Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 44: URarhabi Ufihla Iinhloli

INdaba 44: URarhabi Ufihla Iinhloli

AMADODA la asemrarweni. Kufuneka abaleke, nangasi njalo azokubulawa. Ziinhloli zakwa-Israyeli, begodu umfazi owarhelebhako lo nguRarhabi. URarhabi uhlala endlini le, engaphakathi kwamaboda weJeriko. Akhe sibone bona kubayini amadoda la asemrarweni.

Ama-Israyeli besele alungele ukuyama uMlambo iJordani aye enarheni yeKanana. Kodwana ngaphambi kokobanyana enze njalo uJoshuwa wathumela iinhloli eembili. Wathi kizo: ‘Khambani niyokuqala inarha nedorobho leJeriko.’

URahabi neehloli eembili

Lokha iinhloli nezifika eJeriko zaya endlini kaRarhabi. Kodwana kwaba nomuntu otjela ikosi yeJeriko bona: ‘Ama-Israyeli amabili afike la namhlanje ebusuku ukuzokuhlola inarha.’ Yathi bonyana izwe lokho, ikosi yathumela amadoda kwaRarhabi, athi kuye: ‘Khupha amadoda afike emzinakho!’ Kodwana uRarhabi bekafihle iinhloli phezu kwendlu. URarhabi wathi kiwo: ‘Amadoda afikile kwami, kodwana angazi bona avela kuphi. Akhambile nekuthoma ukurhwaqela, ngaphambi kokobana iinyege zomuzi zivalwe. Neningarhaba, ningawafumana!’ Amadoda awagijimisa.

Ngemva kokobanyana akhambe, ngokurhaba uRarhabi waya phezu kwendlu. Watjela iinhloli wathi: ‘Ngiyazi bonyana uJehova uzoninikela inarha le. Sezwa ngendlela omisa ngayo iLwandle Elibomvu nenitjhiya iGibhide, nendlela enabulala ngayo amakhosi uSihoni no-Ogi. Ngibe nomusa kini, ngibawa ningithembise bonyana nani nizokuba nomusa kimi. Sindisani ubaba, umma, abomnakwethu nabodadwethu.’

Iinhloli zathembisa bonyana zizombonisa umusa, kodwana uRarhabi bekufuneka bona enze okuthileko. Iinhloli zathi kuye: ‘Thatha nasi intambo ebomvu uyibophelele efesidereni lakho, ubuthele zoke iinhlobo zakho ngendlinakho. Kuzokuthi nesibuyako ukuzokuthumba iJeriko, sizokubona intambo le efesidereni lakho begodu ngeze sibulale namunye endlinakho.’ Iinhloli nezibuyela emva kuJoshuwa, zamtjela koke okwenzekako.

Joshuwa 2:1-24; Hebheru 11:31.Iimbuzo

 • Bekahlala kuphi uRarhabi?
 • Bobani amadoda amabili la asesithombenesi, begodu kubayini aseJeriko?
 • Khuyini ikosi yeJeriko ayitjela uRarhabi bona ayenze, begodu waphendula wathini uRarhabi?
 • URarhabi wawarhelabha njani amadoda amabili la, begodu wawabawa bona amenzeleni?
 • Ngisiphi isithembiso iinhloli eembilezi ezasenza kuRarhabi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJoshuwa 2:1-24.

  Isithembiso esitlolwe ku-Eksodosi 23:28, sazaliseka njani lokha ama-Israyeli nakayokulwa neJerikho? (Josh. 2:9-11)

 • Funda amaHebheru 11:31.

  Isibonelo sakaRarhabi sisitjengisa njani ukuqakatheka kokuba nekholo? (Rom. 1:17; Heb. 10:39; Jak. 2:25)