Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 48: Amagibhiyoni Enza Ngokuhlakanipha

INdaba 48: Amagibhiyoni Enza Ngokuhlakanipha

ABANTU abanengi bemadorobheni weKanana sele bazilungiselela ukulwa no-Israyeli. Badlumbanyana bazokuthumba. Kodwana abantu abasedorobheni elihlanu kwabo iGibhiyoni abacabangi njalo. Bakholelwa bona uZimu urhelebha ama-Israyeli, begodu abafuni ukulwa noZimu. Uyazi bonyana yini eyenziwa ngebeGibhiyoni?

Benza kubonakale ngasuthi bahlala endaweni ekude khulu. Amanye amadoda ambatha izambatho neembadada ezimaratha. Balayitjha imigodla erathukileko kubodumbana babo, bathatha noburotho obomileko. Baya kuJoshuwa bathi: ‘Sibuya endaweni ekude khulu, sizwile ngoZimu wenu omkhulu uJehova. Sizwile ngazo zoke izinto anenzele zona eGibhide. Ngalokho abadosiphambili bethu basitjele bona silungise umphako wendlela size kuwe sithi: “Siziinceku zakho. Thembisa bona awuzukulwa nathi.” Uyabona bona iimbatho zethu zimaratha ngebanga lekhambo elide noburothobu ngebakade begodu bomile.’

UJoshuwa nabanye abadosiphambili bawakholelwa amaGibhiyoni. Bawathembisa bona ngekhe balwe nawo. Kodwana ngemva kwamalanga amathathu bafumana bona amaGibhiyoni ahlala endaweni eseduze.

UJoshuwa wawabuza wathi: ‘Kubayini nisitjele bona nibuya enarheni ekude khulu?’

AmaGibhiyoni aphendula athi: ‘Sikwenze lokhu ngombana sitjelwe bonyana uZimu wenu uJehova wathembisa bonyana yoke inarha yeKanana uzoyinikela nina. Ngalokho sabethwa livalo lokobana nizosibulala nathi.’ Kodwana ama-Israyeli abulunga isithembiso sawo, azange bawabulale amaGibhiyoni. Kunalokho bawenza iinceku zawo.

Ikosi yeJerusalema yasilingeka khulu ngombana amaGibhiyoni enza ukuthula nama-Israyeli. Ngalokho yathi kwamanye amakhosi amane: ‘Yenize ningirhelebhe ngilwe nabeGibhiyoni.’ Ngilokho amakhosi amahlanu la akwenzako. AmaGibhiyoni enza ngokuhlakanipha nakenza ukuthula no-Israyeli na, njengombana lokhu kubangele bona amakhosi la alwe nawo? Sizokubona.

Joshuwa 9:1-27; 10:1-5.

UJoshuwa namaGibhiyoni


Iimbuzo

 • Abantu beGibhiyoni bahluke ngani ebantwini beKanana idorobha elihlanu kwabo?
 • Njengombana kutjengisiwe esithombeni, enzani amaGibhiyoni, begodu kubayini akwenza lokho?
 • Ngisiphi isithembiso uJoshuwa nabadosi phambili bakwa-Israyeli abasenza kwebeGibhiyoni, kodwana khuyini abakufumanako ngemva kwamalanga amathathu?
 • Kwenzekani nasele amakhosi wakwamanye amadorobho ezwa bona amaGibhiyoni enze ukuthula nama-Israyeli?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJoshuwa 9:1-27.

  Njengombana uJehova gade alayele ama-Israyeli bona “atjhabalalise boke abakhe enarheni,” ukusindisa kwakhe beGibhiyoni kwabonisa ziphi iimfanelo zakhe? (Josh. 9:22, 24; Mt. 9:13; IZenzo 10:34, 35; 2 Pit. 3:9)

  Ngokunamathela esivumelwaneni sakhe nabakwaGibhiyoni, uJoshuwa uwabekela siphi isibonelo amaKrestu namhlanjesi? (Josh. 9:18, 19; Mt. 5:37; Efes. 4:25)

 • Funda uJoshuwa 10:1-5.

  Isiqubuthu esikhulu namhlanjesi sibalingisa njani beGibhiyoni, begodu lokhu kubenza baqalane ngayiphi ingozi? (Josh. 10:4; Zech. 8:23; Mt. 25:35-40; ISamb. 12:17)