Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 35: UJehova Unikela Imithetho Yakhe

INdaba 35: UJehova Unikela Imithetho Yakhe

PHEZE sekudlule iinyanga eembili baphumile eGibhide, ama-Israyeli afika eNtabeni iSinayi, begodu ebizwa nangokobana iHorebhe. Le, yindawo efanako nalapho uJehova akhuluma khona noMosisi emthini ovuthako. Abantu bakha amatende bahlala khona isikhatjhana.

Njengombana abantu gade balinde ngaphasi kwentaba, uMosisi wanyuka intaba. Phezulu entabeni, uJehova watjela uMosisi bona Ufuna ama-Israyeli amlalele begodu abe babantu Bakhe abakhethekileko. Lokha uMosisi nakehlako, watjela ama-Israyeli lokho okutjhiwe nguJehova. Abantu bathi bazomlalela uJehova, ngombana bafuna ukuba babantu bakhe.

Nje uJehova wenza into erarako. Wenza bona kuphume intuthu phezu kwentaba, begodu wenza nomdumo omkhulu. Godu wakhuluma nabantu wathi: ‘NginguJehova uZimu wenu owanikhupha eGibhide.’ Begodu wabalaya wathi: ‘Ningakhulekeli abanye abozimu ngaphandle kwami.’

Amatje amabili asipara

UZimu wanikela ama-Israyeli eminye imilayo namtjhana imithetho elithoba. Abantu bebathukwe kwamambala. Batjela uMosisi bathi: ‘Khuluma nathi wena ngombana siyesaba bonyana uZimu nakangakhuluma nathi singafa.’

Ngokukhamba kwesikhathi uJehova watjela uMosisi wathi: ‘Khwela intaba uze kimi. Ngizokunikela amatje amabili asipara engitlole kiwo imithetho engifuna abantwana bakwa-Israyeli bayibulunge.’ UMosisi wanyuka intaba godu. Wahlala lapho amalanga nobusuku obuyi-40.

UZimu bekanemithetho eminengi abekafuna ukuyinikela abantu bakhe. UMosisi wayitlola phasi imithetho le. Godu uZimu wanikela uMosisi amatje amabili asipara. Kilokhu, uZimu ngokwakhe nguye owatlola imithetho eyi-10 ayikhuluma kibo boke abantu. Ibizwa bonyana Milayo eliTjhumi.

UMosisi useNtabeni yeSinayi

IMilayo eLitjhumi gade imithetho eqakathekileko. Kodwana kuyafana nangeminye imithetho leyo uZimu ayinikela ama-Israyeli. Omunye wemithetho le ngilo: ‘Kufuneka uthande uJehova uZimu wakho ngayo yoke ihliziyo yakho, umkhumbulo wakho woke, umphefumulo wakho woke nangawo woke amandla wakho.’ Omunye ngilo: ‘Kufuneka uthande umakhelwanakho njengombana uzithanda.’ INdodana kaZimu uJesu Krestu, wathi le mithetho emibili emikhulu leyo uZimu ayinikela abantu bakhe u-Israyeli. Ngokukhamba kwesikhathi sizokufunda okunengi malungana neNdodana kaZimu nangalokho eyakufundisako.

Eksodosi 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Duteronomi 6:4-6; Levitikusi 19:18; Matewu 22:36-40.Iimbuzo

 • Pheze ngemva kweenyanga eembili ama-Israyeli asukile eGibhide, ahlala kuphi isikhatjhana?
 • UJehova wathi ufuna abantu benzeni, begodu baphendula bathini?
 • Kubayini uJehova anikela uMosisi amatje amabili asipara?
 • Ngaphandle kweMilayo eliTjhumi, ngimiphi eminye imithetho uJehova ayinikela ama-Israyeli?
 • Ngimiphi imithetho uJesu Krestu athi iqakatheke khulu ukuyidlula yoke?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda u-Eksodosi 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; no-31:18.

  Amezwi atlolwe ku-Eksodosi 19:8 asirhelebha njani bona sazi bona kutjho ukuthini ukuzinikela kobuKrestu? (Mt. 16:24; 1 Pit. 4:1-3)

 • Funda uDuteronomi 6:4-6; Lefitikosi 19:18; noMatewu 22:36-40.

  AmaKrestu alitjengisa njani ithando labo ngoZimu begodu nangomakhelwani? (Markosi 6:34; IZenzo 4:20; Rom. 15:2)