Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 43: UJoshuwa Uba Mdosiphambili Wama-Israyeli

INdaba 43: UJoshuwa Uba Mdosiphambili Wama-Israyeli

UMOSIS ufuna ukuya eKanana nama-Israyeli. Ngalokho wabawa kuJehova wathi: ‘Akhe ngiyame uMlambo iJordani ngibone ubuhle benarha.’ Kodwana uJehova wathi kuye: ‘Kwanele Mosisi! Ungasayitjho into le kimi godu!’ Uyazi bonyana kubayini uJehova atjho njalo?

Kungebanga lento eyenzeka lokha uMosisi nakabetha idwala. Khumbula bona yena no-Aroni akhenge badumise uJehova. Akhenge batjele abantu bona nguJehova owabakhuphela amanzi edwaleni. Ngebangeli uJehova wathi ngeze bangena enarheni yeKanana.

Ngemva kweenyanga ezimbalwa u-Aroni afile, uJehova watjela uMosisi wathi: ‘Thatha uJoshuwa umjamise phambi kwaka-Eliyezare umpristi nabantu. Begodu phambi kwabo boke, batjele bonyana uJoshuwa mdosiphambili omutjha.’ UMosisi wenza njengombana uJehova atjhwile, njengombana ungambona esithombenesi.

UMosisi ubikezela ngokuba mdosi phambili kwakaJoshuwa

UJehova watjela uJoshuwa wathi: ‘Qina, ungasabi. Uzokudosa ama-Israyeli phambili uwangenise eKanana engibathembise lona, begodu ngizokuba nawe.’

Ngokukhamba kwesikhathi uJehova watjela uMosisi bona akhwele esiqongolweni seNtaba iNebo enarheni yakwaMowabi. Alapho, uMosisi bekakwazi ukubona ngaphetjheya koMlambo iJordani, wabona inarha ehle yeKanana. UJehova wathi: ‘Le, yinarha engathembisa ukuyinikela abantwana baka-Abrahama, u-Isaka noJakobho. Ngizokwenza uyibone, kodwana angizukuvumela bona ungene kiyo.’

UMosisi wafela lapho phezu kweNtaba iNebo aneemnyaka eyi-120. Gade asaqinile namehlwakhe asabona kuhle. Abantu batlhuwa khulu bebalila ngokuhlongakala kwakaMosisi. Kodwana bathabela ukuba noJoshuwa njengomdosiphambili wabo omutjha.

Numeri 27:12-23; Duteronomi 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.Iimbuzo

 • Esithombenesi, bobani amadoda ajame noMosisi la?
 • Khuyini uJehova ayitjela uJoshuwa?
 • Kubayini uMosisi akhwela isiqongolo sentaba iNebo, begodu uJehova wathini kuye?
 • Bekaneemnyaka emingaki uMosisi nekahlongakalako?
 • Kubayini abantu bebadanile, kodwana ngiliphi ibanga abanalo elenza bathabe?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uNumeri 27:12-23.

  Ngimuphi umberego obudisi uJoshuwa awufumana kuJehova, begodu uJehova ubatlhogomela njani abantu Bakhe namhlanjesi? (Num. 27:15-19; IZenzo 20:28; Heb. 13:7)

 • Funda uDuteronomi 3:23-29.

  Kubayini uJehova bekangakhenge avumele u-Mosisi no-Aroni bangene enarheni yesithembiso, begodu ngisiphi isifundo esisifundako endabeni le? (Dut. 3:25-27; Num. 20:12, 13)

 • Funda uDuteronomi 31:1-8, 14-23.

  Amezwi kaMosisi wokuvalelisa ama-Israyeli atjengisa njani bona wasimukela ngokuzithoba isiyalo esivela kuJehova? (Dut. 31:6-8, 23)

 • Funda uDuteronomi 32:45-52.

  ILizwi lakaZimu mdele likuthinte njani ukuphila kwethu? (Dut. 32:47; Lef. 18:5; Heb. 4:12)

 • Funda uDuteronomi 34:1-12.

  Namtjhana uMosisi angakhenge abone ubuso bakaJehova ngamehlo, uDuteronomi 34:10, uthini malungana nobuhlobo bakhe noJehova? (Eks. 33:11, 20; Num. 12:8)