Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 42: Udumbana Uyakhuluma

INdaba 42: Udumbana Uyakhuluma

KHEWEZWA ngodumbana okhulumako? Ungaphendula uthi ‘awa, iinlwana azikwazi ukukhuluma.’ Kodwana iBhayibhili isitjela ngodumbana owakhulumako. Akhe sibone bona lokhu kwenzeka bunjani.

Ingilozi

Ama-Israyeli pheze sele akulungele ukungena enarheni yeKanana. UBhalaki, ikosi yakwaMowabi bekawasaba ama-Israyeli. Ngalokho wathumela indoda ehlakaniphileko uBhalami bona iyokuthuka ama-Israyeli. UBhalaki wathembisa uBhalami imali enengi, ngalokho uBhalami wakhwela udumbanakhe begodu wathomisa ikhambo lokuyokubona uBhalaki.

UJehova bekangakafuni bona uBhalami ayokuthuka abantu Bakhe. Ngalokho wathumela ingilozi enesabula ede bona ijame endleleni ivimbe uBhalami. UBhalami bekangayiboni ingilozi, kodwana udumbana bekayibona. Ngalokho udumbana walinga ukubalekela ingilozi, begodu emaswapheleni walala phasi endleleni. UBhalami wasilingeka khulu wabetha udumbana ngentonga.

Nje-ke uJehova wabangela uBhalami ezwe udumbanakhe akhuluma naye. Udumbana wambuza: ‘Ngikwenzeni bona ungabe ungibethe?’

UBhalami nodumbana

UBhalami wathi: ‘Ungenze ngabonakala njengesidlhayela, nangabe benginesabula, bengizokubulala!’

Udumbana wathi: ‘Khengakuphatha nje ngaphambili?’

UBhalami waphendula: ‘Awa.’

Yeke uJehova wenza uBhalami abone ingilozi enesabula ijame endleleni. Ingilozi yathi kuye: ‘Kubayini ubetha udumbanakho? Ngize ukuzokuvala indlelakho ngombana akukafaneli bona ukhambe uyokuthuka u-Israyeli. Nangathana udumbanakho khenge ajike nakangibonako, bengizokubulala, kodwana bengekhe ngimlimaze udumbanakho.’

UBhalami wathi: ‘Ngenze isono. Bengingazi bona bewujame endleleni.’ Ingilozi yamlisa uBhalami wakhamba, kodwana uBhalami waragela phambili nokuyokufuna uBhalaki. Walinga ukuthuka u-Israyeli, kodwana uJehova wambangela bona abusise u-Israyeli ngokuphindwe kathathu.

Numeri 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Iimbuzo

 • Ngubani uBhalaki, begodu kubayini athumela bona kubizwe uBhalami?
 • Kubayini udumbana kaBhalami ulelephasi endleleni?
 • UBhalami uzwa udumbana akhuluma athini?
 • Yathini ingilozi kuBhalami?
 • Kwenzekani lokha uBhalami nakalinga ukuqalekisa ama-Israyeli?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uNumeri 21:21-35.

  Kubayini ama-Israyeli ahlula uSihoni iKosi yama-Amori no-Ogi iKosi yakwaBhashani? (Num. 21:21, 23, 33, 34)

 • Funda uNumeri 22:1-40.

  Bekuyini umnqopho kaBhalami ngokulinga ukuthuwelelisa ama-Israyeli, begodu ngisiphi isifundo esingasifunda endabeni le? (Num. 22:16, 17; Iziy. 6:16, 18; 2 Pit. 2:15; Juda 11)

 • Funda uNumeri 23:1-30.

  Namtjhana uBhalami akhuluma ngasuthi umkhulekeli kaJehova, izenzo zakhe zatjengisa njani bona akasumkhulekeli kaJehova? (Num. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)

 • Funda uNumeri 24:1-25.

  Indaba yeBhayibhili le iliqinisa njani ikholo lethu bona iimnqopho kaJehova izokuzaliseka? (Num. 24:10; Isa. 54:17)