Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 45: Bayama Umlambo IJordani

INdaba 45: Bayama Umlambo IJordani

QALA! ama-Israyeli ayama uMlambo iJordani! Kodwana ayephi amanzi? Ngombana umnyaka loyo izulu line khulu, umlambo bewuzele swi emizuzwini embalwa edlulileko. Kodwana kwanjesi aphele woke amanzi! Ama-Israyeli ayamela ehlabathini eyomileko njengombana benza eLwandle Elibomvu! Atjhingephi woke amanzi laya? Akhe sibone.

Ama-Israyeli ayamela ngale koMlambo weJordani

Lokha nakufika isikhathi sokobana ama-Israyeli ayame uMlambo iJordani, ngilokhu uJehova athi uJoshuwa akutjele abantu: ‘Abapristi kufuneka bathathe umphongolo wesivumelwano bakhambe phambi kwethu. Lokha nabafaka iinyawo zabo ngemanzini woMlambo iJordani, amanzi azokujama angasakhamba.’

Nje-ke abapristi baguga umphongolo wesivumelwano bawuthwala bakhamba phambi kwabantu. Kuthe nebafika eJordani, abapristi bangena ngemanzini. Amanzi bekagijima ngamandla atjhinga. Msinyana lapho iinyawo zabo zithinta amanzi, amanzi alisa ukugijima! Kusimangaliso! UJehova wavimbela amanzi agelezela emlanjeni bona ajame. Msinyana bekangasekho amanzi emlanjeni!

Abapristi egade bathwele umphongolo wesivumelwano bangena phakathi komlambo owomileko. Uyababona esithombeni? Njengombana bajame lapho, woke ama-Israyeli ayama uMlambo iJordani ehlabathini eyomileko!

Nasele woke umuntu adlulile, uJehova wathuma uJoshuwa bona atjele amadoda ayi-12 anamandla: ‘Ngenani emlanjeni lapho abapristi bajame khona nomphongolo wesivumelwano. Thathani amatje ayi-12, niwapake lapho niyokuhlala khona ebusuku banamhlanjesi. Esikhathini esizako lapho abantwana benu banibuza bona atjho ukuthini amatje la, kufuneka nibatjele bona amanzi ajama lokha umphongolo wesivumelwano sakaJehova uyama iJordani. Amatje la azonikhumbuza ngesimangaliswesi!’ Godu uJoshuwa wabeka amatje ayi-12 lapho bekujame khona abapristi emlanjeni.

UJoshuwa

Emaswapheleni uJoshuwa watjela abapristi abathwele umphongolo wesivumelwano wathi: ‘Phumani eJordani.’ Msinyana ngemva kokwenza njalo, amanzi athoma ukukhamba godu.

Joshuwa 3:1-17; 4:1-18.Iimbuzo

 • Ngisiphi isimangaliso uJehova asenzako bona ama-Israyeli awele uMlambo iJordani?
 • Ngisiphi isenzo esitjengisa ikholo egade kufuneka senziwe ma-Israyeli bona akwazi ukuyama uMlambo weJordani?
 • Kubayini uJehova atjela uJoshuwa bona abuthelele amatje ayi-12 emlanjeni?
 • Kwenzekani msinyana abapristi nebaphuma eJordani?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJoshuwa 3:1-17.

  Njengombana indaba le itjengisa, khuyini okufuneka siyenze bona sifumane irhelebho neembusiso zakaJehova? (Josh. 3:13, 15; Iziy. 3:5; Jak. 2:22, 26)

  Gade bunjani ubujamo boMlambo weJordani lokha ama-Israyeli nakayamela eNarheni yesiThembiso, begodu lokhu kwaliphakamisa njani ibizo lakaJehova? (Josh. 3:15; 4:18; AmaRh. 66:5-7)

 • Funda uJoshuwa 4:1-18.

  Amatje ayi-12 athathwe eJordani kubayini abekwa eGiligali? (Josh. 4:4-7)