Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 25: Umndeni KaJakobho Ufudukela EGibhide

Indaba 25: Umndeni KaJakobho Ufudukela EGibhide

UJOSEFA ubhalelwa ukuzibamba. Ubawa zoke iinceku zakhe bona ziphume ngelawini lakhe. Lokha nasele ayedwa nabanakwabo uJosefa wathoma ukulila. Singacabanga bona abanakwabo barareka kangangani ngombana gade bangazi bona ulilelani. Emaswapheleni uJosefa wathi: ‘NginguJosefa. Ubaba usaphila na?’

Abanakwabo barareka khulu babhalelwa nakukhuluma, bathukiwe. Kodwana uJosefa wathi: ‘ Ngibawa nitjhidele.’ Nebatjhidelako, wathi kibo: ‘Ngingumnakwenu uJosefa, enamthengisa eGibhide.’

UJosefa waragela phambili nokukhuluma nabo kuhle: ‘Ningazibeki umlandu ngokungithengisa kwenu lapha. Kuhle-kuhle nguZimu owangithumela eGibhide bonyana ngiphuluse amaphilo wabantu. UFaro ungenze umbusi wenarha yoke. Kwanje rhabani nibuyele kubaba nimtjele lokhu. Nimtjele bonyana eze azokuhlala lapha.’

UJosefa wabanga boke abanakwabo. UFaro nekezwa bona abanakwabo lakaJosefa bafikile, wathi kuJosefa: ‘Abathathe iinkarana bakhambe bayokuthatha uyise neemndenabo babuye bazohlala lapha. Ngizobanikela inarha ehle kunazo zoke eGibhide.’

Ngilokho abakwenzako. Uyambona lapha uJosefa uhlangana noyise nekafika eGibhide nomndenakhe woke.

Umndeni kaJakobho besele umkhulu. Bebayi-70 nebafudukela eGibhide, nesibala uJakobho, abantwabakhe begodu nabazukulu. Bekuhlanganisa nabafazi neenceku ezinengi. Boke bahlala eGibhide. Bebabizwa bona ma-Israyeli ngombana uZimu watjhintjha ibizo lakaJakobho laba ngu-Israyeli. Ama-Israyeli aba babantu abakhetheke khulu kuZimu, njengombana sizokubona ngokukhamba kwesikhathi.

Genesisi 45:1-28; 46:1-27.

UJosefa nomndenakhe


Iimbuzo

 • Kwenzekeni lapho uJosefa nakatjela abanakwabo bona ngubani?
 • Khuyini uJosefa akuhlathululela abanakwabo?
 • Wathini uFaro nakezwa bonyana ngabanakwabo bakaJosefa?
 • Gade ungangani umndeni wakaJakobho nabafudukela eGibhide?
 • Wabizwa bona yini umndeni kaJakobho, begodu kubayini wabizwa njalo?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 45:1-28.

  Okutjhiwo yiBhayibhili ngoJosefa kutjengisa bunjani bona uJehova angatjhugulula lokho egade kwenzelwe bona kulimaze iinceku zakhe kubeneemphumela emihle? (Gen. 45:5-8; Isa. 8:10; Fil. 1:12-14)

 • Funda uGenesisi 46:1-27.

  Ngisiphi isiqinisekiso uJehova asinikela uJakobho nakasendleleni eya eGibhide? (Gen. 46:1-4, umtlolo waphasi.)