Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 52: UGidiyoni Namadoda Ayi-300

INdaba 52: UGidiyoni Namadoda Ayi-300

UYABONA bona kwenzekani la? La, madoda wakwa-Israyeli wepi. Amadoda agugubeleko la, ayasela. UMahluleli uGidiyoni ujame hlanu kwawo. Uqale indlela asela ngayo amanzi.

Qalisisa umahluko endleleni amadoda la asela ngayo. Amanye asela afaka ubuso bawo ngemanzini. Kodwana omunye ukha amanzi ngesandla, khona azokubona bona kwenzekani eqadi kwakhe. Lokhu kuqakathekile, ngombana uJehova watjela uGidiyoni bona akhethe kwaphela amadoda azokuqala ngapha nangapha nekaselako. Inengi uZimu wathi libuyiselwe ekhaya. Akhe sibone bonyana kubayini.

Ama-Israyeli gade asemrarweni omkhulu godu. Ibanga kukobanyana akhenge alalele uJehova. Abantu bakwaMidiyani baba namandla kibo babalimaza. Ngalokho ama-Israyeli abawa irhelebho kuJehova, uJehova walalela iinlilo zawo.

UJehova watjela uGidiyoni bonyana afumane ibutho, uGidiyoni wabuthelela amadoda wepi ayi-32 000. Kodwana bekunamadoda ayi-135 000 ajamelene nama-Israyeli. Nokho uJehova wathi kuGidiyoni: ‘Amadoda layo manengi khulu.’ Kubayini uJehova atjho njalo?

Kungombana ama-Israyeli nangathumba ipi, kungenzeka acabange bona ayithumbe ngokwawo. Angacabanga bona bekangatlhogi irhelebho lakaJehova bona athumbe. Ngalokho uJehova wathi kuGidiyoni: ‘Tjela woke amadoda asabako bona abuyele ekhaya.’ UGidiyoni nenza njalo, amadodakhe wepi ayi-22 000 abuyela ekhaya. Lokhu kwamtjhiya namadoda ayi-10 000 kwaphela, azokulwa namajoni ayi-135 000.

UGidiyoni uvivinya amadoda wakha

Kodwana akhese ulalele! UJehova wathi kuye: ‘Usese namadoda amanengi khulu.’ Ngalokho watjela uGidiyoni bona atjele amadoda ayokusela amanzi emlanjaneni, begodu athumele ekhaya boke abantu abafaka iinhloko zabo ngemanzini nebaselako. UJehova wathembisa: ‘Ngizokwenza uthumbe ngamadoda ayi-300 aqale ngapha nangapha naselako.’

Isikhathi sepi besele sifikile. UGidiyoni wabeka amadodakhe wepi ayi-300 ngeenqhema eentathu. Wanikela indoda enye nenye iphondo nomjeka onetotjhi ngaphakathi. Nasele kuzokuba phakathi kobusuku, boke babhoda ikampa yamajoni yamanababo. Boke ngesikhathi esifanako, babetha iimpondo zabo, baphadlha iimjeka yabo barhuwelela: ‘Isabula kaJehova nekaGidiyoni!’ Lokha amajoni amanaba nekavukako, ararana begodu asaba. Woke athoma ukubaleka ama-Israyeli ayithumba ipi.

Abahluleli izahluko 6 ukuya ku-8.Iimbuzo

 • Kwenzeke bunjani begodu kubayini ama-Israyeli asemrarweni omkhulu?
 • Kubayini uJehova atjela uGidiyoni bona unamadoda amanengi khulu ebuthweni lakhe?
 • Mangaki amadoda asala ngemva kokobana uGidiyoni atjele amadoda asabako bona abuyele ekhaya?
 • Nawuqala esithombeni, hlathulula indlela uJehova alehlisa ngayo inani lebutho lakaGidiyoni, laba nabantu abayi-300.
 • UGidiyoni wawahlela njani amadoda ayi-300, begodu u-Israyeli uyithumba njani ipi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda Abahluleli 6:36-40.

  UGidiyoni waqiniseka njani bona iyini intando kaJehova?

  Thina namhlanjesi sifumana njani bona iyini intando kaJehova? (Iziy. 2:3-6; Mt. 7:7-11; 2 Thim. 3:16, 17)

 • Funda Abahluleli 7:1-25.

  Khuyini esingakufunda emadodeni ayi-300 ahlala aphaphamile, kunamadoda atjengisa ukunganaki? (Abahl. 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Ef. 5:15-17)

  Njengombana amadoda ayi-300 afunda ngokuqala uGidiyoni, thina singafunda njani ngokuqala uGidiyoni oMkhulu, uJesu Krestu? (Abahl. 7:17; Mt. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pit. 2:21)

  Abahluleli 7:21 basirhelebha njani bona saneliswe kukhonza namtjhana kukuphi lapho ihlangano kuJehova isabela khona? (1 Kor. 4:2; 12:14-18; Jak. 4:10)

 • Funda Abahluleli 8:1-3.

  Lokha nekufanele silungise ukungazwani hlangana nomzwalane namtjhana udade, singafundani endleleni uGidiyoni ararulula ngayo ukungazwani kuhle nabakwa-Efrayimu? (Iziy. 15:1; Mt. 5:23, 24; Luka 9:48)