Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 49: Ilanga Liyajama

INdaba 49: Ilanga Liyajama

QALA uJoshuwa. Uthi: ‘Langa jama!’ Ilanga liyajama. Lihlala phakathi nesibhakabhaka imini yoke. NguJehova obangela lokho! Kodwana khesibone bona kubayini uJoshuwa afuna bona ilanga lingatjhingi.

Ilanga

Lokha amakhosi amahlanu angakalungi weKanana athoma ukulwa nebeGibhiyoni, beGibhiyoni bathuma indoda kuJoshuwa bona iyombawa azobarhelebha. Yathi kuJoshuwa: ‘Rhaba uze kithi!’ ‘Sibawa usisindise! Woke amakhosi wenarha akhuphuke ukuzokulwa neenceku zakho.’

Khonokho uJoshuwa nawo woke amadodakhe wepi bakhamba. Bakhamba ubusuku boke. Lokha nebafika eGibhiyoni, amajoni wamakhosi amahlanu asaba athoma ukubaleka. UJehova wenza bona amatje amakhulu wesinanja awe esibhakabhakeni, amajoni amanengi abulawa sinanja kunokubanyana abulawe nguJoshuwa namadodakhe wepi.

UJoshuwa

UJoshuwa wabona bonyana msinyana ilanga lizokutjhinga. Kuzokuba mnyama, begodu amanengi wamajoni wamakhosi amahlanu angakalungi azokubaleka. Kungalokho uJoshuwa athandaza kuJehova wathi: ‘Langa jama!’ Lokha ilanga neliragela phambili likhanya, ama-Israyeli ayithumba ipi.

Bekusesenamanye amakhosi amanengi amambi eKanana ahloya uZimu nabantu bakhe. Kwamthatha iimnyaka epheze ibe sithandathu uJoshuwa nebutho lakhe ukuhlula amakhosi ayi-31 wenarha leyo. Nesele bakwenzile lokhu, uJoshuwa waqiniseka bona inarha yeKanana ihlukaniselwa iintjhaba zakwa-Israyeli ezifuna indawo.

Kwadlula iimnyaka eminengi, emaswapheleni uJoshuwa wafa anemnyaka eyi-110. Lokha yena nabangani bakhe basaphila, abantu bebalalela uJehova. Kodwana amadoda alungileko la nafako, abantu bathoma ukwenza izinto ezimbi baba nemiraro. La, kulapho batlhoga khona irhelebho lakaZimu.

Joshuwa 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Abahluleli 2:8-13.Iimbuzo

 • Esithombenesi, khuyini uJoshuwa akutjho, begodu kubayini akutjho lokho?
 • UJehovawamrhelebha njani uJoshuwa namadodakhe wepi?
 • Mangakhi amakhosi wamanaba uJoshuwa awahlulako, begodu lokho kwathatha isikhathi eside kangangani?
 • Kubayini uJoshuwa ahlukanisa inarha yeKanana?
 • Bekaneemnyaka emingaki uJoshuwa nakahlongakalako, begodu kwenzekani ebantwini ngemva kwalokho?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJoshuwa 10:6-15.

  Ukwazi bona uJehova wenza ilanga nenyanga bona zijamele ama-Israyeli, kusenza sibe nasiphi isiqinisekiso namhlanjesi? (Josh. 10:8, 10, 12, 13; AmaRh. 18:3; Iziy. 18:10)

 • Funda uJoshuwa 12:7-24.

  Kwamambala ngubani owabamgela ukuhlulwa kwamakhosi ayi-31 weKanana, begodu kubayini lokhu kuqakathekile kithi namhlanjesi? (Josh. 12:7; 24:11-13; Dut. 31:8; Luka 21:9, 25-28)

 • Funda uJoshuwa 14:1-5.

  Inarha yahlukaniswa njani phakathi kweentjhaba zakwa-Israyeli, begodu lokhu kutjengisani malungana namafa ePharedeyisini?

 • Funda Abahluleli 2:8-13.

  NjengoJoshuwa kwa-Israyeli, ngubani ojamelene neenhlubuki namhlanjesi?