Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 27: Ikosi Engakalungi Ibusa IGibhide

Indaba 27: Ikosi Engakalungi Ibusa IGibhide

AMADODA la akatelela abantwaba bona baberege. Qala indoda le, ebetha isiberegi ngesibebhu! Iimberegezi mndeni kaJakobho, begodu babizwa bona ma-Israyeli. Amadoda abakatelela ukuberega la, maGibhide. Ama-Israyeli sele aziingqila zamaGibhide. Kwenzeke bunjani lokhu?

Amagibhide atlhagisa ama-israyeli

Kudlule iimnyaka umndeni kaJakobho uhlala kamnandi eGibhide. UJosefa indoda egade iqakathekile embusweni kaFaro eGibhide, nguye ogade atlhogomela ama-Israyeli. Kodwana uJosefa wafa. Kodwana kwaba nekosi etja eGibhide egade ingawathandi ama-Israyeli.

Ikosi engakalungi le, yenza ama-Israyeli aba ziingqila. Begodu yabeka amadoda anehloyo nelunya. Amadoda la akatelela ama-Israyeli bona aberege budisi akhela uFaro izindlu. Namtjhana kunjalo ama-Israyeli aragela phambili nokwanda. Ngokukhamba kwesikhathi amaGibhide athoma ukubethwa livalo lokobana ama-Israyeli azokwanda ukudlula wona.

Amagibhide atlhagisa ama-israyeli

Uyazi bonyana uFaro wenzani? Wakhuluma nababelethisi bama-Israyeli wathi kibo: ‘Nibulale boke abantwana babesana ababelethwako.’ Kodwana ababelethisaba bebalungile, bebangeke bababulale abantwanabo.

Ngalokho uFaro wathi ebantwini bakhe: ‘Thathani abantwana bama-Israyeli ababesana nibabulale. Nitjhiye abantwana babantazana kwaphela.’ Intwembi kangangani le uFaro ayenzako! Akhe sibone bonyana omunye umsanyana wasinda bunjani.

Eksodosi 1:6-22.Iimbuzo

 • Newuqala esithombenisi, ngubani indoda ephethe isibebhu, begodu ubetha ubani?
 • Ngemva kokuhlangakala kwakaJosefa, kwenzekani kuma-Israyeli?
 • Kubayini amaGibhide bekasaba ama-Israyeli?
 • Ngimuphi umlayo uFaro awunikela ababelethisi bama-Israyeli?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda u-Eksodosi 1:6-22.

  UJehova wathoma njani ukuzalisa isithembiso saka-Abrahama? (Eks. 1:7; Gen. 12:2; IZenzo 7:17)

  Ababelethisi bamaHebheru batjengisa njani bona bayakuhlonipha ukuphila ngombana kucwengekile? (Eks. 1:20, 21; Iziy. 19:17)

  Ababelethisi bawufuma njani umvuzo ngokuhlala bathembekile kuJehova? (Eks. 1:20, 21; Iziy. 19:17)

  USathana walinga njani ukwenza umnqopho ka-Jehova omalungana neNzalo ethenjisiweko ka-Abrahama bona ungaphumeleli? (Eks. 1:22; Mt. 2:16)