Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 34: Umhlobo Omutjha Wokudla

INdaba 34: Umhlobo Omutjha Wokudla

UNGATJHO bonyana abantwaba badobhani phasapha? Kufana nombethe. Kodwana akusiwo umbethe, ngokuthile okudliwako.

Ama-Israyeli abuthelela imana

Besele kudlule iyinyanga eyodwa kwaphela ama-Israyeli alitjhiyile iGibhide. Bekasemangweni. Njengombana gade kukuncancani khulu ukudla okumila lapha, abantu banghonghoyila bathi: ‘Ngathana uJehova wasibulalela eGibhide. Ngombana lapho gade sinakho koke ukudla esikufunako.’

Ngalokho uJehova wathi: ‘Ngizokubangela bona kwehle ukudla esibhakabhakeni.’ Ngilokho uJehova akwenzako. Ekuseni ngelanga elilandelako ama-Israyeli nekabona into emhlophe eyehlileko, abuzana: ‘Intobani le?’

UMosisi wathi: ‘Kukudla uJehova aniphe khona bona nikudle.’ Abantu bakubiza bona yiMANA. Bekunambitheka njengamakuke amancani enziwe ngeluju.

UMosisi watjela abantu wathi: ‘Dobhani okwanele umuntu nomuntu.’ Qobe ekuseni bebenza njalo. Bekuthi ilanga nesele lithoma ukutjhisa, imana esele phasi incibilike.

UMosisi godu wathi: ‘Akekho okufanele ayibulungele ilanga elilandelako.’ Kodwana abanye abantu zange balalele. Uyazi bonyana kwenzekani? Ngelanga elilandelako imana egade bayibulungile beyizele iimbungu, begodu ithoma ukunuka!

Bekulilanga elilodwa kwaphela evekeni lapho uJehova athi abantu badobhe imana yamalanga amabili. Lelo, bekulilanga lesithandathu. UJehova wathi enye bayibekele ilanga elilandelako, ngombana imana ayizokwehla ngelanga lekhomba. Nebayibekela ilanga lekhomba, imana akhenge izale iimbungu begodu akhenge inuke! Lesi, gade kungesinye isimangaliso!

Yoke iimnyaka ama-Israyeli asemangweni uJehova wawasororha ngemana.

Eksodosi 16:1-36; Numeri 11:7-9; Joshuwa 5:10-12.Iimbuzo

 • Esithombenesi, khuyini abantu abayidobha phasi, begodu kubizwa bona yini lokhu abakudobhako?
 • Ngimuphi umlayezo uMosisi awunikela abantu malungana nokudobha imana?
 • Khuyini uJehova akutjela abantu ngelanga lesithandathu, begodu kubayini abatjela lokho?
 • Ngisiphi isimangaliso uJehova asenza ngesikhathi imana ibulungwe bekwaba lilanga lekhomba?
 • UJehova wabasororha isikhathi eside ngangani abantu ngemana?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda u-Eksodosi 16:1-36 noNumeri 11:7-9.

  U-Eksodosi 16:8 utjengisani malungana nokutlhogeka kwethu ukuhlonipha abantu abakhethiweko ebandleni lobuKrestu? (Heb. 13:17)

  Asemangweni, ama-Israyeli bekakhunjuzwa njani ilanga nelanga bona athembele kuJehova? (Eks. 16:14-16, 35; Dut. 8:2, 3)

  UJesu wathi imana ifanekiselani, begodu ilinguselelo “lomgadango ovela ezulwini” lo lisizuzisa njani? (Jwanisi 6:31-35, 40)

 • Funda uJoshuwa 5:10-12.

  Ama-Israyeli adla imana iimnyaka emingaki, begodu lokhu kwabalinga njani, singafundani thina endabeni le? (Eks. 16:35; Num. 11:4-6; 1 Kor. 10:10, 11)