Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 22: UJosefa Ufakwa Ejele

Indaba 22: UJosefa Ufakwa Ejele

UJOSEFA bekaneemnyaka eyi-17 nakayiswa eGibhide. Wathengiselwa uPotifaro. UPotifaro gade asiberegi sekosi yeGibhide, uFaro.

UJosefa ejele

UJosefa gade athembekile ekosinakhe uPotifaro. UJosefa naselamkhulu uPotifaro wamenza umphathi wazo zoke izinto zemzinakhe. Kubayini-ke uJosefa asejele? Kungebanga likamkaPotifaro.

Njengombana uJosefa wakhula waba yindoda ehle eqalekako, kungalokho umkaPotifaro wafuna ukulala naye. UJosefa ubengeze akwenza lokho njengombana gade azi bona akukalungi. Lokho kwamsilinga umkaPotifaro. Lokha indodakhe neyibuya ekhaya, waleya amala wathi: ‘UJosefa ongakalungi loya ulinge ukulala nami!’ Njengombana uPotifaro gade amkholelwa umkakhe, naye wamkwatela khulu uJosefa. Wamfaka ejele.

Umphathi wejele nekabona bona uJosefa yindoda elungileko, wamenza umphathi wazo zoke ezinye iimbotjhwa. Ngokukhamba kwesikhathi uFaro wakwatela umphathi weenselo nombhagiburotho begodu wabafaka ejele. Langelinye bobabili babhudanga, kodwana bebangayazi ihlathululo yebhudango labo. Ngelanga elilandelako uJosefa wathi kibo: ‘Ngibawa ningitjele amabhudango wenu.’ Nebaqeda ukumtjela, uJosefa wabahlathululela lona ngerhelebho lakaZimu.

Kumphathi weenselo uJosefa wathi: ‘Emalangeni amathathu uzokutjhaphululwa ejele, uzokuba mphathi weenselo zakaFaro godu.’ UJosefa wangezelela: ‘Nasele uphumile, utjele uFaro ngami, ungirhelebhe ngiphume endaweni le.’ Kodwana uJosefa wathi kumbhagiburotho: ‘Emalangeni amathathu azokulandela uFaro uzokuqunta ihloko .’

Emalangeni amathathu kwenzeka njengombana uJosefa akhulumile UFaro waqunta ihloko yombhagiburotho. Umphathi weenselo wakhitjhwa ejele, wabuyela ekukhonzeni uFaro godu. Kodwana umphathi weenselo wakhohlwa tjhira ngoJosefa! Akhenge atjele uFaro ngaye, begodu kwafuneka bona uJosefa ahlale ejele.

Genesisi 39:1-23; 40:1-23.Iimbuzo

 • Gade aneemnyaka eyingakhi uJosefa nekayiswa eGibhide, begodu kwenzekani nasele afika lapho?
 • Kwenzeka njani uJosefa agcine sekasejele?
 • Ngimuphi umberego uJosefa aphiwa wona?
 • Nekasejele, khuyini uJosefa ayenzela umphathi weenselo nombhagiburotho kaFaro?
 • Kwenzekeni ngemva kobanyana umphathinseelo atjhaphululwe ejele?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 39:1-23.

  Njengombana gade kunganamthetho otloliweko uZimu awubekileko wokuhlobonga eenkhathini zakaJosefa, yini into eyamenza bonyana abaleke umkaPotifaro? (Gen. 2:24; 20:3; 39:9)

 • Funda uGenesisi 40:1-23.

  Ngobufitjhani hlathulula ibhudango lakamphathinseelo nehlathululo yalo uJehova ayinikela uJosefa. (Gen. 40:9-13)

  Ngiliphi ibhudango umbhagiburotho egade analo, begodu gade litjho ukuthini? (Gen. 40:16-19)

  Isiqhema senceku ethembekileko nesihlakaniphileko simlingisa njani uJosefa namhlanjesi? (Gen. 40:8; AmaRh. 36:9; Jwanisi 17:17; IZenzo 17:2, 3)

  UGenesisi 40:20 uwanikela njani umkhanyo ama-Krestu endabeni yokugidinga amalanga wokubelethwa? (Umtjh. 7:1; Markosi 6:21-28)