Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 31: UMosisi No-Aroni Baya Kufaro

Indaba 31: UMosisi No-Aroni Baya Kufaro

LOKHA uMosisi sele abuyile eGibhide watjela umnakwabo u-Aroni ngazo zoke iimbonakaliso aziboniswe nguZimu. Kuthe uMosisi no-Aroni nababonisa ama-Israyeli iimbonakaliswezo, boke abantu bakholelwa bona uJehova unabo.

Ngemva kwalokho uMosisi no-Aroni baya kuFaro. Bathi kuye: ‘UJehova uZimu wama-Israyeli wathi: “Vumela abantu bami bakhambe amalanga amathathu, bangenzele umgidi emangweni.” ’ Kodwana uFaro waphendula: ‘Angikholelwa kuJehova. Angekhe ngiwalise ama-Israyeli akhambe.’

UFaro bekakwate khulu ngombana abantu bebafuna abatjhaphulule bona bayokukhulekela uJehova. Ngalokho wabakatelela bonyana baberege budisi khulu. Ama-Israyeli asola uMosisi ngokuphathwa kumbi kwawo, begodu kwamphatha kumbi lokho uMosisi. Kodwana uJehova wamtjela bona angatshwenyeki ngalokho. UJehova wathi: ‘Ngizokwenza uFaro alise abantu bami bakhambe.’

UMosisi no-Aroni bajame hlanu kwaka Faro

UMosisi no-Aroni baya kuFaro godu. Bafika benza isibonakaliso. U-Aroni waphosela intongakhe phasi yaba yinyoka ekulu. Kodwana amadoda ahlakaniphileko abizwe nguFaro, nawo aphosela iintonga zawo phasi, nazo zaba ziinyoka. Kodwana qala! Inyoka ka-Aroni idla iinyoka zamadoda ahlakaniphileko. Namtjhana kunjalo uFaro uyabhala ukutjhaphulula ama-Israyeli.

Isikhathi safika lapho uJehova afundisa uFaro isifundo. Uyazi bonyana wakwenza njani lokho? Ngokubathumela iimbetho eziyi-10 eGibhide.

Ngemva kweembetho ezinengi, uFaro ubiza uMosisi, wathi kuye: ‘Susa isibethwesi ngizokulisa u-Israyeli akhambe.’ Kodwana lokha nakupheliswa isibetho, uFaro bekantjhentjha umcabangwakhe. Angabavumeli abantu bona bakhambe. Kodwana ngemva kwesibetho sesi-10, uFaro wawavumela ama-Israyeli bona akhambe.

Uyasazi ngasinye seembetho eziyi-10? Akhe sifunde ngazo.

Eksodosi 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Iimbuzo

 • Iimangaliso ezenziwa nguMosisi no-Aroni zabangela ama-Israyeli bona enzeni?
 • UMosisi no-Aroni bamtjela ini uFaro, begodu uFaro waphendula wathini?
 • Njengombana kutjengisiwe esithombeni, kwenzekani lokha u-Aroni nekaphosa phasi intongakhe?
 • UJehova wamfundisa njani uFaro isifundo, begodu uFaro waphendula wathini?
 • Kwenzekani ngemva kwesibetho setjhumi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda u-Eksodosi 4:27-31 no-5:1-23.

  Gade atjho ukuthini uFaro lokha nekathi: ‘Angimazi uJehova.’? (Eks. 5:2; 1 Sam. 2:12; Rom. 1:21)

 • Funda u-Eksodosi 6:1-13, 26-30

  Kungayiphi indlela uJehova angakhenge azazise ku-Abrahama, u-Isaka, begodu noJakobho? (Eks. 3:13, 14; 6:3; Gen. 12:8)

  Kusenza sizizwe njani bona uJehova waberegisa uMosisi namtjhana uMosisi azizwa angasasifanelekeli isabelo sakhe asinikeliwe?

 • Funda u-Eksodosi 7:1-13.

  Lokha uMosisi no-Aroni nabakhuluma izahlulelo zakaJehova ngesibindi kuFaro, ngisiphi isibonelo abasibekela iinceku zakaZimu namhlanjesi? (Eks. 7:2, 3, 6; IZenzo 4:29-31)

  UJehova wakutjengisa njani bonyana ungophakemeko phezu kwabosingazimu beGibhide? (Eks. 7:12; 1 Imila. 29:12)