Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 30: Umuthi Ovuthako

Indaba 30: Umuthi Ovuthako

UMOSISI wakhamba indlela ede aya entabeni iHorebe ayokufunela izimvu zakhe utjani. Kulapho abona khona umuthi ovuthako, kodwana awutjhi uphele!

UMosisi emthini ovuthako

UMosisi wacabanga: ‘Into le, iyarara.’ ‘Ngizokutjhidela ngibone bhedere.’ Nekatjhidelako, ilizwi lavela emthini lithi: ‘Ungatjhideli. Hlubula amapatlagwanakho ngombana ujame endaweni ecwengekileko.’ BekunguZimu okhulumako aberegisa ingilozi, ngalokho uMosisi wagubuzesa ubuso.

UZimu wathi: ‘Ngikubonile ukutlhaga kwabantu bami eGibhide. Ngalokho ngizobatjhaphulula, begodu nguwe engikuthumela bonyana ukhiphe abantu bami eGibhide.’ UJehova gade azokuletha abantu bakhe enarheni ehle yeKanana.

Kodwana uMosisi wathi: ‘Ngiyini mina. Ngingakwenza njani lokhu? Nengiyako amaIsrayeli azokuthi kimi, “Uthunywe ngubani?” Ngizokuthini?’

UZimu waphendula wathi kuye: ‘Ngilokhu oyokutjho,’ ‘“UJEHOVA uZimu ka-Abrahama, uZimu ka-Isaka, noZimu kaJakobho ungithume kini.” ’ UJehova wangezelela: ‘Leli libizo lami bekube nini nanini.’

UMosisi waphendula wathi: ‘Kodwana akhe sithi abangikholelwa nengithi ngithunywe nguwe.’

UZimu wabuza uMosisi wathi: “Khuyini lokho okusesandleni sakho?”

UMosisi waphendula wathi: “Yintonga.”

UZimu wathi: ‘Ilahle phasi.’ UMosisi nakayilahla phasi, intonga yaphenduka inyoka. UJehova watjengisa uMosisi esinye isibonakaliso. Wathi kuye: ‘Faka isandla sakho esifubeni sakho.’ UMosisi wasifaka, nasikhiphako gade simhlophe njengogabhogo! Isandla sakhe gade sifana nesandla somuntu onobulwelwe obumbi besilepheru. Ngokulandelako uJehova wanikela uMosisi amandla wokwenza isibonakaliso sesithathu. Emaswapheleni wathi: ‘Newenza immangaliswezi ama-Israyeli azokukholelwa bona Ngikuthumile.’

Ngemva kwalokho uMosisi waya ekhaya wafika wathi kuJetiro: ‘Ngibawa ungivumele bona ngibuyele eGibhide ngiyokubona iinhlobo zami bona zihlezi njani.’ UJetiro walayelisa uMosisi, begodu uMosisi wathoma ikhambo lokubuyela eGibhide.

Eksodosi 3:1-22; 4:1-20.Iimbuzo

 • Ibizwani intaba le esesithombeni?
 • Hlathulula into engakajayeleki eyabonwa nguMosisi lokha asentabeni nezimvu.
 • Lathini ilizwi elivela emthini ovuthako, begodu bekulilizwi lakabani?
 • UMosisi waphendula wathini lokha uZimu nekamtjela bona uzokudosa abantu bakhe phambili baphume eGibhide?
 • UZimu wathi uMosisi athini nakungenzeka abantu bambuze bona uthunywe ngubani?
 • UMosis bekazokufakazela njani bona uthumelwe nguZimu?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda u-Eksodosi 3:1-22.

  Okuhlangenwe nakho kwakaMosisi kusiqinisekisa njani bona namtjhana singazizwa singafanelekeli ukwenza isabelo esisinikelwa nguZimu, uJehova uzosirhelebha? (Eks. 3:11, 13; 2 Kor. 3:5, 6)

 • Funda u-Eksodosi 4:1-20.

  Yatjhuguluka njani indlela kaMosisi yokucabanga phakathi neemnyaka engaba yi-40 ayihlala eMidiyani, begodu ngisiphi isifundo esingafundwa ngilabo abalinga ukufumana amalungelo ebandleni? (Eks. 2:11, 12; 4:10, 13; Mik. 6:8; 1 Thim. 3:1, 6, 10)

  Ngitjho namtjhana sifumana isiluleko kuJehova aberegisa ihlangano yakhe, isibonelo sakaMosisi sisinikela siphi isiqinisekiso? (Eks. 4:12-14; AmaRh. 103:14; Heb. 12:4-11)