Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 51: URude NoNawomi

INdaba 51: URude NoNawomi

EBHAYIBHILINI sifumana incwadi ebizwa bona nguRude. Yindaba emalungana nomndeni owaphila hlangana nesikhathi sabahluleli kwa-Israyeli. URude mfazi osesemutjha obuya enarheni yakwaMowabi; akasuye wesitjhaba sakaZimu sama-Israyeli. Kodwana lapho uRude afunda ngoJehova uZimu wamambala, umthanda khulu. UNawomi mfazi osele akhulile owarhelebha uRude ukufunda ngoJehova.

UNawomi bekamfazi om’Israyeli. Yena nendodakhe namadodanakhe amabili bafudukela kwaMowabi ngesikhathi sendlala kwa-Israyeli. Langelinye indoda kaNawomi yahlongakala. Ngokukhamba kwesikhathi amadodana kaNawomi amabili atjhada nabantazana bakwaMowabi, uRude no-Orpa. Kodwana ngemva kweemnyaka eyi-10 amadodana kaNawomi amabili ahlongakala. Batlhuwa kangangani uNawomi nabantazana ababilaba! UNawomi bekazokwenzani kwanjesi?

Langelinye uNawomi wacabanga ukuthatha ikhambo elide abuyele ekhabo. URude no-Orpa bafuna ukuhlala naye, ngalokho bakhamba naye. Kodwana ngemva kokukhamba ibanga elide, uNawomi wathi ebantazanenaba: ‘Buyelani emakhenu niyokuhlala nabonyoko.’

UNawomi wabalayelisa ngokubamanga. Bathoma ukulila ngombana bebamthanda khulu uNawomi. Bathi: ‘Awa! Sizokukhamba nawe ekhenu.’ Kodwana uNawomi waphendula: ‘Kufuneka nibuyele emva bantazana bami. Kuzokuba bhedere kini nanisemakhenu.’ U-Orpa wabuyela ekhaya. Kodwana uRude khenge akhambe.

UNawomi wathi kuye: ‘U-Orpa ukhambile. Nawe buyela ekhenu naye.’ Kodwana uRude wathi: ‘Ungangikateleli bona ngikutjhiye! Angikhambe nawe. Lapho uyakhona ngizokuya khona, nalapho uhlala khona ngizokuhlala khona. Abantu bakho bazokuba babantu bami, noZimu wakho uzokuba nguZimu wami. Lapho uyokufela khona ngiyokufela khona, begodu kulapho ngizokubulungwa khona.’ URude nakatjho lokhu, uNawomi akhenge asalinga ukumkatelela bona abuyele ekhabo.

Emaswapheleni abafazi ababilaba bafika kwa-Israyeli. Kulapho bahlala khona. URude wathoma ukuberega emasimini, ngombana bekusikhathi sokuvunwa kwamabele. Indoda ebizwa bona nguBhowazi yamvumela bona avune amabele esiminayo. Uyazi bonyana ngubani unina lakaBhowazi? NguRarhabi wedorobheni leJeriko.

Langelinye uBhowazi watjela uRude: ‘Ngizwile ngawe, nangomusa owaba nawo kuNawomi. Ngiyayazi indlela otjhiye ngayo uyihlo, unyoko nenarha yekhenu, nokuhlala hlangana nabantu egade ungabazi. Kwanga uJehova angakubusisa!’

URude waphendula: ‘Unomusa kimi mnumzana. Ungenze ngazizwa bhedere ngendlela ehle okhulume ngayo nami.’ UBhowazi bekamthanda khulu uRude, kungakabi sikhathi eside batjhada. Kwamthabisa kangangani lokhu uNawomi! Kodwana uNawomi wathaba khulu lokha uRude noBhowazi nebafumana izibulo labo u-Obede. Ngokukhamba kwesikhathi u-Obede waba nguyisemkhulu kaDavidi, loyo esisazokufunda ngaye.

URude noNawomi

Incwadi yeBhayibhili kaRude.Iimbuzo

 • Kwenzeka njani bona uNawomi abe senarheni yakwaMowabi?
 • Ngubani uRude no-Orpa?
 • URude no-Orpa baphendula bathini lokha uNawomi nakabatjela bona babuyele ebantwini bekhabo?
 • Ngubani uBhowazi, begodu wabarhelebha njani uRude noNawomi?
 • Ngubani ibizo lomntwana kaBowazi noRude, begodu kubayini kufuneka simkhumbule?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uRude 1:1-17.

  Ngimaphi amezwi amnandi ethando lamambala uRude awatjhoko? (Rud 1:16, 17)

  Indlela yakaRude yokucabanga ikutjengisa njani kuhle iindlela ‘ezinye izimvu’ ezibaqala ngayo abazesiweko ephasini namhlanjesi? (Jwanisi 10:16; Zak. 8:23)

 • Funda uRude 2:1-23.

  URude ubabekela siphi isibonelo abafazi abatjha namhlanjesi? (Rude 2:17, 18; Iziy. 23:22; 31:15)

 • Funda uRude 3:5-13.

  UBhowazi wakuqala njani ukuvuma kwakaRude ukutjhada naye kunokobana atjhade nendoda eseseyitja?

  Isibonelo sakaRude sisifundisani malungana nethando lamambala? (Rude 3:10; 1 Kor. 13:4, 5)

 • Funda uRude 4:7-17.

  Amadoda wamaKrestu wanamhlenjesi angasilandela njani isibonelo sakaBhowazi? (Rude 4:9, 10; 1 Thim. 3:1, 12, 13; 5:8)