Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 41: Inyoka Yekoporo

INdaba 41: Inyoka Yekoporo
UMosisi nenyoka yekoporo

KUBONAKALA njengenyoka yamambala lokhu okusongwe epaleneli na? Akusiyo yamambala. Inyoka le, yenziwe ngekoporo. UJehova watjela uMosisi bona ayibeke epaleni kwenzele bona abantu bayiqale baphile. Kodwana iinyoka eziphasezi ngezamambala. Zilume abantu begodu lokho kuyabagulisa. Uyazi bona kubayini?

Kungombana ama-Israyeli akhulume kumbi ngoZimu nangoMosisi. Banghonghoyila bathi: ‘Kubayini usikhupha eGibhide bona sizokufela emangwenapha? Akunakudla namanzi la. Begodu sele sidiniwe ukudla imana.’

Kodwana imana gade kukudla okuhle. UJehova bekabanikele khona ngokusimangaliso. Kodwana abantu bebangatjengisi ukuthokoza ngendlela uZimu abatlhogomele ngayo. Ngalokho uJehova wathumela iinyoka ezinetjhefu ukujezisa ama-Israyeli. Iinyoka zabaluma abanengi bafa.

Ama-israyeli alunywa ziinyoka

Emaswapheleni abantu beza kuMosisi bathi: ‘Sonile, ngombana sikhulume kumbi ngoJehova nangawe. Nje-ke sibawa usithandazele kuJehova bona asuse iinyokezi.’

Ngalokho uMosisi wababawela abantu. UJehova watjela uMosisi bona enze inyoka yekoporo le. Wathi ayibeke epaleni, begodu nanyana ngubani olunyiweko ayiqale. UMosisi wenza njengombana uZimu atjho. Abantu abalunyiweko baqala inyoka yekoporo baphola.

Kunesifundo okufanele sisifunde kilokhu. Soke ngendlela ethileko, sifana nama-Israyeli laya alunywe ziinyokeza. Soke sisebujamweni bokufa. Qala yoke indawo, begodu uzokubona bona abantu bayaluphala, bayagula, bayafa. Lokhu kungebanga lokobana indoda nomfazi bokuthoma, u-Adamu no-Efa, khenge bamlalele uJehova, begodu soke sibantwana babo. Kodwana uJehova wayenza indlela yokobana sikwazi ukuphila ngokungapheliko.

UJehova wathumela iNdodanakhe uJesu Krestu ephasini. UJesu wabethelwa epaleni, ngombana abantu abanengi bebacabanga bona akakalungi. Kodwana uJehova wanikela ngoJesu bona asisindise. Nasiqala kuye, simlandela, singathola ukuphila okungapheliko. Kodwana sizokufunda ngalokhu ngokukhamba kwesikhathi.

Numeri 21:4-9; Jwanisi 3:14, 15.Iimbuzo

 • Nawu qala esithombenesi, khuyini okusongwe epaleni, begodu kubayini uJehova atjela uMosisi bona akubeke lapho?
 • Abantu batjengisa njani ukungamthokozi uZimu ngalokho abenzele khona?
 • Abantu babawa uMosisi bona enzeni ngemva kokobana uJehova athumele iinyoka ezinetjhefu bona aba jezise?
 • Kubayini uJehova atjela uMosisi bona enze inyoka yekhopha?
 • Ngisiphi isifundo esingasifunda endabeni le?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uNumeri 21:4-9.

  Ngisiphi isiyeleliso esisifumanako ngokunghonghoyila kwama-Israyeli nakalila ngamalungiselelo avela kuJehova? (Num. 21:5, 6; Rom. 2:4)

  Emakhulwini weemnyaka eyalandelako, ama-Israyeli ayiberegisa njani inyoka eyikhopha, begodu iKosi u-uHezekiya yenzani? (Num. 21:9; 2 Amakh. 18:1-4)

 • Funda uJwanisi 3:14, 15.

  Ukubekwa kwenyoka yekhopha epaleni gade kukufanekisela njani ukulengiswa kwakaJesu Krestu epaleni? (Gal. 3:13; 1 Pit. 2:24)