoni abelethwe, uJehova watjela unina bona: ‘Msinyana uzokuba nendodana. Izokudosa phambili ekusindiseni ama-Israyeli kumaFilisti.’

USamsoni ulwa nebhubezi

AmaFilisti gade kubabantu abambi ebebahlala eKanana. Bebanamadoda amanengi wepi, baphatha kumbi ama-Israyeli. Langelinye lokha uSamsoni nakaya lapho kuhlala khona amaFilisti, kwavela ibhubezi elikhulu libhodla liza kuye. Kodwana uSamsoni walibulala ngezandla zakhe kwaphela. Wabulala namakhulu wamaFilisti angakalungi godu.

Ngokukhamba kwesikhathi uSamsoni wathandana nomfazi obizwa bona nguDelile. Abadosiphambili bamaFilisi bathembisa bona ngamunye wabo uzokunikela uDelile iinthoro zesiliva eziyi-1 100 nakangabatjela bona uSamsoni uwathathaphi amandla angaka. UDelile bekayifuna yoke imali leyo. Bekangasuye umngani othembekileko wakaSamsoni, namtjhana wabantu bakaZimu. Ngalokho gade anande abuza uSamsoni bona uwathathaphi amandla angaka.

USamsoni noDelile

Emaswapheleni, UDelile waphumelela ukwenza uSamsoni bona amtjele ifihlo yamandlakhe. USamsoni wathi: ‘Iinhluthu zami khenge zikerwe.’ Kusukela ekubelethweni kwami, uZimu wangikhetha njengenceku yakhe ekhethekileko ebizwa bona mNaziri. Iinhluthu zami nezingakerwa, amandlami azokuphela.’

Ngemva kokubana uDelile afumane lokhu, wenza uSamsoni bona alale phezu kwethanga lakhe. Yeke wabiza indoda bona izomkera iinhluthu. Lokha uSamsoni nekavukako, amandlakhe bekaphelile. AmaFilisti afika ambamba. Amkhupha amehlo amenza isigqila sawo.

USamsoni uwisa amadrobholo

Langelinye amaFilisti aba nomgidi omkhulu wokukhulekela uzimu wabo uDagoni, bakhupha uSamsoni ejele bona bahlekise ngaye. Kodwana kwanjesi, iinhluthu zakaSamsoni besele zikhulile. USamsoni wathi emsaneni omdosa phambili ambambe ngesandla: ‘Ngibambisa iinsika ezisekele umakhiwo ophezulu.’ USamsoni wabawa amandla kuJehova, wabamba iinsika. Warhuwelela wathi: ‘Angife namaFilisti la.’ BekunamaFilisti ayi-3 000 emgidini loyo, lokha uSamsoni nekagobako atjhova iinsika zomakhiwo zawa zabulala boke abantu abambi egade balapho.

Abahluleli izahluko 13 ukuya ku-16.Iimbuzo

 • Ngubani ibizo lendoda egade inamandla amakhulu ekhe yaphila, begodu ngubani owamnikela amandla lawo?
 • Kwesinye isehlakalo, khuyini uSamsoni ayenza ebhubezini elikhulu, njengombana ubona esithombenesi?
 • Ngiyiphi ifihlo uSamsoni ayitjela uDelile la esithombeni, begodu lokhu kwadosela njani bona abanjwe maFilisti?
 • USamsoni wawabulala njani amanaba amaFilisti ayi-3 000 ngelanga afa ngalo?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda Abahluleli 13:1-14.

  UManowa nomkakhe bababekela njani isibonelo esihle ababelethi ekukhuliseni abantwana babo? (Abahl. 13:8; AmaRh. 127:3; Ef. 6:4)

 • Funda Abahluleli 14:5-9 no-15:9-16.

  Indaba kaSamsoni yokubulala ibhubezi, ukudabula iintambo ezitja beka botjhwe ngazo, begodu nokuberegisa umhlathi wedonki eduna ukubulala amadoda ayi-1 000 kutjengisani ngokuberega komoya kaJehova ocwengekileko?

  Umoya ocwengekileko usirhelebha njani namhlanjesi? (Abahl. 14:6; 15:14; Zak. 4:6; IZenzo 4:31)

 • Funda Abahluleli 16:18-31.

  Ukuzihlanganisa nabantu abangakalungi kwamthinta njani uSamsoni, begodu sifundani kilokhu? (Abahl. 16:18, 19; 1 Kor. 15:33)