Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 36: Isithombe Sekonyana Elenziwe Ngerhawuda

INdaba 36: Isithombe Sekonyana Elenziwe Ngerhawuda

BABAKE, babake! Khuyini abantu abayenzako nje? Bathandaza ekonyaneni! Kubayini benza lokhu?

Lokha uMosisi nekahlala isikhathi eside entabeni, abantu bathi: ‘Asazi bona kwenzekeni kuMosisi. Yeke asenze uzimu ozosikhupha enarheni le.’

UMosisi ulahlela amatje amabili phasi

Umnakwabo lakaMosisi u-Aroni wathi: ‘Kulungile, khuphani amacici wenu werhawuda niwalethe kimi.’ Lokha abantu nebenza njalo, u-Aroni wawancibilikisa wenza isithombe sekonyana serhawuda. Abantu bathi: ‘Lo nguZimu wethu, owasikhupha eGibhide!’ Nje-ke ama-Israyeli aba nomgidi omkhulu, akhulekela ikonyana lerhawuda.

Lokha uJehova nekabona lokho, kwamkwatisa khulu. Yeke wathi kuMosisi: ‘Rhaba wehlele phasi. Abantu benza okumbi khulu. Bayilibele imithetho yami bakhulekela ikonyana lerhawuda.’

Abantu bakhulekela ikonyana lerhawuda

Ngokurhaba uMosisi wehla entabeni. Lokha nekatjhidelako, ngilokhu akubonako. Abantu bebabhina bagida babhoda ikonyana lerhawuda! UMosisi wakwata khulu bewalahla phasi amatje amabili asipara okutlolwe kiwo imithetho, aphuka aba ziinqetjhana. wathatha ikonyana lerhawuda walincibilikisa. Godu walisila laba yipuphu.

Abantu benza into embi khulu. Yeke uMosisi watjela amanye wamadoda bona athathe iinsabula zawo. UMosisi wathi: ‘Abantu abambi abakhulekele ikonyana lerhawuda kufuneka bafe.’ Yeke amadoda lawo abulala abantu abayi-3 000! Isehlakalwesi asisitjengisi na bona kufuneka siyelele sikhulekele uJehova kwaphela ingasi namtjhana ngibaphi abozimu bamanga?

Eksodosi 32:1-35.Iimbuzo

 • Nawuqala esithembenesi, benzani abantwaba, begodu kubayini benza njalo?
 • Kubayini uJehova akwatile, begodu khuyini uMosisi akwenzako nekabona lokho okwenziwa babantwaba?
 • UMosisi watjela amanye amadoda bona enzeni?
 • Sifundani endabeni le?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda u-Eksodosi 32:1-35.

  Indaba le isitjengisa bona uJehova ukuqala njani ukuhlanganisa ikolo yamala nokukhulekela kweqiniso? (Eks. 32:4-6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)

  Khuyini okufuneka amaKrestu ayilemuke nakakhetha zokuzithabisa, njengombhino nokudansa? (Eks. 32:18, 19; Ef. 5:15, 16; 1 Jwanisi 2:15-17)

  Isitjhaba samaLevi sisibeka njani isibonelo esihle sokusekela ukulunga? (Eks. 32:25-28; AmaRh. 18:25)