Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 39: Intonga Ka-Aroni Imila Amabhlomu

INdaba 39: Intonga Ka-Aroni Imila Amabhlomu

QALA amabhlomu neenthelo ezivuthiweko ezimila entongeni le. Intonga le, ngeyakaAroni. Amabhlomu la neenthelo ezivuthuweko zamila entongeni ka-Aroni ngobusuku obubodwa nje kwaphela! Akhe sibone bonyana kubayini.

UMosisi unikela u-Aroni intonga enamabhlomu

Sekusikhathi eside ama-Israyeli azulazula emangweni. Abanye abantu bebacabanga bonyana uMosisi akakafaneli bona abe mdosiphambili, namtjhana u-Aroni bona abe mpristi omkhulu. UKora, uDathathani, u-Abiramu nabanye abantu abayi-250 ababadosiphambili babantu, ngibo egade bacabanga ngalendlela. Boke beza bathi kuMosisi: ‘Kubayini uzenza omkhulu kithi soke?’

UMosisi watjela uKora nabalandeli bakhe wathi: ‘Kusasa ekuseni thathani izinto zokufaka umlilo nifake ipepho kizo. Nize etabarnakele lakaJehova. Sizokubona bonyana uJehova uzokukhetha bani.’

Ngelanga elilandelako uKora nabalandeli bakhe abayi-250 beza etabarnakele. Nabanye abanengi basekela amadoda la. UJehova wasilingeke khulu. UMosisi wathi kibo: ‘Sukani ematendeni wamadoda angakalungi la. Ningathinti nanyana yini yabo.’ Abantu balalela basuka ematendeni kaKora, uDathathani no-Abiramu.

UMosisi wathi kibo: ‘Lokhu kuzonenza nazi bona uJehova ukhetha bani. Iphasi lizokuvuleka liginye amadoda angakalungi la.’

Msinyana uMosisi nakaqeda ukukhuluma, iphasi lavuleka. Itende lakaKora nezinto zakhe, uDathathani, u-Abiramu nalabo abanabo batjhingela begodu iphasi labavalela. Lokha abantu nabezwa isililo salabo abawela ngemgodini, barhuwelela bathi: ‘Balekani! Iphasi lingasiginya nathi!’

UKora nabalandeli bakhe abayi-250 bebaseseduze kwetabarnakele. UJehova wathumela umlilo begodu boke batjha. UJehova watjela indodana ka-Aroni u-Eliyazare bona ithathe izinto zokuphatha umlilo zamadoda afileko bavale i-altari ngazo. Into yokuvala i-aldare le beyizokuba sikhumbuzo kuma-Israyeli sokobana akukho noyedwa ngaphandle kwaka-Aroni namadodanakhe okufanele azenze umpristi kaJehova.

UJehova bekafuna ukwenza kukhanye bona ngu-Aroni namadodanakhe abakhetha bona babe bapristi. Ngalokho watjela uMosisi wathi: ‘Tjela umdosi phambili wesitjhaba esinye nesinye kwa-Israyeli bona alethe intongakhe. Esitjhabeni samaLevi, kufuneka ilethwe ngu-Aroni. Bese nibeka enye nenye yeentongezi etabarnakele ngaphambi komphongolo wesivumelwano. Intonga yendoda engiyikhethe bona ibe mpristi izokumila amabhlomu.’

Ngelanga elilandelako ekuseni nasele uMosisi azibona, qala, intonga ka-Aroni beyinamabhlomu neenthelo ezivuthiweko ze-almondi ezimile kiyo! Uyabona na bonyana kubayini uJehova abangela bona intonga ka-Aroni imile amabhlomu?

Numeri 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Iimbuzo

 • Bobani abavukela igunya lakaMosisi no-Aroni, begodu bathini kuMosisi?
 • UMosisi watjela uKora nabalandeli bakhe abayi-250 bona benzeni?
 • UMosisi wathini ebantwini, begodu khuyini eyenzeka msinyana ngemva kokobana alise ukukhuluma?
 • Kwenzekani kuKora nabalandeli bakhe abayi-250?
 • Khuyini indodana ka-Aroni u-Eliyazare eyenzako ngezinto zokuphatha umlilo zamadoda afileko begodu kubayini enza lokho?
 • Kubayini uJehova enza intonga ka-Aroni imile amabhlomu? (Qala isithombe.)

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uNumeri 16:1-49.

  Khuyini uKora nabalandeli bakhe abayenza, begodu kubayini benza isenzo sokuvukela uJehova? (Num. 16:9, 10, 18; Lef. 10:1, 2; Iziy. 11:2)

  Ngimuphi umbono ongakalungi uKora “neenduna zehlangano” eziyi-250 ababanawo? (Num. 16:1-3; Iziy. 15:33; Isa. 49:7)

 • Funda uNumeri 17:1-11 no-26:10.

  Ukumila kwentonga ka-Aroni bekutjengisani, begodu kubayini uJehova athi ayibulungwe emphongolweni? (Num. 17:5, 8, 10)

  Ngisiphi isifundo esingasifunda ngetshwayo egade lisentongeni ka-Aroni? (Num. 17:10; IZenzo 20:28; Fil. 2:14; Heb. 13:17)