Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Indaba 23: Amabhudango KaFaro

Indaba 23: Amabhudango KaFaro

IIMNYAKA eembili iyadlula, uJosefa usesejele. Umphathiweenselo khenge amkhumbule. Kodwana ngelinye ilanga uFaro waba namabhudango amabili aqakathekileko, begodu wazibuza bonyana atjho ukuthini. Uyambona alele lapho? Ekuseni uFaro wabiza amadoda aziinhlakaniphi wawatjela izinto azibhudangileko. Kodwana babhalelwa ukumhlathululela amabhudangwakhe.

Nje-ke emaswapheleni umphathiweenselo uyamkhumbula uJosefa. Uthi kuFaro: ‘Negade ngisejele bekunendoda lapho egade ikghona ukuhlathulula amabhudango.’ UFaro wamkhupha khonokho uJosefa ejele.

UFaro watjela uJosefa amabhudangwakhe: ‘Ngabona iinkomo eziyikhomba ezinonileko ezihle. Ngemva kwalokho ngibona ezinye iinkomo ezilikhomba ezimbi khulu begodu zondile. Ezondileko zadla iinkomo ezinonileko.

UFaro uyabhudanga

‘Ebhudangweni lami lesibili ngabona imibhobho epheleleko elikhomba ihluma ehlangeni elilodwa. Ngemva kwalokho ngabona imibhobho elikhomba etjhwabileko begodu neyondileko. Begodu imibhobho eyondileko yathoma ukudla imibhobho elikhomba enonileko.’

UJosefa wathi kuFaro: ‘Amabhudango amabili la, atjho into efanako. Iinkomo ezilikhomba ezihle zitjho iimnyaka elikhomba. Imibhobho elikhomba emihle itjho iimnyaka elikhomba, begodu iinkomo ezilikhomba ezondileko nemibhobho elikhomba eyondileko zitjho eminye iimnyaka elikhomba. Kuzokuba neemnyaka elikhomba yokumila kokudla okunengi eGibhide. Ngemva kwalokho bese kuba minyaka elikhomba yendlala.’

UJosefa watjela uFaro: ‘Khetha indoda ehlakaniphileko bonyana itlhogomele ukubuthelelwa kokudla hlangana neemnyaka elikhomba yenala. Ngalokhe-ke abantu ngeze babulalwa yindlala eemnyakeni ezakulandela emimbi elikhomba nasele kunokudla okuncancani.’

UFaro uyakuthanda okutjhiwo nguJosefa. Ukhetha uJosefa bonyana abuthelele ukudla begodu akubulunge. Alandela uFaro, uJosefa waba yindoda eqakatheke khulu eGibhide.

Ngemva kweemnyaka ebunane, ngesikhathi sendlala, uJosefa ubona amadoda athileko eza. Uyazi bona bobani? Banakwabo abadala abayi-10. Uyise uJakobho ubathuma eGibhide ngombana gade sele baphelelwa kukudla ekhabo eKanana. UJosefa uyabalemuka abanakwabo, kodwana bona abamboni. Uyazi bona kubayini? Kungombana uJosefa sele akhulile, begodu umbethe izembatho ezihlukileko.

UJosefa ukhumbula ngesikhathi asesemsanyana abhudanga ngabanakwabo beza bazomkhothamela. Uyakhumbula ufunda ngalokhu? UJosefa wabona bona uZimu bekanebanga elihle lokumthumela eGibhide. Ucabanga bonyana uJosefa wenzani? Akhe sibone.

Genesisi 41:1-57; 42:1-8; 50:20Iimbuzo

 • Kwenzekani kuFaro ngobunye ubusuku?
 • Kubayini umphathinseelo emaswapheleni akhumbula uJosefa?
 • Njengombana kutjengisiwe esithombeni, ngimaphi amabhudango amabili uFaro aba nawo?
 • UJosefa walihlathulula njani ibhudango lakaFaro?
 • Kwenzeka njani bona uJosefa abemumuntu oqakathekileko eGibhide alandela uFaro?
 • Kubayini abanakwabo bakaJosefa beza eGibhide, begodu kubayini bangasamkhumbuli uJosefa?
 • Ngiliphi ibhudango uJosefa alikhumbulako, begodu limrhelebha bona azwisise ini?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 41:1-57.

  UJosefa wabenza njani abantu bona bathembele elayelweni lakaJehova, begodu amaKrestu namhlanjesi angasilingisa njani isibonelo sakhe? (Gen. 41:16, 25, 28; Mt. 5:16; 1 Pit. 2:12)

  Iimnyaka yenala yeGibhide eyalandelwa minyaka yendlala ihluka bunjani nobujamo obungokomoya babantu bakaJehova namhlanjesi kwelobukholwa? (Gen. 41:29, 30; Amosi 8:11, 12)

 • Funda uGenesisi 42:1-8 no-50:20.

  Kumbi na ngabakhulekeli bakaJehova bona bakhothamele umuntu bahlonipha isikhundla sakhe nangabe kuyisiko lendawo leyo? (Gen. 42:6)