Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Indaba 24: UJosefa Ulinga Abanakwabo

Indaba 24: UJosefa Ulinga Abanakwabo

UJOSEFA ufuna ukwazi bona abanakwabo abayi-10 sele bazitjhugululile iinhliziyo zabo ezimbi na. Yeke uthi: ‘Niziinhloli. Nizokuqala bonyana kukuphi lapho inarha yethu ibhalelwa khona.’

Bathi: ‘Awa, asisizo iinhloli. Simadoda athembekileko. Siyalamana, besiyi-12. Kodwana omunye umnakwethu akasekho, omncancani usele ekhaya nobaba.’

UJosefa wenza inga akabakholelwa. Wavalela uSimeyoni ejele, walisa abanye bona bakhambe nokudla babuyele ekhaya. Kodwana wathi kibo: ‘Nenibuyako, nibuye nomnakwenu omncancani.’

Lokha nebabuyela ekhaya eKanana, batjela uJakobho koke okwenzekileko. UJakobho wadana khulu. Walila, ‘uJosefa akasekho, nje noSimeyoni akasekho. Ngeze nganivumela nithathe indodanami encancani uBhenjamini.’ Kodwana lokha ukudla kwabo nokuthoma ukuphela, uJakobho uyabavumela bona bakhambe noBhenjamini eGibhide khona bazokuthola ukudla okungezelelekileko.

Nje-ke uJosefa ubona abanakwabo beza. wathaba kwamambala ukubona umnakwabo omncani uBhenjamini. Kuliqiniso, akekho owaziko phakathi kwabo bona indoda eqakathekileko le nguJosefa. Njenganje uJosefa wenza okuthileko alinga ngakho abanakwabo abayi-10.

Wathumela incekwakhe bona izalise iimgodlabo ngokudla. Kodwana bangakatjheji, walayela bona ifake nebhigiri lakhe lesiliva emgodleni kaBhenjamini. Ngemva kobanyana boke sele bakhambe ibanganyana, uJosefa uthumela iinceku zakhe bona zibalandele. Lokha nezibafumanako, zathi: ‘Nilebeleni ibhigiri lesiliva lekosi yethu?’

Boke abanakwabo bathi: ‘Akhenge silebe ibhigiri layo. Neningalifumana nanyana kubani hlangana nathi, umuntu loyo mdele abulawe.’

Ngalokho iinceku zaqala yoke iimgodla yabo, begodu ibhigiri zalithola emgodleni kaBhenjamini, njengombana ubona esithombena. Iinceku zathi: ‘Nina noke khambani, kodwana uBhenjamini sikhamba naye.’ Khuyini abanakwabo abayi-10 abazoyenza nje?

Boke babuyela emva noBhenjamini endlini kaJosefa. UJosefa watjela abanakwabo: ‘Noke ningakhamba, uBhenjamini kufanele ahlale lapha abe sigqila sami.’

Njenganje uJuda wathi: ‘Nengingabuyela ekhaya ngaphandle kwakaBhenjamini, ubaba uzokufa ngombana umthanda khulu. Yeke-ke ngibawa ubulunge mina lapha njengesigqila sakho, kodwana umlise yena abuyele ekhaya.’

UJosefa wabona bona abanakwabo sele batjhugulukile. Abasanazo iinhliziyo ezimbi. Akhe sibone bona uJosefa wenzani nje.

Genesisi 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34

Abanakwabo lakaJosefa bayaphenyisiswa


Iimbuzo

 • Kubayini uJosefa asola abanakwabo bona baziinhloli?
 • Kubayini uJakobho avumela indodanakhe encani, uBhenjamini bona iye eGibhide?
 • Langena njani ibhigiri lakaJosefa eemgodleni ka-Bhenjamini?
 • Ngisiphi isibawo uJuda asenza bonyana kutjhaphululwe uBhenjamini?
 • Batjhuguluke njani abanakwabo bakaJosefa?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 42:9-38.

  Amezwi kaJosefa akuGenesisi 42:18 asikhumbuzo esihle ngayiphi indlela kilabo abanomthwalo ehlanganweni kaJehova namhlanjesi? (Neh. 5:15; 2 Kor. 7:1, 2)

 • Funda uGenesisi 43:1-34.

  Namtjhana uRubeni gade ayindodana yokuthoma, ngibuphi ubufakazi bokobana uJuda waba mkhulumeli wabanakwabo? (Gen. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Imila. 5:2)

  UJosefa wabalinga njani abanakwabo begodu kubayini akwenza lokho? (Gen. 43:33, 34)

 • Funda uGenesisi 44:1-34

  Njengombana gade kuliqhinga lakhe bonyana azifihle kubanakwabo, uJosefa waziveza njani kibo? (Gen. 44:5, 15; Lef. 19:26)

  Abanakwabo bakaJosefa bakutjengisa njani bonyana umoya loya wokubanomona egade banawo ngomnakwabo awusekho? (Gen. 44:13, 33, 34)