Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 37: Itende Lokukhulekela

INdaba 37: Itende Lokukhulekela

UYAZI bona umakhiwo lo ngewani? Yitende elikhethekileko lokukhulekela uJehova. Libizwa godu bona litabarnakele. Abantu baqeda ukulakha ngemva komnyaka owodwa baphuma eGibhide. Uyazi bona ngubani oweza nombono wokobana balakhe?

Itabernakele

Bekumbono kaJehova. Lokha uMosisi naseNtabeni yeSinayi, uJehova wambonisa indlela okufuneka alakhe ngayo. Wathi kuye alakhe ngendlela yokobana kube bulula ukuliphutha bakhambe nalo. Ngendlela le, iingcenye zalo bazokwazi ukukhamba nazo kwenye indawo, begodu nabafika lapho bakwazi ukuzihlanganisa godu. Ngalokho lokho ama-Israyeli nakasuka kwenye indawo aya kwenye emangweni, gade akhamba nalo itendelo.

Newungaqala phakathi kwelawu elincani letendelo, uyalibona ibhoksi. Ibhokseli libizwa bona mphongolo wesivumelwano. Gade linamakherubhi amabili enziwe ngerhawuda, ngapha nangapha. Godu uZimu watlola eminye iiMthetho eLitjhumi ematjeni asipara, ngombana uMosisi gade aphule amatje wokuthoma. Amatje la bekabulungwe ngaphakathi komphongolo wesivumelwano. Nomjeka wemana nawo bewubulungwe ngaphakathi. Uyakhumbula bona yini imana?

U-Aroni umnakwabo kaMosisi nguye owakhethwa nguJehova bona abe mpristi omkhulu. Bekadosa abantu phambili ekukhulekeleni uJehova. Amadodanakhe nawo gade abapristi.

Nje-ke qala ilawu elikhulu letende. Likhulu ngokubuyekezwe kabili ukudlula ilawu elincani. Uyalibona na ibhoksi eliphuma intuthu? Kulapho-ke abapristi egade batjhisa khona ipepho enuka kamnandi. Bese kuba nesitende sokukhanyisa esinamalampa alikhomba. Into yesithathu engaphakathi kwelawu yitafula. Phezu kwayo kunamalofu woburotho ayi-12.

Phakathi kwejarada letabernakele bekunesitja esikhulu esizele amanzi. Abapristi bebasiberegisela ukuhlamba. Begodu kune-aldare elikhulu. La, kulapho iinlwana zomhlatjelo bezitjhiswa khona njengomhlatjelo kuJehova. Itende liphakathi kwekampa, begodu ama-Israyeli ahlala ematendenabo balibhodile.

Eksodosi 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Hebheru 9:1-5.Iimbuzo

 • Umakhiwo osesithombenesi ubizwa bona yini, begodu uberegiselwa ini?
 • Kubayini uJehova atjela uMosisi bona enze itende elizokuba lula ukulihlukanisa?
 • Ngelani ibhoksi elincancani elingelawini elisemaswapheleni wetende, begodu linani ngaphakathi ibhokseli?
 • Ngubani uJehova amkhetha bona abempristi omkhulu, begodu umpristi omkhulu wenzani?
 • Itjho izinto eentathu ezingelawini elikhulu letende.
 • Ngiziphi ezinye zezinto ezingaphakathi kwejarada letarbernakele, begodu ziberegiselwa ini?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda u-Eksodosi 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; no-28:1.

  Amakherubhi egade angaphakathi ‘komphongolo wesivumelwano’ gade ajamiselela ini? (Eks. 25:20, 22; Num. 7:89; 2 Amakh. 19:15)

 • Funda u-Eksodosi 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; namaHebheru 9:1-5.

  Kubayini uJehova agandelela bona kuqakathekile ngabapristi abakhonza etabernakeleni bona bahlale bahlanzekile emzimbeni, begodu lokhu kusifundisani namhlanjesi? (Eks. 30:18-21; 40:30, 31; Heb. 10:22)

  Umpostoli uPowula wakutjengisa njani bona itabernakele nesivumelwano somthetho gade singasaberegi lokha nekatlolela amaKrestu amaHebheru? (Heb. 9:1, 9; 10:1)