Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 26: UJobhi Uthembekile KuZimu

Indaba 26: UJobhi Uthembekile KuZimu

UYAYIRHAWUKELA indoda egulako le? Ibizo layo nguJobhi, umfazi lo mkakhe. Uyazi bonyana uthini kuJobhi? ‘Thuka uZimu ufe.’ Akhe sibone bona kubayini atjho into enjalo, nokobanyana kubayini uJobhi atlhaga kangaka.

UJobhi namathumba

UJobhi gade ayindoda ethembekileko elalela uJehova. Gade ahlala e-Uzi, eduze kweKanana. Nanyana uJehova gade amthanda khulu uJobhi, nokho gade kunomunye umuntu omhloyileko. Uyamazi bona ngubani?

NguSathana. Khumbula bonyana uSathana yingilozi embi ehloye uJehova. Njengombana akwazi ukwenza u-Adamu no-Efa bona bangamlaleli uJehova, udlumbanyana angakwazi ukwenza woke umuntu bona angamlaleli uJehova. Kodwana uyakwazi ukwenza njalo? Awa. Akhe ucabange ngamadoda nabafazi abanengi abathembekileko esifunde ngabo. Bangaki osakhumbula amabizwabo?

Ngemva kokobanyana uJakobho noJosefa bafile eGibhide, uJobhi gade kumumuntu othembeke khulu kuJehova ephasini loke. UJehova wenza uSathana bonyana azi bona angeze enza woke umuntu abe mumbi, kungalokho athi: ‘Qala uJobhi bonyana uthembeke kangangani kimi.’

USathane wathi kuye: ‘UJobhi uthembekile kuwe ngombana uyambusisa begodu unezinto ezinengi ezihle. Newungamthathela zona, kwamambala uzokuthuka.’

Ngalokho uJehova wathi: ‘Khamba uyozithatha. Yenza yoke into embi oyifunako kuJobhi. Sizakubona bona uzangithuka na. Kodwana yelela bonyana ungambuali.’

Ekuthomeni, uSathana wabangela bona iinkomo zakaJobhi namakamela kwetjiwe, begodu izimvu zakhe zabulawa. Wabangela bona isiwuruwuru sibulale amadodana namadodakazi wakhe ayi-10. Ngokulandelako, uSathana wabangela uJobhi bona abe nobulwelwe obusabekako. UJobhi watlhaga khulu. Kungalokho umkaJobhi athi kuye: “Thuka uZimu ufe!” UJobhi bangeke akwenze lokho. Kweza abangani bakhe abathathu bamtjela bonyana gade aphila ukuphila okumbi. Kodwana uJobhi wahlala athembekile.

Lokhu kwamthabisa khulu uJehova, ngemva kwalokho wabusisa uJobhi njengombana ubona esithombenapha. Wampholisa ebulwelweni bakhe. UJobhi waba nabanye abantwana abahle khulu abayi-10, waba neenkomo ezinengi, izimvu begodu namakamela okuphindwe kabili kunalokho agade anakho.

Nawe uzokuthembeka na kuJehova njengoJobhi? Nawuthembekileko uZimu uzokubusisa nawe. Uzokuphila ngokungapheliko lapho iphasi loke selenziwe laba lihle njengengadi ye-Edeni.

Jobhi 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17

UJobhi nomndenakhe


Iimbuzo

 • Ngubani uJobhi?
 • Khuyini uSathana alinga ukukwenza, kodwana waphumelela na?
 • UJehova wavumela uSathana bona enzeni, begodu kubayini amvumela?
 • Kubayini umkaJobhi atjela uJobhi bona ‘athuke uZimu afe’? (Qala isithombe.)
 • Njengombana ubona esithombeni sesibili, uJehova wambusisa njani uJobhi, begodu kubayini ambusisa?
 • Nengabe thina njengoJobhi, sithembekile kuJehova, ngiziphi iimbusiso esizozifumana?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJobhi 1:1-22.

  AmaKrestu namhlanjesi angamlingisa njani uJobhi? (Job 1:1; Fil. 2:15; 2 Pit. 3:14)

 • Funda uJobhi 2:1-13.

  Ngiziphi iindlela eembili ezingafaniko uJobhi nomkakhe abenza ngazo lokha nebatjhutjhiswa nguSathana? (Job 2:9, 10; Iziy. 19:3; Mik. 7:7; Mal. 3:14)

 • Funda uJobhi 42:10-17.

  Ngikuphi ukufana phakathi kweembusiso uJobhi azifumana nalezo uJesu azifumana ngophila ngendlela yokwethembeka? (Job 42:12; Fil. 2:9-11)

  Iimbusiso ezafunyanwa nguJobhi ngokuhlala athembekile kuZimu, zisikhuthaza njani thina? (Job 42:10, 12; Heb. 6:10; Jos. 1:2-4, 12; 5:11)