Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 46: Amaboda WeJeriko

INdaba 46: Amaboda WeJeriko

YINI eyenza amaboda weJeriko awe? Kubonakala ngasuthi awiswe yibhomu ekulu. Kodwana ngeenkhathezo bebanganazo iimbhomu; nanyana iingidi. Unobangela walokhu simangaliso sakaJehova! Akhe sizwe bonyana kwenzekani.

Amaboda weJerikho ayagirika

Lalela lokho uJehova akutjela uJoshuwa: ‘Wena namadodakho wepi mdele niyokubhoda idorobha leJeriko. Libhodeni kanye ngelanga bekube ilanga lesithandathu. Phathani umphongolo wesivumelwano. Abapristi abalikhomba mdele bakhambe ngaphambi kwawo babethe iimpondo.

‘Ngelanga lekhomba mdele nibhode umuzi iinkhathi ezilikhomba. Ngemva kwalokho nibethe iimpondo isikhathi eside nitjele woke umuntu arhuwelele isililo esikhulu sepi. Amaboda azokuwela phasi abe sipara!’

UJoshuwa nabantu benza lokho uJehova akutjhoko. Njengombana bebabhoda umuzi, woke umuntu bekathulile. Bekunganamuntu okhulumako. Gade kuzwakala itjhada leempondo neenyawo njengombana bakhamba. Amanaba wabantu bakaZimu eJeriko kungenzeka bekasaba. Uyayibona na intambo ebomvu elengelele efesidereni? Lifesidere lakabani lela? Iye kwamambala, uRarhabi wenze lokho iinhloli eembili ezamtjela bona akwenze. Yena nomndenakhe woke bebangaphakathi baqalile.

UJoshuwa

Emaswapheleni ngelanga lekhomba ngemva kokubhoda idorobha leJeriko iinkhathi ezilikhomba, babetha iimpondo, amadoda wepi arhuwelela amaboda wakhona awa. Ngemva kwalokho uJoshuwa wathi: ‘Bulalani woke umuntu osedorobheni nilitjhise. Tjhisani koke. Bulungani kwaphela isiliva, irhawuda, ikoporo nesimbi, nizinikele umphathi wezinto eziligugu zetende lakaJehova.’

UJoshuwa wathi eenhlolini eembili: ‘Khambani niye ngendlini kaRarhabi nize naye nawo woke umndenakhe.’ URarhabi nomndenakhe basinda, njengombana iinhloli gade zimthembisile.

Joshuwa 6:1-25.Iimbuzo

 • Khuyini uJehova ayitjela amadoda wepi nabapristi bona bayenze bekube malanga asithandathu?
 • Gade kufuneka bona enzeni amadoda la ngelanga lekhomba?
 • Njengombana ubona esithombenesi, kwenzekani ngamaboda weJeriko?
 • Kubayini kunentambo ebomvu elenga efesidereni?
 • Khuyini uJoshuwa ayitjela amadoda wepi bona ayenze ebantwini bomuzi, kodwana bekufanele benzene ngesiliva, irhawuda, ikhopha nesimbi?
 • Iinhloli eembili zatjelwa bona zenzeni?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJoshuwa 6:1-25.

  Ukumatjha kwama-Israyeli abhoda umuzi weJeriko ngelanga lekhomba kufana njani nokwenziwa komsebenzi waboFakazi bakaJehova wokutjhumayela emihleni le yokuphela? (Josh. 6:15, 16; Isa. 60:22; Mt. 24:14; 1 Kor. 9:16)

  Isiphorofido esitlolwe kuJoshuwa 6:26 sazaliseka njani eemnyakeni engaba yi-500 eyalandelako, begodu lokhu kusifundisani ngelizwi lakaJehova? (1 Amakh. 16:34; Isa. 55:11)