Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 53: Isithembiso Esenziwa NguJafta

INdaba 53: Isithembiso Esenziwa NguJafta
Indodakazi kaJafta

KHEWENZA isithembiso ngokukhamba kwesikhathi wafumana bonyana kubudisi ukusizalisa? Indoda esesithombeni le isenzile, kungalokho uyibona idane kangaka. Indoda le mumahluleli onesibindi wakwa-Israyeli, ibizo layo nguJafta.

UJafta bekaphila ngesikhathi lapho ama-Israyeli gade angasakhulekeli khona uJehova. Benza okumbi godu. Ngalokho uJehova wavumela abantu bakwa-Amoni bona babaphathe kumbi. Lokhu kwenza ama-Israyeli alilele uJehova athi: ‘Sonile kuwe. Sibawa usisindise!’

UJafta namadoda wakhe

Abantu bebazisola ngezinto ezimbi abazenzileko. Lokhu bakutjengisa ngokukhulekela uJehova godu. Ngalokho uJehova wabarhelebha godu.

Abantu bakhetha uJafta bona alwe nabantu bakwa-Amoni abangakalungi. UJafta bekafuna bona uJehova amrhelebhe epini. Ngalokho wathembisa uJehova wathi: ‘Nawungangirhelebha bona ngithumbe ama-Amoni, umuntu wokuthoma ozokuphuma emzinami ukuzongihlangabeza nengibuya ukuyokuthumba ipi, ngizomnikela kuwe.’

UJehova wasilalela isithembiso sakaJafta, wamrhelebha bona athumbe. Lokha uJafta nekabuyela ekhaya, uyazi bona ngubani owaphuma kokuthoma ukumhlangabeza? Bekuyindodakazakhe, egade kungiyo yodwa umntwanakhe. UJafta walila wathi: ‘Maye mntazanami!’ ‘Ungibangela amatlhuwo. Kodwana ngenze isithembiso kuJehova, kufuneka ngisizalise.’

Lokha indodakazi kaJafta nayizwa ngesithembisweso, kwamdanisa ekuthomeni lokho. Lokho bekutjho bona kufuneka atjhiye uyise nabangani bakhe. Kodwana bekazokuhlala ukuphila kwakhe koke akhonza uJehova etarbanakele eShilo. Yeke-ke wathi kuyise: ‘Nawenze isithembiso kuJehova, kufuneka usizalise.’

Ngalokho indodakazi kaJafta yaya eShilo, yakhonza uJehova ukuphila kwayo koke etarbanakele lakhe. Amalanga amane qobe mnyaka abafazi bakwa-Israyeli bebaya lapho ukuyomvakatjhela, begodu babanesikhathi esimnandi baboke. Abantu bebayithanda indodakazi kaJafta ngombana beyisisebenzi esihle sakaJehova.

Abahluleli 10:6-18; 11:1-40.Iimbuzo

 • Ngubani uJafta, begodu waphila ngasiphi isikhathi?
 • Ngisiphi isithembiso uJafta asenza kuJehova?
 • Kubayini uJafta bekadanile lokha nakafika ekhaya avela ekuhluleni ama-Amoni epini?
 • Indodakazi kaJafta yathini lokha neyizwa ngesithembiso sakayise?
 • Kubayini abantu bebathanda indodakazi kaJafta?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda Abahluleli 10:6-18.

  Khuyini okufanele sikufunde emlandwini ka-Israyeli wokungathembeki kuJehova? (Abahl. 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; ISamb. 2:10)

 • Funda Abahluleli 11:1-11, 29-40.

  Sazi njani bona ukunikela kwakaJafta ngendodakazakhe “njengesihlabelo sokutjhiswa” bekungatjho bona unikela ngaye bona atjhiswe njengesihlabelo somuntu? (Abahl. 11:31; Lef. 16:24; Dut. 18:10, 12)

  Kungayiphi indlela uJafta afuna ukunikela ngendodakazakhe njengesihlabelo?

  Sifundani esibonelweni sakaJafta ngendlela azalisa ngayo isithembiso asenza kuJehova? (Abahl. 11:35, 39; Umtjh. 5:4, 5; Mt. 16:24)

  Indodakazi kaJafta iwabekela njani amaKrestu amatjha isibonelo ekungeneleni ikonzo yesikhathi esizeleko? (Abahl. 11:36; Mt. 6:33; Fil. 3:8)