Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 50: Abafazi Ababili Abanesibindi

INdaba 50: Abafazi Ababili Abanesibindi

LOKHA ama-Israyeli nangena emrarweni, bekalila kuJehova. UJehova wawaphendula ngokuwanikela abadosiphambili abanesibindi bona bawarhelebhe. IBhayibhili ibabiza bona bahluleli. UJoshuwa gade amumahluleli wokuthoma, ngemva kwakhe kwalandela u-Othoniyeli, u-Ehudi noShamugari. Kodwana abanye abantu ababili abarhelebha u-Israyeli bafazi ababili okunguDibhora noJayeli.

UDibhora ukukhuluma noBharaki

UDibhora bekamphorofidi omsikazi. UJehova wamnikela imininingwana emalungana nezinto ezizokwenzeka, begodu bekatjela abantu lokho uJehova akutjhoko. UDibhora bekamumahluleli godu. Bekahlala ngaphasi komuthi othileko, godu abantu bebeza kuye bona abarhelebhe emirarweni abanayo.

Nje ikosi yeKanana bekunguJabini. Bekaneenkoloyi zepi eziyi-900. Ibutho lakhe belinamandla kangangobana ama-Israyeli amanengi akatelelwa bona abe ziinceku zakaJabini. Ibizo lenduna yebutho leKosi uJabini bekunguSisera.

Langelinye uDibhora wathumela umlayezo kuMahluleli uBharaki, wamtjela bona: ‘Ngilokhu okutjhiwo nguJehova: “Thatha amadoda ayi-10 000 uwadose phambili niye eNtabeni iThabori. Ngizomletha lapho uSisera. Ngizokubangela bona umhlule yena nebutho lakhe.” ’

UBharaki wathi kuDibhora: ‘Ngizokukhamba nengabe nawe ukhamba nami.’ UDibhora wakhamba naye, kodwana wathi kuBharaki: ‘Angekhe ufumane idumo ngokuthumba, ngombana uJehova uzokunikela uSisera esandleni somfazi.’ Kwenzeka bunjalo.

UBharaki wehla eNtabeni iThabori ukuyokuqalana namajoni kaSisera. Khonokho uJehova wabangela isikhukhula, amajoni amanengi wenaba aqwila. Kodwana uSisera wakhwela ekoloyinakhe yepi wabaleka.

UBharaki, uJayeli noSisera

Ngokukhamba kwesikhathi uSisera wafika etendeni lakaJayeli. UJayeli wamngenisa, wamnikela ibisi. Lokhu kwamenza bona ayende emaswapheleni walala zwi. Yeke uJayeli wathatha isikhonkhwana sokujamisa itende wasibethela ehloko yendoda embi le. Ngokukhamba kwesikhathi lokha nekufika uBharaki, wamtjengisa uSisera osele afile! Ngalokho ungabona bona lokho uDibhora akukhulumileko kwenzekile.

Emaswapheleni iKosi uJabini nayo yabulawa, ama-Israyeli aba nokuthula isikhatjhana.

Abahluleli 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.Iimbuzo

 • Bebabobani abahluleli, begodu bobani abanye amabizwabo?
 • Ngiliphi ilungelo elikhethekileko uDebhora abanalo, begodu lokho gade kuhlanganisani?
 • Lokha ama-Israyeli nakathuselwa yiKosi uJabini nenduna yebutho lakhe, uSisera, ngimuphi umlayezo ovela kuJehova uDibhora awunikela uMahluleli uBharaki, begodu wathi ngubani ozokufumana idumo ngalokho?
 • UJayeli watjengisa njani bona bekamfazi onesibindi?
 • Kwenzekani ngemva kokuhlongakala kweKosi Jabini?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda Abahluleli 2:14-22.

  Ama-Israylei azilethelela njani ilaka lakaJehova, begodu sifundani kilokhu? (Abahl. 2:20; Iziy. 3:1, 2; Ez. 18:21-23)

 • Funda Abahluleli 4:1-24.

  Ngiziphi iimfundo ezimalungana nekholo nesibindi abafazi abamaKrestu abangazifunda eembonelweni zakaDebhora noJoweli? (Abahl. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Iziy. 31:30; 1 Kor. 16:13)

 • Funda Abahluleli 5:1-31.

  Ingoma yokuthumba kaBharaki nekaDebhora singayi beregisa njani emthandazweni njengombana ipi ye-Amagedoni itjhidela? (Abahl. 5:3, 31; 1 Imila. 16:8-10; ISamb. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)